שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"טפסים לשירותכם
ארנונה ומסים
הנחה כללית
הנחה לנזקק
נכס ריק
בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
בקשה להפחתה/למחיקה של חובות בארנונה
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לשנה השוטפת
דף מידע לקבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) 2017
הצהרה לנכס לא ראוי לשימוש
גזברות
טופס עדכון פרטי ספק
טופס בקשת תמיכה לשנת הכספים 2016
הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
   
לשכת ראש העיר
הצגת מועמדות לרב העיר בלוד
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2017
בקשה לתמיכות לשנת 2017
טופס בקשת מלגה לסטודנטים מצטיינים לשנת 2017 של רוטרי לוד בשיתוף עיריית לוד
מלגות ראש העיר לוד - טופס בקשת מלגה לשנת הלימודים תשע"ז
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2018
תרבות הדיור
טופס תלונה המחלקה לתרבות הדיור
פרוטוקול אסיפת דיירים המחלקה לתרבות הדיור
כח אדם
טופס הגשת מועמדות למכרז כח אדם
טפסים שונים
מוקד פניות הציבור
טופס בקשה חוק חופש המידע
טופסי אגף ההנדסה
טופסי רישוי עסקים
טופסי תאגיד מי לוד
נוהל הקצאת חנייה שמורה לרכב נכה
טופס בקשה להקצאת קרקע/מבנה
רישוי עסקים
פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל
טופס לבדיקת בתי אוכל
טופס לבדיקת עסק של מספרה / מכון יופי וקוסמטיקה
טופס לבדיקת עסק לממכר מזון
טופס לבדיקת עסק שאינו עסק מזון
בקשה להיתר לילה
בקשה לרשיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968
הודעה על עזיבה / סגירת עסק
הצהרת "בעל מקצוע מוסמך"
טופס הגשת השגה
ייפוי כחקידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום