שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"טפסים לשירותכם
ארנונה ומסים
הנחה כללית
הנחה לנזקק
נכס ריק
בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
בקשה להפחתה/למחיקה של חובות בארנונה
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לשנה השוטפת
דף מידע לקבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) 2017
הצהרה לנכס לא ראוי לשימוש
גזברות
טופס עדכון פרטי ספק
טופס בקשת תמיכה לשנת הכספים 2016
הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
   
לשכת ראש העיר
הצגת מועמדות לרב העיר בלוד
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2017
בקשה לתמיכות לשנת 2017
טופס בקשת מלגה לסטודנטים מצטיינים לשנת 2017 של רוטרי לוד בשיתוף עיריית לוד
מלגות ראש העיר לוד - טופס בקשת מלגה לשנת הלימודים תשע"ז
תרבות הדיור
טופס תלונה המחלקה לתרבות הדיור
פרוטוקול אסיפת דיירים המחלקה לתרבות הדיור
כח אדם
טופס הגשת מועמדות למכרז כח אדם
טפסים שונים
מוקד פניות הציבור
טופס בקשה חוק חופש המידע
טופסי אגף ההנדסה
טופסי רישוי עסקים
טופסי תאגיד מי לוד
נוהל הקצאת חנייה שמורה לרכב נכה
טופס בקשה להקצאת קרקע/מבנה
רישוי עסקים
פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל
טופס לבדיקת בתי אוכל
טופס לבדיקת עסק של מספרה / מכון יופי וקוסמטיקה
טופס לבדיקת עסק לממכר מזון
טופס לבדיקת עסק שאינו עסק מזון
בקשה להיתר לילה
בקשה לרשיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968
הודעה על עזיבה / סגירת עסק
הצהרת "בעל מקצוע מוסמך"
טופס הגשת השגה
ייפוי כחקידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום