שירותים
בקליק

שירותים בקליק

חוקי עזר עירוניים

חוק עזר ללוד (פינוי פסולת), התשס"ג-2003

חוק עזר ללוד (העמדת רכב וחנייתו), התשעג-2013

חוק עזר ללוד (שרותי שמירה), התשסח-2008

חוק עזר ללוד (אגרות בית המטבחיים), תשי"ג-1953

חוק עזר ללוד (אגרת ביוב), התשס"ג-2003

חוק עזר ללוד (אגרת תעודת אישור), התשנ"ט-1999

חוק עזר ללוד (אספקת מים), תשכ"ז-1967 תש"ס 2000

חוק עזר ללוד (בניית ביבים), תשי"ג-1951

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר גידור דוכנים מטעמי בטחון על ידי עירית לוד

חוק עזר ללוד (הגנה על הצומח), תשי"ב-1952

חוק עזר ללוד (הדברת מזיקים), תשל"ג-1972 

חוק עזר ללוד (הוצאת אשפה), תשכ"ה-1964

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב על ידי עירית לוד

חוק עזר ללוד (החזקת בעלי חיים), התשמ"ח-1988 

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי עירית לוד

חוק עזר ללוד (הסדרת השמירה), תשכ"ו-1966

חוק עזר ללוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"ד-1993 

חוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2), התשמ"ח-1988

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים

חוק עזר ללוד (חזירים ובשר חזיר), תשי"ח-1958

חוק עזר ללוד (שילוט), תש"ס 2000

חוק עזר ללוד (מניעת רעש), תשי"ב-1952

חוק עזר ללוד (מס עסקים עירוני), תשי"ז-1957 

חוק עזר ללוד (ניקוי בורות שופכין), תשי"ד-1954 

חוק עזר ללוד (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים), תשל"ו-1975

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר ניקוי מדרכות על ידי עירית לוד

חוק עזר ללוד (סלילת רחובות), התשמ"א-1991 תש"ס-2000 

חוק עזר ללוד (עגלות), תשל"א-1971

חוק עזר ללוד (עקירת עצים), תשמ"א-1981

חוק עזר ללוד (פינוי חפצים מיושנים), התשמ"ב-1981  

חוק עזר ללוד (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשנ"ב-1991  

חוק עזר ללוד (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו), התשנ"ד-1994  

חוק עזר ללוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ"ז-1966  

חוק עזר ללוד (צעצועים מסוכנים), תשכ"ח-1968   

חוק עזר ללוד (רוכלים), תשכ"ב-1962 

חוק עזר ללוד (רשיונות לסבלים והפיקוח עליהם), תשט"ו-1955  

חוק עזר ללוד (שווקים), תשכ"א-1961 

חוק עזר ללוד (שחיטת עופות), תשל"ג-1973  

חוק עזר ללוד (שימור רחובות), תשל"ו-1976 

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שמות לרחובות 

חוק עזר ללוד (שמירה ושיפוץ של חזית הבית), תשל"ט-1979  

 חוק עזר ללוד (שמירה על הניקיון ואיסור העישון), תש"ך-1960

חוק עזר ללוד (תברואה וסילוק מפגעים), תשל"א-1971 

חוק עזר ללוד (תיעול), תשל"ג-1973 תש"ס-2000

 

חוק ומנהל

 מבצע הנחות מחובות ארנונה - תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשע"ז - 2017   

צו היטל המיסים

החלטות ועדת ערר

הנחות מארנונה לשנת 2018

דף מידע לקבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

נוהל הקצאת חנייה שמורה לרכב נכה

פנייה לתושב נכה שהוקצתה לו חנייה שמורה לנכה

תבחינים וקריטריונים לתמיכות - 2015

נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשות המקומית

אמות מידה לתמיכה באגודות הספורט - 2015

בקשה לקבלת תמיכות מעיריית לוד לשנת 2016

תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2016

טבלת סיכום חלוקת תמיכות לשנית 2015-2016

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2017 + טפסים 

 תבחינים למתן תמיכות לשנת 2018

פרוטוקולים ועדת תמיכות

 

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close