שירותים
בקליק

שירותים בקליק

חוק עזר ללוד (בניית ביבים), תשי"ג-1951

פורסם: ק"ת 350, תשי"ג (26.3.1953), עמ' 860

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

פירושים

  1. בחוק עזר זה -

"העירייה" פירושו - עיריית לוד;

"חוק עזר לחיפה" פירושו - חוק עזר לחיפה (בניית ביבים), תשי"ב-1951;

"ביב", "ביבי פרטי", "ביב ציבורי", "מועצה", "ראש העיר", "מהנדס", "נכסים", "הוצאות בניית ביב", "בעל נכסים" פירושם כמשמעותם בחוק עזר לחיפה.

 

תחולת הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לחיפה

1א. הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לחיפה כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים 2 עד 9 גם לחוק עזר זה.

 

השם

  1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (בניית ביבים), תשי"ג-1953".

 

                                                                                                            פסח לב

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

נתאשר.

 

כ"א באדר תשי"ג (8 במרס 1953)

 

 

                                                            ישראל רוקח

                                                             שר הפנים

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close