שירותים
בקליק

שירותים בקליק

חוק עזר ללוד (הוצאת אשפה), תשכ"ה-1964

פורסם: ק"ת 1653, תשכ"ה (26.11.1964), עמ' 475

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 256-254 ו-259 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"העירייה" – עיריית לוד;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"המפקח" – אדם שראש העירייה מינהו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"בעל" – אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח, כסוכן או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים;

"מחזיק" – אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

"בנין" – בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל או חלק מהם, לרבות הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורך אחר ולמעט בית מלאכה או אורווה;

"בית מלאכה" – לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים ובכלל זה בית חרושת, מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה;

"אורווה" – לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו יחד עם האורווה;

"אשפה" – לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פירות או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך או אי ניקיון, למעט זבל, פסולת וחומרי בניין;

"זבל" – גללי בהמה ושאר אשפה של אורווה;

"פסולת" – פסולת הנוצרת בבית מלאכה, ואינה אשפה או זבל.

 

כלי אשפה

2 (א) בעל בנין חייב להתקין, בבנינו או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם ולהחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע. 

(ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.

 

 

(ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חומרי בנין.

 

 

כלי קיבול

3(א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם ולהחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע. 

(ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע. ישאיר זבל או פסולת מחוץ לכלי הקיבול.

 

 

(ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או חומרי בנין.

 

 

העברת אשפה

 

4 לא יוביל אדם -פרט למפקח -ולא יעביר, בשום דרך, אשפה, זבל או פסולת, מבנין, מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש העירייה.

 

  

מתן היתר

5 (א) ראש העירייה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו או לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם. 

(ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו -

(1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת;

(2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת;

(3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גודלם ומבנם;

(4) תקופת ההיתר.

 

 

זכות כניסה של פועלי העירייה

6 (א) כל פועלי העירייה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח. 

(ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם יאפשר לפועלי העירייה לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או פסולת ללא הפרעה.

 

  

סמכויות המפקח

 

7 (א) המפקח רשאי להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 

 

(ב) לא מילא בעל הבנין או המחזיק באורווה או בבית מלאכה אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי המפקח לבצע את העבודות והמועצה תגבה את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק. 

 

 

 

מסירת הודעות

8  מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה. אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות, הוא בשפה העברית.

 

 

 

עונשים

9 או 3 והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 והיתה העבירה נמשכת, דינו -קנס נוסף 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה או אחרי הרשעתו בדין.

 

 

 

השם

 

  1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (הוצאת אשפה), תשכ"ה-1964".

 

נתאשר.

 

כ"ח בתשרי תשכ"ה (4 באוקטובר 1964)

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                שרגא שולבה

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

 

                                                חיים משה שפירא

                                                      שר הפנים

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close