שירותים
בקליק

שירותים בקליק

חוק עזר ללוד (הסדרת השמירה), תשכ"ו-1966

פורסם: ק"ת 1866, תשכ"ו (7.4.1966), עמ' 1720

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות, והסעיפים 3 ו-16 לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961 (להלן – החוק), מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

 1. בחוק עזר זה -

"העירייה" – עיריית לוד;

"המועצה" – מועצת העירייה;

"רשות" – רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2; לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובפקודת העיריות.

 

רשות השמירה

 

 1. בתחום שיפוטה של העירייה תוקם רשות; וכל עוד לא הוקמה הרשות כאמור או אם חדלה לפעול – ימלא הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי החוק ועל פי חוק עזר זה.

 

מינוי הרשות

 

 1. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של העירייה שהם בעלי זכות בחירה למועצה.

 

הרכב הרשות

 

 1. מספר חברי הרשות יהיה שלושה.

 

הודעה על מינוי

 

 1. המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות, הרכבה וכל שינוי בהרכבה.

 

חובת השמירה

 

 1. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות.

 

רשימת החייבים בשמירה

 

 1. הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה של העירייה החייבים בשמירה.

 

בדיקה רפואית

 

 1. תושב תחום השיפוט של העירייה חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל הנוגע לבדיקות רפואיות לשם קביעת כשרו לשמירה.

 

קביעת מועדי השמירה

 

 1. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום ברשימה (להלן – השומר) לצאת לשמירה.

 

חובת השומר

 

 1. השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 9.

 

הצגת הרשימה

 

 1. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום העירייה, במשרד העירייה ובכל מקום ציבורי אחרי שתורה הרשות.

 

מסירת העתק הרשימה

 

 1. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

 

תפקיד השומר

 

 1. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על משמרתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל עניין הנוגע לשמירה.

 

עונשים

 

 1. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 300 לירות, ואם כבר הורשע בעבר על עבירה כאמור – מאסר שלושה חודשים או קנס 300 לירות.

 

השם

 

 1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (הסדרת השמירה), תשכ"ו-1966".

 

נתאשר

 

כ"ג באדר תשכ"ו (15 במרס 1966)

 

 

                                                                                    צבי איצקוביץ

                                                                                    ראש עיריית לוד

 

                        חיים משה שפירא

                            שר הפנים

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close