שירותים
בקליק

שירותים בקליק

חוק עזר ללוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"ד-1993

פורסם: חש"ם 512, תשנ"ד (18.11.1993), עמ' 18

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות, ולפי סעיף 77 לפקודת התעבורה מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"אוטובוס" ו"תמרור" – כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה;

"אזור" – לרבות רחוב או קטע מרחוב;

"מועצה" – מועצת העירייה;

"מפקד המשטרה" -  מפקד המשטרה של המחוז שהעירייה נמצאת בתחומו לרבות אדם שמפקד המשטרה עביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"המפקח על התעבורה" – לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו, כולן או מקצתן;

"מקום חניה" – מקום שהחניה בו מותרת לפי כל דין;

"מקום חניה מוסדר" – מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3(א);

"מקום חניה פרטי" – מקום חניה המתנהל על ידי אדם, פרט לעירייה, על מנת להפיק רווח;

"עירייה" – עיריית לוד;

"פקח" – אדם שראש העירייה מינהו בכתב לפקח לענין חוק עזר זה;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"רחוב" – כמשמעות דרך בפקודת התעבורה, הנמצא בתחום העירייה;

"רכב" – כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;

"רכב פרטי", "רכב ציבורי" ו"מונית" – כמשמעותם בפקודת התעבורה.

 

סמכות המועצה להסדיר חניית רכב

 

2 בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, רשאית המועצה לאסור, להגביל ולהסדיר העמדת רכב או סוג מסויים של רכב בתחום העירייה כולה או באזור, וכן לקבוע אזור כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב מסוים או לסוג מסוים של רכב בלבד, וכן לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו מקום.

 

 

 

מקום חניה מוסדר

3 (א) ראש העירייה רשאי, לאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, לקבוע אזור כמקום חניה מוסדר.

 

 

(ב) (1) נקבע מקום חניה מוסדר, תסומן המדרכה במקום בתמרור ד-20, ובאין מדרכה במקום יסומן המקום בתמרור ד-19; לא יעמיד ולא יחנה אדם רכב ליד מדרכה כאמור או במקום המסומן לחניה מוסדרת בין השעות 08.00 לבין 19.00 או כל שעה אחרת המופיעה בתמרור, אלא אם כן שילם אגרת הסדר חניה שנקבעה בתוספת השנייה ומילא אחר הוראות סעיף קטן (ג);

(2) נקבע מקום חניה מוסדר בתוך אזור שחלה עליו החלטת המועצה לפי סעיף 2, רשאי ראש העירייה, בכפוף להוראות אותה החלטה, לקבוע אותו, כולו או חלקו, כאזור חניה מוסדר על ידי סדרן, והמחנה בו רכב יציית להוראות הסדרן וישלם אגרת הסדר חניה שנקבעה בתוספת השנייה; על מקום חניון מוסדר כאמור בפסקה זו לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד).

 

(ג) אדם המעמיד רכב במקום חניה מוסדר –

(1) יעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר – אם ישנם שטחים מסומנים;

(2) יצמיד בצד הפנימי לשמשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמית של הרכב הקרוב למדרכה מיד עם העמדתו, כרטיס חניה בר תוקף, שהעירייה הדפיסה והנפיקה, הנמכר לציבור (להלן - כרטיס חניה); ויסמן בכרטיס החניה, על ידי תלישה, את התאריך, היום בשבוע ושעת החניה; כרטיס החניה יוצמד כך, שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בתלישת שעת החניה, היום בחודש והיום בשבוע המסומנים לתלישה;

(3) ימלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה, על גבי הכריכה הצמודה לאוגדן של כרטיסי החניה ועל גבי התמרור המוצב בשטח המיועד לחניה, הנוגעים למקום החניה, זמני החניה המותרים, משך החניה, שימוש בכרטיס החניה, תלישה או נקיבת חלקים ממנו, וכל ענין אחר הנוגע להסדרת החניה;

(4) יציית להוראות הפקח - אם ישנו במקום - בנוגע להעמדת הרכב וחנייתו.

 

 

(ד) בין השעות 8.00 לבין 19.00 לא יחנה אדם רכב במקום חניה מוסדר ולא ישאירו עומד במקום כאמור לזמן העולה על שעה אחת, אלא אם כן נקבע אחרת בתמרור.

 

 

(ה) אין האמור בסעיף קטן (ב) גורע מהסמכות לסמן מקום חניה מוסדר בתמרור אחר המיועד לכך על פי פקודת התעבורה או תקנות התעבורה.

 

 

 

חניה לתושבי אזור במקום חניה מוסדר

4 (א) נקבע אזור כמקום חניה מוסדר, יהיו רשאים מי שגרים באותו אזור להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר באזור מגוריהם, ללא תשלום אגרה ומבלי להשתמש בכרטיס חניה. 

(ב) חניה כאמור בסעיף קטן (א) מותרת רק לרכב הנושא תווית שאישר ראש העירייה ואשר עליה צוין מספר הרכב והאזור בו מותרת החניה לבעל הרכב הגר באותו אזור (להלן - תווית).

 

 

(ג) מי שמתגורר באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר - רשאי לקבל תווית לאחר שיגיש לראש העירייה בקשה בנוסח שבתוספת הראשונה ולאחר שימציא רישיון רכב ותעודת זהות, או מסמך אחר, אם יידרש לכך, להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו; ראש העיר רשאי לתת תווית או לסרב לתיתה, לבטלה, לקבוע בה תנאים, ורשאי הוא לקבוע אמות מידה למתן תוויות.

 

 

(ד) התווית תודבק על השמשה הקדמית של הרכב, בצידו הפנימי הימני בפינה העליונה.

 

 

(ה) מי שקיבל תווית אינו רשאי להעבירה לאחר וזכות השימוש בה תפקע בהתקיים אחד מאלה:

(1) העברת התווית לאחר;

(2) מכירת הרכב;

(3) העתקת מקום המגורים.

 

 

(ו) העביר בעל רכב שבידו תווית את בעלותו ברעב או העתיק מקום מגוריו, חייב הוא להודיע על כך לראש העירייה תוך 7 ימים מיום העברת הבעלות ברכב או העתקת מקום מגוריו, וכן חייב הוא באותה התקופה להסיר ולהשמיד את התוויות. 

 

 

(ז) מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מהווים מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (ג) ושימוש בתווית שלא בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (ד) עד (ו) עבירה על חוק עזר זה.

 

 

 

מקום חניה פרטי

 5 (א) לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי, אלא לפי רישיון מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי הרישיון.

 

 

(ב) בקשה למתן רישיון תוגש לראש העירייה והוא רשאי לתיתו או לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו לתקופה, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 

(ג) תקופת תקפו של הרישיון לא תעלה על שנה אחת מיום שבו הוא ניתן.

(ד) בעד רישיון לניהול מקום חניה פרטי לפי סעיף זה תשולם אגרה שנקבעה בתוספת השנייה.

 

(ה) רישיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב או בחלק מרחוב לא יינתן אלא בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.

 

 

 

איסור חניה

6 (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב במקום שהחניה נאסרה לפי הוראות סעיף 2 והאיסור סומן בתמרור, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת. 

(ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה, אלא אם כן –

(1) הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה;

(2) החניה היא בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר – אם יש שטחים מסומנים כאמור;

(3) החניה היא בזמן ולמשך התקופה בהם הותרה החניה במקום;

(4) מקום החניה אינו תפוס בכלי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בעת ובעונה אחת.

 

 

(ג) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב על המדרכה אלא אם כן סומן אחרת.

 

 

(ד) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב במקום שהחניה בו נאסרה לפי פקודת התעבורה והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970.

 

 

רכב שהתקלקל

7 לא יעמיד אדם ולא ירשה להעמיד ברחוב רכב שהתקלקל קלקול המונע המשך הנסיעה, אלא סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של חלק הרחוב המיועד לתנועת רכב ולשם תיקונים הכרחיים להמשך הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר כאמור ללא דיחוי.

 

 

  

מונית

 8 (א) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, למעט המתנת מונית לנוסע כאשר היא איננה מסומנת בהודעה "פנוי", אלא במקום חניה לפי היתר מאת ראש העירייה (להלן – היתר) ובהתאם לתנאי ההיתר.

 

 

(ב) בקשה למתן היתר תוגש לראש העירייה והוא רשאי לתיתו או לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו לתקופה, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 

 

(ג) ההיתר יהיה ערוך בטופס שקבע ראש העירייה, בהסכמת המפקח על התעבורה.

 

 

(ד) תוקפו של היתר כאמור יפוג ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 

 

(ה) בעד ההיתר ישלם המבקש לעירייה אגרה שנקבעה בתוספת השניה.

 

 

(ו) נהג מונית שלגביה ניתן היתר יחזיקו במונית ויציגו בפני שוטר או פקח, לפי דרישתו.

 

 

אוטובוס 

9  (א) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס ברחוב, אלא במקום שנקבע כמקום חניה לאוטובוסים והמסומן בתמרור הנושא עליו את 

מספרו של קו האוטובוס או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים או להסעת תיירים או מטיילים או במקום אחר שנקבע כחניון לאוטובוסים. 

(ב) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקום כאמור בסעיף קטן (א) לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים; הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.

 

 

(ג) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור או כל עוד היא תפוסה באוטובוסים במספר הנקוב בתמרור.

 

תמרורים

 

  1. ראש העירייה יציין בתמרור כל מקום חניה מוסדר, וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי הוראות סעיף 2.

 

ריתוק רכב למקום חניה

11 (א) ראש העירייה רשאי לציין על גבי תמרור, או בלוח שייקבע בסמוך לו, את מספרי הרישום וסימני הרישום של כלי הרכב שמותר להחנותם במקום חניה. 

(ב) ציין ראש העירייה פרטי רכב כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות באותו מקום חניה רכב שמספר הרישום שלו אינו מצוין כאמור.

 

 

 

אגרת הסדר חניה ושימוש בכרטיסי חניה

12 (א) לא יעמיד אדם רכב ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה מוסדר, אלא אם כן שילם אגרת הסדר חניה כאמור בסעיף 3(ב); אי הצגת כרטיס חניה במקום שסעיף 3(ב)(1) חל עליו, תהווה ראיה לאי תשלום אגרת הסדר החניה, כל עוד לא הוכח אחרת. 

(ב) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות החניה וחייב הוא להוציא את רכבו ממקום החניה המוסדר לא יאוחר מתום תקופת החניה המותרת בהתאם לאמור בסעיף 3 או בהוראות החניה.

 

 

(ג) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה שלא הדפיסה והנפיקה העירייה, למעט כרטיס חניה שאושר כאמור בסעיף 13.

 

 

(ד) לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס חניה אחד בעת חניה אחת.

 

 

 

כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת

13 הגיעה העירייה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה הדדית בכרטיסי החניה, יובא לאישור המועצה כרטיס החניה של אותה רשות מקומית; אישרה המועצה כרטיס חניה של אותה רשות מקומית יראו אותו לענין חוק עזר זה ככרטיס חניה שהדפיסה והנפיקה העירייה.

 

 

  

שיעורי אגרה

 

  1. ראש העירייה רשאי לקבוע שיעורי אגרה שונים למקומות חניה מוסדרים שונים, ובן היתר, לפי שעות חניה, פרקי זמן וסוגי רכב.

 

סמכויות פקח

15 (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי, כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה. 

(ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 

 

ביטול

 

  1. חוק עזר ללוד (העמדת רכב וחנייתו), התשט"ז-1956 – בטל.

 

 

 

תוספת ראשונה

 

(סעיף 4(ג))

 

בקשה למתן תווית

 

אני החתום מטה____________________ נושא ת.ז. מספר _____________

שמען מגורי ____________________ בעל רכב מספר _________________

מצהיר בזה כי הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.

אבקש להמציא לי תווית לפי הוראות סעיף 4 לחוק עזר ללוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"ד-1993.

אני מתחייב בזאת להשתמש בתווית בהתאם להוראות חוק העזר האמור.

 

 

______________                                                                        _______________

       תאריך                                                                                         חתימה

 

 

 

תוספת שנייה

 

(סעיפים 3(ב), 5(ד), 8(ה) ו-12)

 

אגרת הסדר חניה

 

 

                                                                                                שיעורי האגרה

                                                                                                בשקלים חדשים

 

  1. אגרת הסדר חניה במקום חניה מוסדר באמצעות

כרטיס חניה –

לשעה או לחלק ממנה                                                                     1.50

לכל משאית, לחודש מראש                                                              110.00

לכל אופנוע, לחודש מראש                                                               60.00

 

  1. אגרת מקום חניה פרטית –

בעד כל 100 מ"ר או חלק מהם של מקום חניה פרטי –

במבנה, לשנה                                                                              100.00

בשטח פתוח, לשנה                                                                        50.00

 

  1. אגרת מקום חניה למוניות –

לכל מונית שחנייתה תורשה בהיתר, לשנה                                          200.00

או לחצי שנה                                                                                100.00

 

כ"ה באב התשנ"ג (12 באוגוסט 1993)

 

 

                                                                                                מקסים לוי

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

אני מסכים.                                  אני מסכים.

אריה דרעי                                   ישראל קיסר

שר הפנים                                   שר התחבורה

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close