שירותים
בקליק

שירותים בקליק

חוק עזר ללוד (סלילת רחובות), התש"ס-2000

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות (להלן – הפקודה), מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"בנין" -   מבנה בתחום העירייה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לבנין חיבור של קבע;

"בעל" או "בעל נכס" –

(1) בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כמשמעותם בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין), הבעל הרשום של הנכס ובהעדר רישום, בעלי הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר או מי שזכאי כדין להירשם כבעלו; בהעדר בעל – המחזיק כמשמעותו בסעיף 1 לפקודה;

(2) בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור – לגבי נכס המחוכר בחכירה לדורות כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, לרבות מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכס, שניתן לראות בה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות;

"דמי השתתפות" – דמי השתתפות לפי חוק עזר ללוד (סלילת רחובות), התשכ"ז-1966;

"היטל" או "היטל סלילת רחובות" – היטל סלילת כביש או היטל סלילת מדרכה, לפי הענין;

"היטל קודם" – היטל לפי חוק עזר ללוד (סלילת רחובות), התשנ"א-1991 (להלן – חוק העזר הקודם);

"היתר בניה", "סטיה מהיתר", "שימש חורג", "הקלה", "תעודת גמר למבנה" – כמשמעותם בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן – חקיקת התכנון והבניה);

"המהנדס" – מהנדס העירייה לרבות מי שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"העירייה" – עיריית לוד על אורגניה המוסמכים;

"יציע", "מרפסת", "מרתף", "עליית גג" – כמשמעותם בפרט 1.00.1 לסימן א' לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן – תקנות היתר בניה);

"כביש" – רחוב או חלק מרחוב, המשמש למעבר כלי רכב או לחנייתם, לפי הוראות חוק עזר זה;

"מדרכה" – רחוב או חלק מרחוב, בין מאספלט ובין מרוצף, לרבות אבני שפה, קיר משען, מדרגות וקירות תומכים, המשמש להולכי רגל, לפי הוראות חוק עזר זה;

"נכס" – המצוי בתחום העירייה, כמשמעותו בסעיף 269 לפקודה, לרבות דרכי מעבר שאינן ציבוריות;

"נכס אחר" – נכס המשמש או המיועד לשמש למטרה שאינה מגורים, לרבות נכס שנמצא בו בנין המשמש או המיועד לשמש למטרה כאמור;

"נכס גובל" – נכס גובל ברחוב או בקטע מרחוב, בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב ובין אם אין גישה כאמור, ובכלל זה נכס שיש אליו גישה מאותו רחוב או קטע רחוב דרך נכס אחר או דרך מדרכה, לרבות נכס, שבינו ובין אותו רחוב, או קטע רחוב, יש תעלה, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או כיוצא בהם או שטח המיועד לשימוש כאמור לפי תכנית שאושרה לפי חקיקת התכנון והבניה (להלן – תכנית), לרבות נכס שבינו לבין הרחוב הנסלל מפריד נכס אחר, ובלבד שקיימת גישה מאותו רחוב לנכס;

 

"נכס למגורים" – נכס המשמש או מיועד לשמש למגורים, לפי הרשאה כדין;

"נפח בנין" – הנפח במ"ק של שטחי כל הקומות בבנין, המוכפלים כל אחד מהם בגובה הקומה הנמדד במ"א, לפי כללי המדידה הקבועים בפרט 1.00.8 לסימן ב' לתוספת השלישית לתקנות היתר בניה;

"סלילת רחוב" – סלילת כביש ומדרכה או כביש או מדרכה או רחוב משולב או הרחבתם, לרבות עשיית עבודות אלה, כולן או מקצתן:

(1) הכנת תכניות לסלילת רחוב ואישורן;

(2) סילוק או העתקת עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, עקירת עצים או נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוי ההריסות, התקנה מחדש, סילוק או הקמה של ביבים, תעלות, צינורות מים, בורות שפכים, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוק או העתקת סככות או תחנות אוטובוסים, ובלבד שהעבודות כאמור נעשו עקב או לצורך סלילת רחוב;

(3) התאמת רחוב מבחינת שיפועיו ומפלסיו לרחובות הסמוכים לו, כיוון כניסות מדרכות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל;

(4) חפירה, מילוי, פילוס;

(5) בניה ושינוי של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, צדי דרך, גדרות מגן, קירות גבול, מיתקני בטיחות, וכל עבודה בנכס גובל ברחוב, הדרושה לסלילה או עקב פעולות הפקעת מקרקעין או הכשרת שטח הכרוכות בסלילה;

(6) סלילת שבילים או ריצופם, סידור שדרות, מדשאות, מזרקות, בריכות, ספסלים, נטיעת עצים או צמחים, סידורם וגידורם;

(7) התקנת תאורה ברחוב, לרבות התקנת רמזורים;

(8) הצבת תמרורים וסימון סימני דרך לכלי רכב ולהולכי רגל;

(9) בניית גשרים ומעברים תת קרקעיים לכלי רכב ולהולכי רגל;

(10) הרחבת רחוב, ריבודו וכל עבודה שעניינה השלמת סלילת רחוב או הוספת תוספת לרחוב סלול;

(11) שירותי פיקוח, תיאום וניהול, הנדרשים לביצוע עבודות כמפורט בפסקאות 1 עד 10;

(12) עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הקשורה בה;

"קומה" – חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, לפי גובהו המזערי של אותו חלל כקבוע בתקנות היתר בניה, לרבות בניני עזר, מרתפים, מרפסות מקורות ופתוחות, מחסנים, חדרי מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג ושטח אחר בקומה;

"ראש העירייה" – לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"רחוב" – שטח שהוקצה או יועד בתכנית בנין עיר לשמש דרך, לרבות כביש ומדרכה או כביש או מדרכה או רחוב משולב; לענין זה, "דרך" – כהגדרתה בחקיקת התכנון והבניה;

"רחוב משולב" – רחוב שבו כביש ומדרכה בנויים מפלס אחד, עשוי אבנים משתלבות או אחרת;

"ריבית והפרשי הצמדה" – לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980;

"שטח בנין" – הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות בבנין;

"שטח קומה" – השטח הכולל במ"ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה והשטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

"תעודת העברה לרשם המקרקעין" – כאמור בסעיף 324 לפקודה;

"תעריף ההיטל שבתוקף" – תעריף ההיטל שבתוספת לפי שיעורו המעודכן ביום התשלום בפועל לקופת העירייה;

 

 

 

היטל סלילת רחובות

2 ((א) היטל שייעודו כיסוי הוצאות העירייה לסלילת רחובות בתחומה, בלי התייחסות מיוחדת לעלות ביצוע עבודות סלילה של רחוב פלוני הגובל בנכס.

(ב) היטל סלילת כבישים יוטל על בעל הנכס הגובל –

(1) עם סלילת כביש גובל בנכס בעקבות החלטת מועצת העירייה על כך; לענין זה, "סלילת כביש גובל בנכס" – אחד או יותר מאלה:

(א) מועד תחילת עבודות הסלילה של כביש גובל;

(ב) פרסום מכרז לסלילתו של כביש גובל; ולגבי עבודת סלילה שביצועה אינו טעון מכרז לפי דין – פניה לקבלת הצעות לביצועה או התקשרות לביצועה עם גורם מבצע כלשהו;

(ג) חתימה על הסכם פיתוח בין העירייה לבין הבעל או מי מטעמו, לענין סלילת הכביש הגובל;

(2) עם הוספת בניה או עם בניה חדשה בנכס;

 

 

(ג) היטל סלילת מדרכות יוטל על בעל הנכס –

(1) עם סלילת מדרכה גובלת בנכס, לפי החלטת מועצת העירייה, לענין זה, "סלילת מדרכה גובלת בנכס" – כמשמעות סלילת כביש גובל בנכס בסעיף קטן (בX1) בשינויים המחויבים;

(2) עם הוספת בניה או עם בניה חדשה בנכס.

 

 

(ד) היטל שעילתו הוספת בניה לנכס או בניה חדשה בנכס, ישולם גם אם הרחוב הגובל נסלל לפני תחילתו של חוק עזר זה.

 

 

(ה) עם סלילת רחוב משולב ישלם בעל הנכס הגובל בו היטל סלילת כבישים והיטל סלילת מדרכות; לענין זה, "סלילת רחוב משולב" – כמשמעות סלילת כביש גובל לפי סעיף קטן (בX1), בשינויים המחויבים.

 

 

אופן תשלום ההיטל

3 (א) היטל סלילת רחובות יחושב לפי שטח הקרקע ושטחו או נפחו של בנין בנכס, לפי הענין, כאמור בסעיפים 4 ו-5, וישולם לפי תעריפי ההיטל שבתוקף.

 

 

(ב) לתשלום ההיטל תמסור העירייה לחייב דרישת תשלום שבה יפורט סכום ההיטל, הפרטים ששימשו יסוד לחישובו ומועד תשלומו; דרישת התשלום תימסר במועד המוקדם מבין אלה:

(1) עם סלילת רחוב גובל בנכס;

(2) עם הגשת בקשה למתן היתר בניה בנכס.

 

 

(ג) לא נמסרה דרישת תשלום מסיבה כלשהי, באחד המועדים כאמור, רשאית העירייה למסור דרישת תשלום –

(1) עם הגשת בקשה למתן תעודה לרשם המקרקעין לענין העברת בעלות על נכס;

(2) עם הגשת בקשה למתן אישור העירייה למינהל מקרקעי ישראל להעברת זכויות חכירה בנכס.

 

 

(ד) פגם בדרישת תשלום אינו גורע מחובת בעל נכס לשלם היטל סלילת רחובות לפי הוראות חוק עזר זה.

 

 

(ה) דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיף קטן (בX1) תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס; דרישת תשלום לפי סעיפים קטנים (ב2x) עד (ג2x), תיפרע לפני מתן היתר, תעודה או אישור כאמור בהם.

 

 

(ו) (1) נבנה בנין בנכס או הוספה בניה לנכס, בלי היתר או בסטיה או בחריגה ממנו, יראו את יום התחלת הבניה, כפי שתקבע העירייה, במועד שבו קמה החבות בתשלום היטל סלילת רחובות.

(2) היטל סלילת רחובות לפי סעיף קטן זה ישולם לאחר שנמסרה או שנשלחה לבעל הנכס דרישת תשלום, ובלבד שסכום התשלום יותאם למועד כאמור בסעיף קטן (ד) ויחולו לגביו הוראות סעיף 7(א), בשינויים המחויבים.

 

 

חישוב ההיטל לנכס למגורים

4 (א) היטל סלילת רחובות לנכס, המשמש למגורים או שייעודו לכך, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בתעריפי ההיטל שבתוקף; ואלה השטחים שלפיהם יחושב ההיטל:

(1) שטחה הכולל של הקרקע בנכס גובל, לרבות קרקע שעליה ניצב בנין;

(2) שטחו הכולל של בנין בנכס גובל, לרבות שטחם הכולל בפועל של בנין או תוספת לבנין שנבנו בנכס בלי היתר בניה או בסטיה או בחריגה ממנו (להלן – שטח בנוי), לפי מדידות וחישובי העירייה;

(3) שטחו של בנין או שטחה של תוספת לבנין העתידים להיבנות, שהוגשה לגביהם בקשה להיתר בניה, לפי שטחם בתכניות הבניה שצורפו לבקשה.

 

 

(ב) (1) שולמו בעבור דמי השתתפות בידי בעל נכס בעד סלילת רחוב גובל לא ייכלל שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס כשטחם בעת תשלום דמי ההשתתפות, בשטחים שפורטו בסעיף קטן (א), לצורך חישוב היטל סלילת רחובות בעבור אותו נכס.

(2) שולם בעבר היטל קודם בעד שטח קרקע או שטח בנין בנכס, לא ייכללו אותם שטחים בשטחים שפורטו בסעיף קטן (א), לצורך חישוב היטל סלילת רחובות.

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), תשלום דמי השתתפות או היטל סלילת רחובות כאמור בו, לא יגרע מחובת בעל הנכס לשלם לעירייה היטל סלילת רחובות בעד כל בנין חדש או תוספת לבנין שהוסף לנכס.

 

 

(ג) (1) התברר לעירייה, לאחר גמר הבניה, כי שטח הבנין בפועל קטן משטחו בתכניות הבניה שלפיהן שולם היטל סלילת רחובות, היא תשיב לבעל הנכס, לפי דרישתו ובהתאם להוראות כל דין, את ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לבין הסכום המחושב לפי תעריפי ההיטל שהיו בתוקף ביום ההשבה.

(2) על אף האמור בפסקה (1), לא יוחזר סכום ששולם ביתר לפי סעיף קטן זה, שהבקשה להשבתו הוגשה לעירייה לאחר תום שנת הכספים שבה שולם אותו סכום.

 

 

(ד) בלי לגרוע מהאמור בחוק עזר זה, חויב בעל נכס בתשלום היטל סלילת רחובות לפי חוק עזר זה או בהיטל קודם (להלן – ההיטל הראשון), הוא יחויב פעם נוספת בתשלום היטל סלילת רחובות בעד בנין חדש או תוספת בניה, לפי הענין, שנבנו בנכס לאחר גביית ההיטל הראשון.

 

 

חישוב ההיטל בנכס אחר

5 (א) היטל סלילת רחובות לנכס אחר שגובה קומתו עד 3.75 מטרים, יחושב לי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בתעריפי ההיטל שבתוקף. 

(ב) היטל סלילת רחובות לנכס אחר שגובה קומתו מעל 3.75 מטרים, יחושב לפי שטח הקרקע ונפח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ונפח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בתעריפי ההיטל שבתוקף.

ואלה השטחים והנפחים שלפיהם יחושב ההיטל:

(1) שטחה הכולל של הקרקע בנכס גובל, לרבות הקרקע שעליה ניצב בנין;

(2) נפחו הכולל של בנין הנמצא בנכס גובל, לרבות נפחו הכולל של בנין או תוספת לבנין שנבנו בנכס בלי היתר בניה או בסטיה או בחריגה ממנו – לפי מדידות וחישובי העירייה;

(3) נפחו של בנין או נפחה של תוספת לבנין העתידים להיבנות, שהוגשה לגביהם בקשה להיתר בניה – לפי נפחם בתכניות הבניה שצורפו לבקשה.

 

 

(ג) הוראות סעיף 4(ב) עד (ד) יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, גם על חישוב ההיטל לנכס לתעשיה או לבית עסק.

 

 

היטל משלים

6 (א) על אף האמור בחוק עזר זה, נכס גובל אשר בעלו חויב בעבר בתשלום דמי השתתפות בעבורו בעד סלילת כביש או מדרכה (להלן – סוג רחוב), יחויב בעלו בהיטל משלים חלקי לפי חוק עזר זה לאותו סוג רחוב (להלן – היטל משלים) בשיעורים האלה:

(1) היה רוחבו הממוצע של הכביש שבעדו שולמו דמי השתתפות עד 5 מטרים, ובמדרכה עד 2 מטרים – 80% מסכום ההיטל שהיה מוטל לולא שולמו דמי השתתפות כאמור;

(2) היה רוחבו הממוצע של הכביש שבעדו שולמו דמי השתתפות 5 עד 10 מטרים, ובמדרכה – 2 עד 4 מטרים – 60% מסכום ההיטל שהיה מוטל לולא שולמו דמי השתתפות כאמור;

(3) היה רוחבו הממוצע של הכביש שבעדו שולמו דמי השתתפות 10 מטרים או יותר, ובמדרכה 6 מטרים או יותר – 40% מסכום ההיטל שהיה מוטל לולא שולמו דמי השתתפות כאמור.

 

 

(ב) הוראות חוק עזר זה יחולו, בשינויים המחויבים, על חיוב על פי הוראות סעיף זה.

 

 

שערוך חובות שבפיגור

7 (א) לא שולם במועד היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיף 3(ב1x) או (ה), יחושב סכום ההיטל כנקוב בדרישת התשלום, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה עד יום התשלום בפועל.

 

 

(ב) היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיף 3(ב2x) עד 3(ב4x), ישולם לפי תעריף ההיטל שבתוקף.                  

 

 

רחוב משולב – התאמת הוראות

 

  1. לענין הוראות חוק עזר זה יראו סלילת רחוב משולב כסלילת כביש ומדרכה, בשינויים המחויבים.

 

טעות בחיוב וסופיות השומה

9(א) שולם לעירייה בטעות סכום נמוך או גבוה מהסכום המחושב לפי תעריפי ההיטל שבתוקף, ישלם החייב, או יוחזר לו לפי דרישתו, לפי הענין, ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לבין סכום ההיטל שהיה בתוקף ביום התשלום לפי תעריפי ההיטל.

 

 

(ב) על תשלום או השבה לפי סעיף קטן (א) ייתוספו ריבית והפרשי הצמדה; על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יושב סכום ששולם בטעות, שבקשה להשבתו הוגשה לאחר תום שנת הכספים שבה שולם אותו סכום.

 

 

חיוב בעלים משותפים

10 (א) היה נכס גובל, שאינו בית משותף, בבעלות משותפת, רשאית העירייה לגבות תשלומים המגיעים לה מהבעלים, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 

 

(ב) הסכום שיתוף במקרקעין, כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שנרשם ובין שלא נרשם, אינו גורע מהאמור בסעיף קטן (א).

 

 

סלילת מדרכה בידי בעל נכס

11(א) ראש העירייה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל של נכס גובל, לסלול מדרכה הגובלת בנכסו; ההודעה תפרט את התנאים ואת אופן ביצוע הסלילה ואת משך הזמן לסיומה.

 

 

(ב) לא יסלול אדם מדרכה אלא לפי דרישת ראש העירייה ובהתאם לתנאים שפורטו בהודעת הדרישה.

 

 

(ג) לא יסלול אדם מדרכה לפי דרישה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לפי תכנית ביצוע, מפרטים וכתבי כמויות שאישר המהנדס, ועל פי אומדן תקציבי שאישרו המהנדס וגזבר העירייה.

 

 

(ד) סלל אדם מדרכה שלא לפי דרישת ראש העירייה או שלא לפי התנאים שפורטו  בהודעתו כאמור בסעיף קטן (א) או שלא לפי תכנית, מפרטים וכתבי כמויות כאמור בסעיף קטן (ג), רשאית העירייה לשנות או להרוס את המדרכה, לסלול בעצמה את המדרכה מחדש, ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשינוי המדרכה או להריסתה ולסלילתה מחדש, לפי הענין, לפי חשבון שהגיש המהנדס. 

(ה) תשלום הוצאות מאת אדם כאמור בסעיף קטן (ד), אינו גורע מחובתו ישלם את ההיטל במלואו לפי הוראות חוק עזר זה.

 

 

(ו) לא מילא בעל נכס אחר הודעת ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (א), הוא יחויב בתשלום מלוא סכום ההיטל לפי הוראות חוק עזר זה.

 

 

(ז) (1) סלל בעלו של נכס גובל מדרכה כאמור בסעיף קטן (א), יקוזזו הוצאות הסלילה מסכום ההיטל שחייב בו לפי הוראות חוק עזר זה;

(2) הסכום של הוצאות הסלילה ייקבע בידי המהנדס.

 

 

מסירת הודעות

12 מסירת הודעה, לרבות דרישת תשלום, לפי חוק עזר זה תהא בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או בדרך של משלוח במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה בדרך של הצגה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או בדרך של פרסום בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העירייה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 

 

סלילת רחוב לפי הסכם

 13 בלי לגרוע מזכות העירייה לגבות היטל לפי הוראות חוק עזר ובלי לגרוע מחובת העירייה לסלול רחוב לפי כל דין, היא רשאית, נוסף על זכותה ועל חובתה כאמור, לסלול רחוב לפי הסכם עם בעלו של נכס גובל, אחד או יותר, וכולם או מקצתם, והיא רשאית לגבות מהם תמורה בעד העבודה שביצעה.

 

הצמדה למדד

14 בחוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2), התש"ח-1988 (להלן - חוק עזר להצמדה), בתוספת בסופה יבוא "חוק עזר ללוד (סלילת רחובות), התש"ס-2000".  

 

 

ביטול

 

  1. חוק עזר ללוד (סלילת רחובות), התשנ"א-1991 - בטל.

 

הוראות מעבר

16 (א) על אף האמור בסעיף 14, יעלו תעריפי ההיטל הנקובים בתוספת ב-1 בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה ברשומות (להלן - יום ההעלאה הראשון), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), מן מדד חודש דצמבר 1997 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון. 

(ב) על אף האמור בסעיף 2 לחוק עזר להצמדה יהא יום ההעלאה כאמור בו לגבי התוספת לחוק עזר זה - ב-1 בכל חודש.

 

 

  

 

תוספות

                                                                                                שיעורי ההיטל

                                                                                                בשקלים חדשים

  1. היטל סלילת כביש (סעיפים 1 עד 7)

לכל מ"ר משטח הקרקע (לרבות קרקע שעליה ניצב בנין)                          49.05

בנין המשמש למגורים או שייעודו למגורים, לכל מ"ר

משטח הבנין –

בנין בנכס אחר –

לכל מ"ק מנפח הבנין                                                                      14.66

לכל מ"ר משטח הבנין                                                                    54.97

  1. היטל סלילת מדרכה (סעיפים 1 עד 7)

לכל מ"ר משטח הקרקע (לרבות קרקע שעליה ניצב בנין)                          35.76

בנין המשמש למגורים או שייעודו למגורים,

לכל מ"ר משטח הבנין                                                                     40.08

בנין בנכס אחר –

לכל מ"ק מנפח הבנין                                                                      10.69

לכל מ"ר משטח הבנין                                                                    40.08

  1. רחוב משולב (סעיפים 1 עד 8)

לכל מ"ר משטח הקרקע (לרבות קרקע שעליה ניצב בנין)                         84.81

בנכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבנין                                                95.05

בנכס אחר –

לכל מ"ק מנפח הבנין                                                                      25.35

לכל מ"ר משטח הבנין                                                                     95.05

 

ד' בחשוון התש"ס (14 באוקטובר 1999)

 

                                                                                                פנחס עידן

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close