שירותים
בקליק

שירותים בקליק

חוק עזר ללוד (שמירה על הניקיון ואיסור העישון), תש"ך-1960

פורסם: ק"ת 1019, תש"ך (16.6.1960), עמ' 1275

תיקונים: ק"ת 1275, תשכ"ב (1.3.1962), עמ' 1420

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת העיריות, 1934, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"העירייה" – עיריית לוד;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש העירייה לצורך חוק עזר זה;

"עינוג" – הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה;

"בית עינוג" – מקום המשמש לצרכי עינוג;

"מקום ציבורי" – בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית, למעט בית מגורים;

"בעל" – לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו;

"פסולת" – אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בוטנים, פירות, נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה;

"מפקח" – אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש העירייה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק עזר זה.

 

איסור עישון תיקון: תשכ"ב

 

  1. לא יעשן אדם בבית עינוג, למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת השמים, כאשר מתקיים בו עינוג לרבים.

 

איסור מכירת גרעינים או פיצוחם

 

  1. לא ימכור אדם בבית עינוג ולא יפצח גרעינים, בוטנים וכיוצא באלה.

 

איסור לכלוך וזריקת פסולת

 

  1. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

 

מודעות

 

  1. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות מוארות לענין חוק עזר זה, שאת תכנון, מספרן, גודלן וצורתן יקבע ראש העירייה.

 

חובת התראה

 

  1. בעל מקום ציבורי, או סדרן העובד בו או המפקח, יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום ועובר על הוראות הסעיפים 2, 3 או 4.

 

רשות כניסה

 

  1. (א) המפקח רשאי בכל עת להיכנס ללא תשלום לכל מקום ציבורי ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.

(ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 

עונשים

 

  1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים.

 

השם

 

  1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (שמירה על הניקיון ואיסור העישון), תש"ך-1960".

 

נתאשר.

 

י"ט באייר תש"ך (16 במאי 1960)

 

 

                                                                                    אלכסנדר קמיל

                                                                                    ראש עיריית לוד

 

                        חיים משה שפירא

                              שר הפנים

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close