שירותים
בקליק

שירותים בקליק

חוק עזר ללוד (תיעול), התש"ס-2000

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות (להלן – הפקודה), מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"בנין" – מבנה בתחום העירייה בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין שלא הושלמה, בין שהוא בנוי אבן ובין שלא הושלמה בין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לבנין חיבור של קבע;

"בעל" או "בעל נכס" –

(1) בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כמשמעותם בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין) – הבעל הרשום של הנכס, ובהעדר רישום – בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר או מי שזכאי כדין להירשם כבעלו; בהעדר בעל – המחזיק כמשמעותו בסעיף 1 לפקודה;

(2) בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור – לגבי נכס המוחכר בחכירה לדורות כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, לרבות מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכס, שניתן לראות בה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות;

"היטל קודם" – היטל לפי חוק עזר ללוד (תיעול), התשל"ג-1973;

"היתר בניה", "סטיה מהיתר", "שימוש חורג", "הקלה", "תעודת גמר למבנה" – כמשמעותם בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן – חקיקת התכנון והבניה);

"המהנדס" – מהנדס עיריית לוד, לרבות מי שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"יציע", "מרפסת", "מרתף", "עליית גג" – כמשמעותם בפרט 1.00.1 לסימן א' לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן – תקנות היתר בניה);

"נכס" – המצוי בתחום העירייה כמשמעותו בסעיף 269 לפקודה, לרבות דרכי מעבר שאינן ציבוריות;

"נכס אחר" – נכס המשמש או המיועד לשמש למטרה שאינה מגורים, לרבות נכס שנמצא בו בנין המשמש למטרה או המיועד לשמש למטרה כאמור;

"נכס למגורים" – נכס המשמש לפי הרשאה כדין למגורים או שמיועד לשמש למגורים;

"נפח בנין" – הסכום במ"ק של שטחי כל הקומות בבנין, המוכפלים כל אחד מהם בגובהה של הקומה הנמדד במ"א, לפי כללי המדידה הקבועים בפרט 1.00.8 לסימן ב' לתוספת השלישית לתקנות היתר בניה;

"עבודת תיעול" – התקנת תעלה או צינור לתיעול ולניקוז בתחום העירייה, לרבות עבודות ופעולות אלה:

(1) חפירה, מילוי, פילוס, קידוחים, סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים, הריסת קירות, גדרות או מבנים אחרים, בנייתם מחדש, בנייתם, הקמתם או שינוים של קירות תומכים, אבני שפה, גשרים, גשרונים או מעבירי מים, הנחת צינורות, בניית תאי ביקורת, תאי קיבול למי גשמים או רשתות, כיסוי תעלות, ייבוש אדמות וביצות, הסדרת זרימה של מי גשמים, תיקון נזקים שנגרמו לנכסים כתוצאה מביצוע עבודות תיעול;

(2) הכנת תכניות תיעול וניקוז ופיקוח על ביצוע העבודות;

(3) עבודה או פעולה אחרת הדרושה להתקנת תיעול או הכרוכה בה;

 

 

"העירייה" – עיריית לוד על אורגניה המוסמכים;

"קומה" – חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, לפי גובהו המזערי של אותו חלל, כקבוע בתקנות היתר בניה, לרבות בניני עזר, מרתפם, מרפסות מקורות ופתוחות, מחסנים, חדרי מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג וכל שטח אחר בקומה;

"ראש העירייה" – לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"ריבית והפרשי הצמדה" – לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980;

"שטח בנין" – הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות בבנין;

"שטח קומה" – מספר המ"ר הכולל של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

"תעודת העברה לרשם המקרקעין" – כאמור בסעיף 324 לפקודה;

"תעלה" – תעלה או אפיק ניקוז טבעי, מותקן או מוסדר, המיועד להעברת מי גשמים ומים עיליים, לרבות צינור, אבזר, תא ביקורת, תא איסוף, תא קיבול ודבר אחר שהוא חלק מהתעלה או האפיק או הקשור בהם, בין בשטח ציבורי ובין בשטח הפרטי;

"תעלה פרטית" – תעלה המשרתת נכס פלוני, ובלבד שהבעלים בנכס זה אינה העירייה;

"תעלה ציבורית" – תעלה שאינה תעלה פרטית;

"תעריף ההיטל שבתוקף" – תעריף ההיטל שבתוספת לפי שיעורו המעודכן ביום התשלום בפועל לקופת העירייה.

 

היטל תיעול

2(א) היטל תיעול נועד לכיסוי הוצאות העירייה לביצוע עבודות תיעול בתחומה, בלי זיקה מיוחדת לעלות ביצוע עבודת תיעול המשמשת את נכס החייב (להלן – היטל או היטל תיעול(

 

(ב) היטל תיעול יוטל על בעל נכס –

 

(1) בעקבות ביצוע עבודת תיעול שנתקבלה עליה החלטת מועצת העירייה;

לענין זה, "ביצוע עבודת תיעול" – אחד או יותר מאלה:

(א) תחילת ביצועה בפועל של עבודת תיעול בתחום העירייה, המשמשת את הנכס נשוא החיוב, במישרין או בעקיפין;

(ב) פרסום מכרז לביצועה של עבודת תיעול כאמור; ולגבי עבודה שאין ביצועה טעון מכרז לפי דין – פניה לקבלת הצעות לביצועה או התקשרות לביצועה עם גורם מקצועי כלשהו;

(ג) חתימה על הסכם פיתוח בין העירייה לבין הבעל או מי מטעמו הכולל במסגרתו את ביצוע עבודת התיעול כאמור;

(2) בשל הוספת בניה או בניה חדשה בנכס.

 

 

(ג) היטל שעילתו בניה שהוספה לנכס או בניה חדשה בנכס, ישולם אף אם בוצעה עבודת התיעול לפני תחילתו של חוק עזר זה.

 

 

אופן תשלום ההיטל

3 ((א) היטל תיעול יחושב לפי שטח הקרקע ושטחו או נפחו של בנין שבנכס, לפי הענין, כאמור בסעיפים 4 ו-5, והוא ישולם לפי שיעורם של תעריפי ההיטל שבתוקף.

 

 

(ב) לתשלום ההיטל, תמסור העירייה לחייב דרישת תשלום שבה יפורט סכום ההיטל, הפרטים ששימשו יסוד לחישובו ומועד התשלום; דרישת תשלום תימסר לחייב בהתקיים אחד מאלה:

(1) בעקבות ביצוע עבודת תיעול כאמור בסעיף 2 (ב1x);

(2) עם הגשת בקשה למתן היתר בניה בנכס;

ורשאית העירייה למסור דרישת תשלום לחייב –

(1) עם הגשת בקשה למתן תעודת העברה לרשם המקרקעין;

(2) עם הגשת בקשה למתן אישור העירייה להעברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי ישראל.

 

 

(ג) פגם שנפל בדרישת תשלום אינו גורע מחובת בעל נכס לשלם היטל תיעול לעירייה.

 

 

(ד) דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיף קטן (ב1x), תיפרע בתוך 30 ימים ממסירתה לבעל הנכס; דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיף קטן (ב2X) עד (4), תיפרע לפני שתיתן העירייה היתר, תעודה או אישור כאמור בו.

 

 

(ה) (1) נבנה בנין בנכס או הוספה בו בניה, בלי היתר בניה או בסטיה או בחריגה ממנו (להלן – שטח בנוי) – יראו את יום התחלת הבניה, כפי שתקבע העירייה, כמועד שבו קמה החבות בתשלום היטל תיעול;

(2) תשלום היטל תיעול לפי סעיף קטן זה ייעשה לאחר שנמסרה או נשלחה לבעל הנכס דרישת תשלום, ובלבד שסכום התשלום יותאם למועד כאמור בפסקה (1) ויחולו לגביו הוראות סעף 6(א).

 

 

 

חישוב ההיטל לנכס למגורים

4 ((א) היטל תיעול לנכס למגורים, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בשיעורם של תעריפי ההיטל שבתוקף. ואלה השטחים שלפיהם יחושב ההיטל:

(1) שטחה הכולל של הקרקע בנכס, לרבות קרקע שעליה ניצב בנין;

(2) שטחו הכולל בפועל של שטח בנוי בנכס, לפי מדידות וחישובי העירייה;

(3) שטחו של בנין או שטחה של תוספת לבנין העתידים להיבנות (להלן – בניה עתידית), שהוגשה לגביהם בקשה להיתר בניה, לפי שטחם בתכניות הבניה שצורפו לבקשה.

 

 

(ב) (1) שולם בעבר היטל קודם בעד שטח קרקע או שטח בנין בנכס, לא ייכללו אותם שטחים במנין השטחים לפי סעיף קטן (א), לצורך חישוב היטל תיעול;

(2) על אף האמור בפסקה (1), שולם בעבר היטל קודם בעד שטח בנין שהיה קיים בנכס בשעת תשלומו, ונהרס הבנין, כולו או מקצתו, ישלם בעל הנכס היטל תיעול לפי חוק עזר זה בעד כל בנין חדש או תוספת לבנין, לפי הענין, שנבנו או שהוספו לנכס לאחר גביית ההיטל הקודם.

 

 

(ג) (1) התברר לעירייה לאחר גמר הבניה, כי השטח הבנוי בפועל קטן מהשטח בתכניות הבניה שלפיהן שולם היטל התיעול, היא תחזיר לבעל הנכס, פי דרישתו וכפוף להוראות כל דין, את ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לבין הסכום שחושב לפי תעריפי ההיטל שהיו בתוקף ביום ההחזר.

(2) על אף האמור בפסקה (1), לא יוחזר לבעל נכס סכום שהוא שילם ביתר כאמור בסעיף קטן זה, כאשר הבקשה להחזר הוגשה לעירייה לאחר תום שנת הכספים שבה שולם תשלום יתר.

 

 

(ד) בלי לגרוע מהאמור בחוק עזר זה, חויב בעל נכס בתשלום היטל תיעול בעד נכסו לפי הוראות חוק עזר זה או בהיטל קודם (להלן – היטל ראשון), הוא יחויב פעם נוספת בתשלום היטל תיעול לפי הוראות חוק עזר זה בעד בנין חדש או תוספת לבנין, לפי הענין, שנבנו לאחר גביית ההיטל הראשון.

 

 

חישוב ההיטל בנכס אחר

5 (א) היטל תיעול לנכס אחר, שגובה קומתו עד 3.75 מטרים, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בשיעורם של תעריפי ההיטל שבתוקף.

 

 

(ב) היטל תיעול לנכס אחר, שגובה קומתו מעל 3.75 מטרים, יחושב לפי שטח הקרקע ונפח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ונפח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בשיעורם של תעריפי ההיטל שבתוקף. ואלה השטחים והנפחים שלפיהם יחושב ההיטל:

(1) שטחה הכולל של הקרקע בנכס, לרבות הקרקע שעליה ניצב בנין;

(2) נפחו הכולל של בנין הנמצא בנכס, לרבות נפחו הכולל של בנין או תוספת לבנין שנבנו בנכס בלי היתר בניה או בסטיה או בחריגה ממנו – לפי מדידות וחישובי העירייה;

(3) נפחו של בנין או נפחה של תוספת לבנין העתידים להיבנות, שהוגשה לגביהם בקשה להיתר בניה – לפי נפחם בתכניות הבניה שצורפו לבקשה;

 

 

(ג) הוראות סעיף 4(ב) עד (ד) יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, גם על חישוב ההיטל לנכס אחר.

 

 

שיערוך חובות שבפיגור

6 ((א) לא שולם במועדו היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום פי סעיף 3(ב1x) או 3(ה), יחושב סכום ההיטל לפי שיעורו בדרישת התשלום, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה עד יום התשלום בפועל.

 

 

(ב) היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיף 3(ב2X) עד (4), ישולם שיעור תעריף ההיטל שבתוקף.

 

 

טעות בחישוב חיוב וסופיות השומה

 

7 ((א) שולם לעירייה בטעות סכום נמוך או גבוה מהסכום שחושב לפי תעריפי ההיטל שבתוקף, ישלם החייב או יוחזר לו לפי דרישתו, לפי הענין, ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לבין סכום ההיטל שלפי תעריפי ההיטל שהיו בתוקף ביום התשלום.

 

 

(ב) על תשלום או החזר כאמור בסעיף קטן (א), ייתוספו ריבית והפרשי הצמדה אולם, על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יוחזר סכום ששולם בטעות, כאשר הבקשה להחזרתו הוגשה לעירייה לאחר תום שנת הכספים שבה שולם תשלום יתר.

 

התקנת תעלה

 8 (א) לא יבצע אדם עבודות תיעול אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העירייה.

 

 

(ב) ראש העירייה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל נכס –

(1) לבצע עבודות תיעול לצורך התקנת תעלה פרטית לנכסו, שתחובר לתעלה הציבורית;

(2) לשנות או לתקן תעלה פרטית שבנכסו.

 

 

(ג) בעל כנס שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) ימלא אחר הדרישה שבה עד לביצועה.

 

 

טיפול בתעלה

9 ( א) לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במים הזורמים בתוכה, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 

 

(ב) לא יטיל אדם לתעלה חפץ, מי שפכים, מים דלוחים, מי פסולת תעשיה או נוזל אחר.

 

 

(ג) לא יחסום אדם תעלה, לא יטה את מימיה ולא יעשה בהם פעולה אחרת העלולה לשבש את השימוש הסדיר בה.

 

דרישה לביצוע עבודה

10 (א) ראש העירייה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות סעיף 9, לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת התעלה למצבה הקודם.

 

 

(ב) בהודעה יצוינו התנאים, הפרטים והדרכים לביצוע העבודות והתקופה שבה יש לבצען.

 

 

(ג) מי שקיבל הודעה כאמור ימלא אחריה.

 

 

ביצוע עבודה בידי העירייה

11 (א) בלי לגרוע מהאמור בסעיף 10, רשאית העירייה לבצע עבודה הדרושה להחזרת תעלה למצב שבו היתה נתונה לפני שנעשה מעשה בניגוד להוראות סעיף 9; בוצעה עבודה כאמור, רשאית העירייה לגבות ממי שהיה חייב לבצעה, את ההוצאות שהוצאו לשם כך.

 

 

(ב) תעודה מאת המהנדס תשמש ראיה לכאורה לסכום ההוצאות כאמור בסעיף קטן (א).

 

 

 

 

חיוב בעלים משותפים

 12 (א) היה נכס, שאינו בית משותף, בבעלות משותפת, רשאית העירייה לגבות תשלומים המגיעים לה מהבעלים לפי הוראות חוק עזר זה, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 

 

(ב) הסכם שיתוף בין שותפים במקרקעין, כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שנרשם ובין שלא נרשם, אינו גורע מהאמור בסעיף קטן (א).

 

רשות כניסה

13 (א) העירייה וראש העירייה ומי מטעמם, רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לנכס כדי לברר אם מולאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע פעולה הנדרשת לקיום הוראותיו ומטרותיו, לרבות הסרת מפגע וביצוע פעולה דחופה הדרושה להגנה על נכס ורכוש.

 

 

(ב) לא יפריע אדם לעירייה או לראש העירייה או למי מטעמם, לבצע פעולה כאמור ולהפעיל את סמכותם לפי הוראות חוק עזר זה.

 

 

מסירת הודעות

14 מסירת הודעה, לרבות דרישת תשלום, לפי חוק עזר זה, תהא בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או מועסק שם או בדרך של משלוח במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין בדרך של הצגה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או אם פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העירייה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 

 

ביצוע עבודת תיעול לפי הסכם

15 בלי לגורע מזכות העירייה לגבות היטל לפי הוראות חוק עזר זה ומבלי לגרוע מחובת העירייה לבצע עבודות תיעול לפי כל דין, רשאית העירייה, נוסף על זכותה ועל חובתה כאמור, לבצע עבודות תיעול לפי הסכם עם בעלים, אחד או יותר, כולם או מקצתם, ורשאית העירייה לגבות מהם תמורה בעד העבודה שביצעה.

 

 

תיקון חוק עזר הצמדה למדד

16 בחוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מספר 2), התשמ"ח-1988 (להלן – חוק עזר להצמדה), בתוספת, במקום "חוק עזר ללוד (תיעול), התשל"ג-1973" יבוא "חוק עזר ללוד (תיעול), התש"ס-2000".

 

 

ביטול

 

  1. חוק עזר ללוד (תיעול), התשל"ג-1973 – בטל.

 

הוראות מעבר

 18 (א) על אף האמור בחוק עזר להצמדה, יעלו תעריפי ההיטל הנקובים בתוספת ב-1 בחודש שלאחר תחילתו של חוק עזר זה (להלן – יום ההעלאה הראשון), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – מדד), ממדדד חודש דצמבר 1997 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון.

(ב) על אף האמור בסעיף 2 לחוק העזר להצמדה, יהא יום ההעלאה כאמור בו לגבי שיעורי ההיטל שבתוספת – ה-1 בכל חודש.

 

 

 

 

 

תוספת

היטל תיעול

(סעיפים 1 עד 5)

 

 

                                                                                                שיעורי ההיטל

                                                                                                בשקלים חדשים

לכל מ"ר משטח הקרקע (לרבות קרקע שעליה ניצב בנין)                              35.51

בנכס למגורים, לכל מ"ר משטח בנין                                                      39.80

בנכס אחר, לכל מ"ק מנפח בנין                                                           10.61

 

ד' בחשוון התש"ס (14 באוקטובר 1999)

 

                                                                                    פנחס עידן

                                                                                    ראש עיריית לוד

 

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close