שירותים
בקליק

שירותים בקליק

חוק חופש המידע + דו"חות

חופש המידע

דובר העירייה וממונה על חוק חופש המידע: יהורם בן ארוש
כתובת: שד' דוד המלך 2 לוד, מיקוד: 71104, ת.ד. 401
טל': 08-9279777
פקס: 08-9230348
לפניה מקוונת למחלקה לחצו כאן

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999 , תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.

  • איזה מידע ניתן לקבל?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

  • איזה מידע לא ניתן לקבל?

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים, וכן  סעיפים המפורטים בחוק.

  • הממונה על החוק

על פי החלטת מועצת העיר, מונה דובר העירייה, יהורם בן ארוש כאחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

  • מי רשאי לבקש מידע?

תושב ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב - לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

  • העמדת מידע לרשות הציבור

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

  • נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו. טופס בקשה למידע ניתן לקבל באמצעות הפקס, ו/או הדואר האלקטרוני, ו/או במשרד הממונה.

הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

  • תשלום 

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:  התעריפים מתעדכנים מפעם לפעם ובהם:  אגרת בקשת מידע , אגרת טיפול במידע , אגרת הפקת מידע .

בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא - מידע שאדם מבקש אודות עצמו. לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

 

ישום חוק חופש המידע בעיריית לוד:

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לממונה על חוק חופש המידע – יהורם בן ארוש, כתובת: שד' דוד המלך 2 (כיכר קומנדו) ת.ד. 401 לוד 71104, טלפון:  08-9279777, פקס:  08-9230348  דוא"ל: doverlod@netvision.net.il

 

דין וחשבון שנתי:

על פי החוק, תפרסם העירייה דו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע בעירייה. הדו"ח יועמד לעיון הציבור במשרד הממונה על יישום חוק חופש המידע.

 

דין וחשבון שנתי - חוק חופש המידע

דין וחשבון שנתי לשנת 2015

דין וחשבון שנתי לשנת 2015

    

דו"חות הממונה על יישום חוק חופש המידע

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2018

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2017

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2016

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2015

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2014

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2013

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2012

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2011

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2010

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2009

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2008

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2007

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2006

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2005

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close