1. מסמכים ישימים:
 • הנחיות שירותים וטרינריים במשרד החקלאות לטיפול בחתולי רחוב (מאי 2008).
 • פס"ד בתיק 4884/00 של בג"צ (בג"צ חתולים).
 • זמן תקן לטיפול בפניות למוקד העירוני לוד
 1. תאריך החלת הנוהל: מיידי
 2. תאריך שינוי אחרון: 4.21
 3. אחריות ליישום הנוהל: עובדי השירות הווטרינרי העירוני, עובדי המוקד העירוני
 4. רקע:
  • עיריית לוד והשירות הווטרינרי העירוני רואים חשיבות רבה בדאגה לבעלי החיים חסרי הבית בתחומי העיר, תוך שמירה על בריאות הציבור. בשירות הווטרינרי העירוני מתקבלות מאות רבות של פניות כל שנה, העוסקות בפינוי חתולים ובעלי חיים אחרים המהווים מטרד לתושבים או בעלי עסקים בעיר. מטרת נוהל זה היא, קביעת מדיניות אחידה לטיפול במקרים אלו, תוך הקפדה על בריאות הציבור ורווחת בעל החיים בעיר.
 5. גוף הנוהל:
  • לאחר פניית תושב למוקד העירוני, ישוחח נציג השירות הווטרינרי העירוני עם התושב, על מנת להבין לעומק את מהות הבעיה ולהציע לתושב פתרונות ישימים בשטח.
  • במידה והתרשם נציג השירות הווטרינרי כי הבעיה דורשת את התערבות השירות הווטרינרי, ייצא למקום מפקח וטרינרי, לצורך סיור משותף עם הפונה וקבלת תמונת מצב מהשטח. קבועי הזמן להגעת מפקח וטרינרי למקום יהיו על פי זמני התקן לטיפול בפניות המוקד העירוני (ראה/י זמני תקן לפניות מוקד).
  • לאחר ביצוע סיור בשטח והבנת תמונת המצב, יגבש המפקח הווטרינרי פתרון, תוך הקפדה על החוק, בריאות הציבור ורווחת בעלי החיים. במקרה הצורך, יתייעץ המפקח עם הרופא הווטרינר האחראי, על מנת לתת את הפתרון המיטבי.
  • ככלל, במקרה שבעלי החיים בריאים, הם יפונו מהאזור/מבנה בו הם גורמים למטרד ויוצאו למקום מתאים באותו תא שטח. לאחר הוצאת בעל החיים יימסרו לפונה דגשים למניעת הישנות הבעיה בעתיד.
  • במקרה שבעל החיים פצוע או במקרה שמדובר בכלב משוטט, בעל החיים ייאסף למרפאת השירות הווטרינרי העירוני, לצורך הערכה רפואית והמשך טיפול.
  • פניות שתתקבלנה מחוץ לשעות הפעילות, תטופלנה על פי זמן התקן. במקרה שלדעת הרופא הכונן יש חשש מוחשי ומיידי לבריאות הציבור או לפגיעה ברווחת בעל החיים, יופעל המפקח הכונן, ייצא למקום ויפעל על פי סעיפים ג'-ה'.
 6. דגשים:
  • ההחלטה על הפתרון בשטח שקיבל המפקח או הרופא הינה סופית.
  • הנוהל תקף לגבי חתולים, כלבים ובמקרי פציעה בלבד גם בעלי כנף.
  • סילוק מטרדי יונים/תוכים/מיינות או זוחלים, יבוצע באופן פרטי ואינו במסגרת סל השירותים של העירייה.
  • חתולים בריאים או חתולות לאחר המלטה עם גוריהן, יוצאו מחוץ למבנה בו הם גורמים למטרד, אך יושארו באותו תא שטח (חצר בניין וכו'), על מנת לאפשר את שרידותם. במידה וניתן יעברו החתולים עיקור/סירוס טרם השבתם לתא השטח.
  • על התושבים/הפונים להקפיד על הדגשים הניתנים בשטח. במידה ולא הייתה הקפדה על הדגשים, הפנייה לא תטופל פעם נוספת.
  • חתולים או בעלי חיים אחרים לא יפונו ממבנה פרטי/ציבורי בו מתבצעת האכלה. זאת מכיוון, שבעלי החיים יחזרו למקום בו יש מזון זמין.
  • לכידה פרטית של חתולים בבתי עסק, מותנית באישור בכתב טרם הלכידה מאת השירות הווטרינרי העירוני. במקרה שהחתול לא מעוקר, הוא יובא למרפאת השירות הווטרינרי שם יעבור עיקור ולאחר מכן ישוחרר בתא השטח.
  • במקרה שבעל חיים פצוע ייאסף על ידי תושב לביתו, השירות הווטרינרי לא ייקח אחריות על בעל החיים (ראה/י נוהל בעלי חיים פצועים בתחומי העיר לוד).
 7. נרשם על ידי: דר' טל אסיף