חוק עזר ללוד (תיעול), התשפ"א - 2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפי 250 ו– 251 לפקודת העיריות (להלן - הפקודה), מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

1 . בחוק עזר זה -

"אדמה חקלאית" - קרקע שאין עליה בניין, שייעודה על פי תכנית הוא לחקלאות ושלא ניתן לגביה היתר לשימוש למטרה אחרת, ואין משתמשי בה בפועל למטרה אחרת;

"אישור בקשה להיתר בנייה" - אישור בקשה למתן היתר בנייה בידי מוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון והבנייה;

"אזור איסוף" - שטח שעבודות התיעול שיבוצעו בו מיועדות לשמש במישרין או בעקיפין את הנכסי שבו; 

"בנייה חדשה" - הקמת בניין חדש בנכס או תוספת לבניין קיי הניצב בנכס; 

"בנייה חורגת" - בנייה חדשה שנבנתה בלא היתר בנייה או בסטייה מהיתר;

"בניין" - מבנה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין שלאו, הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לו חיבור של קבע;

"בעל נכס" - כל אחד מאלה:

(1) בנכסי שאינם מקרקעי ציבור כהגדרת בסעיף 107 לחוק המקרקעין,
התשכ"ט 1969 (להלן - חוק המקרקעין) - הבעל הרשו של הנכס, ובהעדר רישום - בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר, ובהעדרו - מי שזכאי כדין להירשם כבעל הנכס, ובהעדרו - מי שזכאי להפיק הכנסה מהנכס או ליהנות מפירותיו של הנכס כבעלים ;

(2) בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור - החוכר לדורות כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, ובהעדר חוכר לדורות - מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכס, שניתן לראותה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות; ובהעדר חוכר לדורות או בר־רשות כאמור - בעלו של הנכס;

"דמי השתתפות" - דמי השתתפות לפי חוק עזר קוד לעירייה; 

"היטל" או "היטל תיעול" - היטל המוטל לכיסוי הוצאות של התקנת מערכת תיעול לפי חוק עזר זה;

"היטל קוד " - היטל תיעול לפי חוק עזר קוד לעירייה;

"היתר בנייה", "סטייה מהיתר", "שימוש חורג" - כמשמעות בחוק התכנון והבנייה; 

"הפרשי הצמדה", "מדד", "תשלומי פיגורים " - כהגדרת בחוק הרשויות המקומיות
(ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם - 1980;

"חוק התכנון והבנייה" - חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965;

"חוק עזר קודם " - כל חוק עזר לעירייה בדבר תיעול שקד לחוק עזר זה; 

"יציע", "עליית גג" - כהגדרת בפרט 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970 (להלן - תקנות היתר בנייה);

"המהנדס" - מהנדס העירייה או מי שסמכויות מהנדס העירייה נאצלו לו לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב - 1991 ;

"מערכת תיעול" - המערכת המשמשת את העירייה לניקוז מי נגר עילי והמצויה בבעלותה, בחזקתה, ברשותה או בשליטתה, לרבות כל תעלה ומיתקן המשמשים לתכלית זו ולהוציא תעלה פרטית;

"מרפסת" - חלק חיצון של בניין אשר -

(1) רצפתו קשורה לרצפת פני הבניין ודלת מעבר ביניהן;
(2) לא יותר משלושה רבעי מהיקף רצפתו מוקפי קירות; 
(3)לאורך שאר שוליו ניצב מעקה שגובהו אינו עולה על 1 10 מטר מהמפלס של רצפתו;

"מרתף" - חלק מבניין שהחלל שבין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא, כולו או רובו, מתחת למפלס פני הקרקע המקיפה אותו, או מתחת למפלס כביש או מדרכה הנמצאים במרחק אשר אינו עולה על 1.50 מטר ממישור הקיר החיצון שלו;
לעניין זה, "מפלס פני הקרקע" וכן "מפלס כביש או מדרכה" - הגובה של כל אחד מהם במרכז מישור הקיר החיצון כאמור, ולגבי קיר שיש בו תפרי התפשטות - גובהו של כל אחד מה במרכז שבין כל שני תפרי ההתפשטות האמורים או במרכז שבין תפר התפשטות הסמוך לקצה הבניין ובין קצה הבניין;

"נכס" - כמשמעותו בסעיף 269 לפקודה, לרבות דרכי מעבר שאינן ציבוריות;

"נכס אחר" - נכס המיועד או המשמש בפועל לתעשייה, מלאכה;

"נכס למגורים " - נכס המיועד או המשמש בפועל למגורים וכל נכס שאינו נכס אחר; 

"נכס מעורב" - נכס המיועד או המשמש במעורב הן לשימושים של נכס למגורי והן לשימושים של נכס אחר; 

"נפח בניין" - הסכו במ"ק של שטחי כל הקומות בבניין, המוכפלים כל אחד מהם בגובהה של אותה הקומה הנמדד במטר אורך, לפי כללי המדידה שנקבעו בפרט 1.00.5 לתוספת השלישית של תקנות היתר בנייה, ולרבות נפח של בניין או
תוספת לבניין העתידי להיבנות, שאושרה לגביה בקשה להיתר בנייה - לפי  הבקשה שאושרה;

"עבודת תיעול" - עבודות להתקנה או לחפירה של תעלה וכל עבודה נלווית הנוגעת להתקנתה או לחפירתה, שתכליתה ניקוז מי נגר עילי;

"העירייה" - עיריית לוד;

"קומה" - חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, הנמדד על פי גובהו המזערי של אותו חלל, כקבוע בפרט 2.03 לתוספת השנייה של תקנות היתר בנייה, א נקבע כזה, ולרבות בנייני עזר, מרתפים , מרפסות, מחסנים , חדרי מדרגות, מעברים , גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים , חדרי מעליות, עליות גג וכל שטח אחר בקומה;

"ראש העירייה" - ראש העירייה, לרבות מי שהוסמך על ידו לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה - 1975, לעניין חוק עזר זה;

"שטח בניין" - הסכו במ"ר של שטחי כל הקומות בבניין, לרבות - 

(1) שטחה של בנייה חורגת;
(2) שטחו של בניין או שטחה של תוספת לבניין העתידי להיבנות שאושרה לגביה בקשה להיתר בנייה - לפי השטח שאושר; 

"שטח המיועד להפקעה" - שטח המיועד לצורכי ציבור ואשר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הודיעה כי בכוונתה להפקיעו בהתאם לסעיפים 5 ו– 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ;

"שטח המיועד לצורכי ציבור" - שטח קרקע או שטח בניין המיועד בתכנית לצורכי ציבור;

"שטח קומה" - הסכו הכולל במ"ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים ;

"שטח קרקע" - שטחה הכולל של הקרקע שבנכס, לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין;

"תכנית" - כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה;

"תעודת העברה לרשם המקרקעין" - כאמור בסעיף 324 לפקודה; 

"תעלה" - אפיק ניקוז, בין טבעי ובין מותקן או מוסדר, המיועד להולכת ולניקוז של מי נגר עילי, מי גשמים ומי אחרים , למעט שפכים או מי קולחין, לרבות צינור מוביל, מוביל יצוק, אבזר, תא ביקורת, תא איסוף, תא קיבול וכל מיתקן ואבזר
אחר המהווה חלק מהאפיק או הקשור בו;

"תעלה פרטית" - תעלה המשמשת נכס פלוני, שאינו בבעלות העירייה;

"תעלה ציבורית" - תעלה שאינה תעלה פרטית;

"תעריפי ההיטל המעודכני " - תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה בשיעור המעודכן במועד הוצאת דרישת התשלום לפי חוק עזר זה; 

"תעריפי ההיטל שבתוקף" - תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה לפי שיעור המעודכן ביו התשלום לקופת העירייה.

2. (א) היטל תיעול נועד לכיסוי הוצאות העירייה בשל התקנת מערכת התיעול בתחומה, בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות תיעול המשמשות את נכס החייב או הגובלות בו.

(ב) החליט המהנדס על קביעת שטח כאזור איסוף, תונח החלטתו במשרד מועצת העירייה ותהיה פתוחה לעיון הציבור; הודעה על החלטת המהנדס תפורסם בעיתונות בדרך הקבועה בסעיף 1א לחוק התכנון והבנייה.

(ג) היטל תיעול יוטל על בעל נכס בהתקיים אחד מאלה: 

(1) תחילת ביצוע עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס נושא החיוב; לעניין זה, "תחילת ביצוע עבודות תיעול" - גמר תכניות לביצוען של עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס וכן אישור של העירייה, לפי הנוסח של טופס 1 שבתוספת השנייה, ולפיו בכוונתה לצאת למכרז לביצוע עבודות התיעול או להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע עבודות כאמור, בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור;

(2) אישור בקשה להיתר בנייה; לא התקיימו עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס, בעת אישור הבקשה להיתר בנייה כאמור, תאשר העירייה לפי הנוסח של טופס 2 שבתוספת השנייה, כי הליך תכנון עבודות התיעול כאמור
מצוי בעיצומו ותחילת ביצוע העבודות צפויה להתקיים בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור;

(3) בנייה חורגת בנכס.

(ד) היטל שעילתו אישור בקשה להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה או בנייה חורגת, ישול גם אם בוצעו עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס לפני תחילתו של חוק עזר זה.

3. (א) היטל תיעול לנכס למגורי יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבניין בנכס, בתעריפים ההיטל שבתוספת הראשונה.

(ב) היטל שעילתו קבועה בסעיפי 2 (ג)(1) או 7(ב), ישול לפי תעריפי ההיטל המעודכנים ; היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ג)(2) או 7(ג), ישול לפי תעריפי ההיטל שבתוקף.

(ג) שולמו בעד נכס, בשל ביצוע עבודות תיעול, היטל קודם, היטל תיעול או דמי השתתפות(להלן - חיוב ראשון), לא ייכללו שטח הקרקע ושטח הבניין בנכס, בעת הטלתו של החיוב הראשון, במניין השטחים לפי סעיף קטן (א), לצורך חישוב ההיטל לפי חוק עזר זה.

(ד) שול בעד נכס חיוב ראשון, יחויב בעל הנכס פעם נוספת בתשלום היטל תיעול, בעד בנייה חדשה שאושרה לאחר ששולם החיוב הראשון.

(ה) אושרה בקשה להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה תחת בניין שנהרס וששולם בעדו חיוב ראשון, יחושב ההיטל בשל הבנייה החדשה על בסיס שטחה בניכוי שטח הבניין שנהרס כאמור.

(ו) נוכחה העירייה לדעת, לאחר גמר בנייתו של בניין, כי שטחו הבנוי בפועל אינו זהה לשטח הבניין שלגביו אושרה הבקשה להיתר בנייה ושעל פיו שולם ההיטל, תשיב לבעל הנכס או תגבה ממנו, לפי העניין ובהתאם להוראות כל דין, את סכום ההפרש הנובע מפער השטחים שהתגלה; סכום ההפרש כאמור יחושב על בסיס תעריפי ההיטל שהיו בתוקף בעת תשלו ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה.

4 . (א) היטל תיעול לנכס אחר יחושב לפי שטח הקרקע ונפח הבניין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ונפח הבניין בנכס, בתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה.

(ב) הוראות סעיף 3(ב) עד (ו) יחולו בשינויים המחויבים לפי העניין, גם על היטל התיעול לנכס אחר.

5 . היטל תיעול לנכס מעורב יחושב בהתאם לכללים האלה:

(א) בשל חלק הנכס המיועד או המשמש בפועל לשימושים של נכס למגורים , יחושב סכום ההיטל כהיטל לנכס למגורים ; 

(ב) בשל חלק הנכס המיועד או המשמש בפועל לשימושים של נכס אחר, יחושב סכום ההיטל כהיטל לנכס אחר.

6. (א) בעל נכס חייב בתשלום היטל תיעול בשל בנייה חורגת שנבנתה בנכס.

(ב) לעניין סעיף קטן (א), יראו את יום תחילת הבנייה החורגת, כפי שייקבע בידי המהנדס, או את יום תחילת ביצוע עבודות התיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס, לפי המועד המאוחר שבה , כמועד שבו התגבש החיוב בהיטל התיעול (להלן - מועד התגבשות החיוב).

(ג) לצורך תשלום ההיטל לפי סעיף זה, תמסור העירייה לחייב דרישת תשלום.

(ד) סכו ההיטל בשל הבנייה החורגת יהיה הסכום הגבוה מבין אלה:

(1) סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב בתוספת תשלומי פיגורים ; 

(2) אם הועלו תעריפי ההיטל במועד כלשהו לאחר מועד התגבשות החיוב (להלן - מועד ההעלאה) - סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל המעודכנים בתוספת תשלומי פיגורי החל מהמועד המאוחר מבין אלה: 

(א) מועד ההעלאה;

(ב) חמש שנים טרם המועד שבו התגלתה הבנייה החורגת; 

לעניין סעיף קטן זה, "הועלו תעריפי ההיטל" - העלאת תעריפי באמצעות תיקונו של חוק העזר.

(ה) שולם ההיטל ונהרס בניין המהווה בנייה חורגת בתוך 5 שנים מיום תחילת הבנייה, תשיב העירייה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בשל הבנייה החורגת, בניכוי 20% משיעור ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

7 . (א) בעל נכס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעדו היטל תיעול.

(ב) חדל נכס להיות אדמה חקלאית, מששונה ייעודו בתכנית חייב בעליו בתשלום היטל תיעול, לפי הוראות חוק עזר זה.

(ג) חדל נכס להיות אדמה חקלאית, משניתן לגביו היתר לשימוש חורג חייב בעליו בהיטל תיעול, לפי הוראות חוק עזר זה.

(ד) חדל נכס להיות אדמה חקלאית, בלי שניתן לגביו היתר כאמור בסעיף קטן (ג) ובלי ששונה ייעודו בתכנית, יחולו הוראות סעיף 6, בשינויים המחויבים לפי העניין.

8 . (א) לא יוטל חיוב בהיטל תיעול בעד שטח המיועד להפקעה.

(ב) שילם בעל נכס היטל בעבור נכס ובתוך 5 השני שממועד תשלום ההיטל הוחל בהליך הפקעה וניתנה הודעה בהתאם לסעיפי 5 ו– 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 , תשיב העירייה לבעל הנכס את ההיטל ששילם , בניכוי 20% מסכום ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

9 . (א) לצורך תשלום ההיטל, תמסור העירייה לחייב דרישת תשלום , ובה יפורטו הסעיף בחוק העזר שמכוחו הוטל ההיטל, סכום ההיטל, המועד לתשלומו, שטח הנכס, תעריפי ההיטל המעודכנים אשר שימשו בסיס לחישוב סכום ההיטל ודרכי תשלום ההיטל.

(ב) דרישת התשלום תימסר בעת התגבשות עילת החיוב כאמור בסעיפי 2(ג), 6 ו– 7.

(ג) לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים הנזכרים בסעיף קטן (ב) (להלן - מועד החיוב המקורי), רשאית העירייה למסור את דרישת התשלום טרם מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי ישראל; במקרה זה ייקבע סכום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל כפי שהיו בתוקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי הצמדה.

(ד) אין בפגם שנפל בדרישת תשלום כדי לגרוע מחובת בעל נכס לשלם היטל תיעול.

(ה) דרישת תשלום שנמסרה לפי - 

(1) סעיפים 2(ג)(1), 6 או 7(ב), תיפרע בתוך 30 ימי מיו מסירתה לבעל הנכס; 

(2) סעיפים 2(ג)(2), 7(ג) ו–(ד) או סעיף קטן (ג), תיפרע בתוך 7 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס, ובכל מקרה עובר למתן ההיתר, התעודה או האישור המבוקשים כתנאי להוצאתם.

10 . (א) לא שולם במועדו היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 2(ג)(1), 6 או 7, ייווספו לסכום המצוין בדרישת התשלום תשלומי פיגורים החל במועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

(ב) לא שולם במועדו היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלו לפי סעיפי 2(ג)(2) או 9(ג), תפקע דרישת התשלום ; כל דרישת תשלום חדשה שתימסר בטרם הוצאו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים, לפי העניין, תהיה בהתאם לתעריפי ההיטל המעודכנים ותעמוד בתוקפה ל– 7 ימי מיו מסירתה לבעל הנכס.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), אם ניתנו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנו, ייווספו לסכום שלא שולם תשלומי פיגורים, החל במועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

11. (א) לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במי הזורמים בתוכה, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) לא יטיל אד לתעלה חפץ, מי שפכים, מי דלוחים, מי פסולת תעשייה או כל נוזל אחר.

(ג) לא יחסו אד תעלה, לא יטה את מימיה ולא יעשה בה פעולה אחרת שיש בה כדי לשבש את שימושה הסדיר.

(ד) ראש העירייה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת התעלה למצב שבו הייתה נתונה לפני שנעשה המעשה.

(ה) בהודעה יצוינו התנאים, הפרטים והדרכים לביצוע העבודות וכן התקופה שבה יש לבצען.

(ו) מי שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

12 . (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס, או להתיר לו, לבקשתו, לבצע עבודות תיעול לצורך התקנת תעלה פרטית לנכסו, שתחובר לתעלה הציבורית, או לשנות או לתקן תעלה פרטית שבנכסו; ההודעה תפרט את התנאים ואת אופן ביצוען של עבודות התיעול, וכן את משך הזמן שבו יש לסיימן.

(ב) עבודות תיעול לפי היתר או דרישה כאמור בסעיף קטן (א) יבוצעו בהתאם לתנאים שפורטו בהודעה, לפי תכנית ביצוע ומפרטים שאישר המהנדס.

13. היה נכס בבעלות משותפת, תחול חובת ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים בנכס לפי חלק היחסי בבעלות בנכס.

14. (א) הייתה העירייה מוסמכת לחייב בעל נכס בתשלום היטל קוד או דמי השתתפות על פי חוק עזר קוד (להלן - החיוב הקודם) וזה לא נדרש על ידה, ישלם בעל הנכס לעירייה, לפי דרישתה, את החיוב הקודם, וזאת בהתאם להוראות חוק העזר הקודם שמכוחו הייתה מוסמכת העירייה להטילו ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג).

(ב) סכום דמי ההשתתפות שישלם בעל הנכס כאמור בסעיף קטן (א), יעמוד על סכומו המשוערך במועד התשלום בפועל; לעניין זה, "סכום משוערך" - סכומם הנומינלי של דמי ההשתתפות במועד שבו היו אמורים להיות מוטלים לפי חוק עזר
קודם בתוספת הפרשי הצמדה מאותו מועד עד למועד התשלום בפועל; ובהעדר אפשרות להתחקות על הסכום הנומינלי של עלות עבודות התיעול במועד שבו היו אמורים להיות מוטלי דמי ההשתתפות, המשמש בסיס לחישוב כאמור - סכום עלותן של עבודות התיעול על פי מחירי העלות במועד הטלת החיוב.

(ג) סכום ההיטל הקוד שישלם בעל נכס כאמור בסעיף קטן (א), ייקבע לפי תעריפי ההיטל הקודם; לעניין זה, "תעריפי ההיטל הקודם" - התעריפים שהיו תקפים בעת היווצרות החיוב הקוד בתוספת הפרשי הצמדה מאותו מועד עד למועד התשלום בפועל.

(ד) הוראת סעיף קטן (א) תחול ביחס לשטח הקרקע ושטח הבניין כפי שהיו במועד היווצרותו של החיוב הקודם; אין בתשלום היטל קוד כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מחובתו של בעל נכס לשלם היטל בעבור בנייה חדשה שנבנתה בנכס או שהתבקשה בנייתה לאחר מועד היווצרות החיוב הקוד , בהתאם לקבוע בחוק עזר זה.

15. מסירת דרישת תשלו לפי חוק עזר זה תהיה בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם, או משלוח במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה בדרך של הצגה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה.

16 . סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, יעודכנו ב– 16 בכל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום העדכון לפי שיעור שינוי המדד שפורס לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורס לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

17 . מיום ו' בכסלו התשפ"ו (26 בנובמבר 2025) הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור של מועצת העירייה ושל שר הפנים.

18 . חוק עזר ללוד (תיעול), התש"ס -2000- בטל.

19 . על אף האמור בסעיף 16 , יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי 2020.

תוספת ראשונה

(סעיפים 3 עד 5) 

היטל תיעול

שיעורי ההיטל
בשקלים חדשים 

1 .קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע 53.80

2. בניין -

(א) בעד נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין 59.66

(ב) בעד נכס אחר, לכל מ"ק מנפח הבניין 17.05

תוספת שנייה

(סעיף 2)(ב) (1) ו–(2) 


טופס 1

לכל מאן דבעי

החתום מטה, מהנדס עיריית לוד, מאשר בזה כי התכניות לביצוע עבודות התיעול ............. מצויות בשלבי גמר וכי בכוונת העירייה לצאת למכרז לביצוע עבודות התיעול האמורות/להתקשר כדין בדרך של ............. לביצוע עבודות התיעול האמורות (מחק את המיותר) וזאת לא יאוחר מיום ...................................................

..........................
מהנדס העירייה


טופס 2

לכל מאן דבעי

החתום מטה, מהנדס עיריית לוד, מאשר בזה כי הליך תכנון עבודות התיעול ....................... מצוי בעיצומו וכי תחילת עבודות התיעול צפויה להתקיים לא יאוחר מיום .........................................................

...................................................
מהנדס העירייה

ג' בתמוז התשפ"א (13 ביוני 2021)
(חמ 8-14)


יאיר רביבו
ראש עיריית לוד