חוק עזר ללוד (פינוי פסולת), התשס"ג-2003

פורסם:     חש"ם  666,  התשס"ג )18.3.2003(,  עמ' 310

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 242(2) ו-250 לפקודת העיריות (להלן – הפקודה), וסעיף 19 לחוק שמירת הניקיון התשמ"ד-1984 (להלן - חוק שמירת הניקיון), מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

הגדרות

 1. בחוק עזר זה -

"אתר" או "אתר סילוק פסולת" - אתר מוסדר על פי כל דין לסילוק פסולת, אשר נקבע על ידי העיריה, ושאליו מועברת פסולת מכל סוג שהוא;

"ביתן פסולת" - בנין מכל סוג המיועד להחזקת כלי אצירה לפסולת, בהתאם להוראות המפקח, לרבות הוראות בדבר מידות, צורה, צבע, מבנה, חומרים, איכות, יצרן ועמידה בתקנים;

"בנין" - מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, בין קבוע ובין ארעי, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, לרבות -

(1)   חלק של מבנה כאמור ודבר המחובר לו חיבור של קבע;

(2)   מיתקני תברואה ומיתקן אחר;

(3)   קרקע שמשתמשים בה או מחזיקים בה יחד עם בנין, כגינה, כחצר או לצורך אחר של הבנין;

(4)   קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא בהם, הגודרים או תוחמים, או המיועדים לגדור או לתחום שטח קרקע או חלל;

"בעל" - אחד או יותר מאלה:

(1)   הבעל הרשום של נכס בפנקסי המקרקעין;

(2)   בעל נכס מכוח הסכם או מסמך אחר או מי שזכאי להירשם כבעל נכס;

(3)   חוכר או חוכר משנה שחכר את הנכס;

(4)   דייר מוגן כמשמעותו בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

(5)   שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס;

(6)   אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;

(7)   מי שמייצג בעל נכס לצורך תשלום מסים או לענין ניצולו המסחרי של הנכס:

(8)   לענין בית משותף - נציגות הבית המשותף כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - חוק המקרקעין);

"הודעה" - מסמך בכתב מטעם העיריה, אשר נמסר לפי חוק עזר זה;

"העיריה" - עיריית לוד או מי שהיא הסמיכה בכתב לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו;

"השלכה" - לרבות זריקה, שפיכה, נטישה או גרימת לכלוך באופן אחר;

"התקנה", "הצבה" או "אספקה" - לרבות החלפה;

"כלי אצירה לפסולת" - פח אשפה, עגלת אשפה, מכל (נייד או נייח), שקית, כלי או מיתקן אחר המיועדים לאגירת פסולת, לרבות מכולות, והעשויים מחומר, בצורה, בגודל ובאיכות כפי שיקבע המפקח מעת לעת;

"מחזיק" - כמשמעותו בסעיף 1 לפקודה; ולענין בתי עסק המצויים במרכז מסחרי - החברה או הגוף המשפטי המספק את שירותי הניהול, התחזוקה והניקיון למרכז המסחרי, כשלוחם או כנציגם של בתי העסק;

"מכלאה" - מקום שבו מחזיקים בעלי חיים מסוג כלשהו, ושאיננו משמש למגורי אדם, לרבות רפת, לול, אורווה, דיר, מלונה או שובך, ולרבות מקום שמשתמשים בו יחד עם מקום כאמור;

"מפגע" - כל דבר המהווה סכנה לבריאות הציבור, לביטחונו או לרכושו או העלול להפריע לאדם או לנוחיותו או למנוע ממנו לעשות שימוש בזכויותיו;

"מפקח" - מפקח עירוני, עובד הרשות המקומית;

"מרכז מסחרי" - מבנה או קבוצת מבנים, הכוללים אגד של בתי עסק והמנוהלים על ידי חברה או גוף משפטי אחר, אשר מספק שירותי ניהול, תחזוקה וניקיון למבנה או למבנים;

"מיתקן לטיפול בפסולת" - דחסן, מכבש, מיתקן או אמצעי אחר, המיועדים לטיפול בפסולת, ובכלל זה להקטנת נפחה;

"נכס" - כהגדרתו בסעיף 269 לפקודה, לרבות נכס למגורים, נכס אחר ודרכי מעבר שאינן ציבוריות;

"נכס למגורים" - נכס או חלק מנכס, המשמש או המיועד לשמש למגורים, לרבות בית מגורים, דירה בבית משותף או בבנין הראוי להירשם כבית משותף, כמשמעותם בחוק המקרקעין, או יחידת מגורים אחרת;

"נכס אחר" - נכס המשמש או המיועד לשמש למטרה שאינה מגורים, לרבות נכס שנמצא בו בנין המשמש או המיועד לשמש למטרה כאמור, ולמעט אדמה חקלאית;

"פינוי" - לרבות הובלה, העברה והורקה;

"פסולת" - לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, פסדים, צמיגים, גזם, גזרי עץ, קרשים, סמרטוטים, בדלי סיגריות, פסולת בנין, פסולת מפעל, פסולת צמחים, פסולת מכלאה, פסולת רפואית, פסולת חומרים מסוכנים, וכל דבר אחר העלול לגרום לכלוך;

"פסולת בנין" - חומרים או שיירי חומרים המשמשים לבניה או לתיקונים או לשינוים של בנין, או שמשתמשים בהם בקשר לאותן עבודות, לרבות שיירי הריסות של מבנים, אבנים, סלעים, עפר, אדמה וכיוצא באלה;

"פסולת מפעל" - שיירי חומרים המשמשים לתעשיה או הנובעים מתהליך ייצור, למעט פסולת חומרים מסוכנים, פסולת רפואית או כל פסולת אחרת אשר פינויה טעון היתר על פי דין שאינו חוק עזר זה;

"פסולת חומרים מסוכנים" - חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן, המסולק מנכס או המיועד לסילוק, או שיש לסלקו על פי כל דין; לענין זה, "חומר מסוכן", "סילוק" - כהגדרתם בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990;

"פסולת חורגת" - פסולת המצויה מחוץ לכלי אצירה לפסולת, לרבות פסולת צמחים;

"פסולת מכלאה" - לרבות גללים והפרשות של בעלי חיים מכל סוג שהוא;

"פסולת צמחים" - צמה קטוף, כרות, תלוש או שנשר, לרבות ענפים, עלים, עשב, דשא, גזם, וכיוצא בהם;

"פסולת רפואית" - חומר או שאריות חומר, המכיל סמי מרפא, רעל או רעל רפואי כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, ובפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, פסולת רפואית מסוכנת כהגדרתה בתקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997, וכל תכשיר, כלי או אבזר המשמש לצרכים רפואיים, לרבות תחבושות, כלים רפואיים וכיוצא בהם, או שאריות של אלו, ולרבות דם, נוזלי דם וכיוצא בהם;

"צמח" - לרבות עץ, שתיל, שיח, ניצן, פרי, ירק, עשב או דשא, וכל חלק מהם;

"ראש העיריה" - ראש עיריית לוד או מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"רשות היחיד" - חצר, מגרש, מבוא לבית, מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית, גג, מקלט או כל מקום אחר המשמש את דיירי הבית, למעט דירת מגורים;

"רשות הרבים" - מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבור משתמש בו או עובר בו למעשה;

"תחנת מעבר" - מיתקן נייח וקבוע, המשמש או המיועד לשמש כתחנת ביניים, שבו נעשה אחד מאלה:

(1)   העברה של פסולת במהלך פינויה וסילוקה מכלי קיבול אחד, לרבות רכב להובלת פסולת, לכלי קיבול אחר;

(2)   מיון של פסולת לרכיביה לצורכי מחזור או שימוש חוזר;

(3)   הקטנת הנפח של הפסולת בדרך של גריסה או דחיסה.

שמירת הניקיון

 1. לא ישליך אדם פסולת ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד, ולא ילכלך את רשות הרבים.

השלכת פסולת

 1. לא ישליך אדם פסולת, אלא לתוך כלי אצירה לפסולת המיועד לאותה פסולת, ולא ישאיר פסולת מחוץ לכלי אצירה לפסולת כאמור.

הקטנת נפחם של פסולת וחומרי אריזה

 1. (א) לא ישליך אדם לתוך כלי אצירה לפסולת, פסולת או חומרי אריזה בעלי נפח גדול שניתן לצמצם את נפחם על ידי פירוק, קיפול, קריעה או דחיסה, אלא לאחר שפורקו, קיפלו, נקרעו או נדחסו.

(ב)   העיריה רשאית לחייב בעל נכס או מחזיק בו להתקין בנכסו מיתקן מיוחד לצמצום נפחם של פסולת או חומרי אריזה או לאצירתם.

הצבה ואחזקה של כלי אצירה לפסולת

 1. (א) העיריה רשאית להציב, לספק ולתחזק בנכסים ובשטחים הציבוריים שבתחומה כלי אצירה לפסולת, שאת נפחם וסוגם יקבע המפקח, ולפנות את הפסולת שבהם; הצבת כלי אצירה לפסולת כאמור תהיה במיקום שייקבע על ידי העיריה ועל פי שיקול דעתה.

(ב)   כלי אצירה לפסולת, כאמור בסעיף קטן (א), יכול שישמש נכס אחד או מספר נכסים המצויים בסביבתו.

(ג)   בעל נכס או מחזיק, אשר בנכסו או בסמוך לנכסו הוצבו כלי אצירה לפסולת, לא יפגע בתקינותם, ישמור על ניקיונם ועל ניקיון סביבתם, וינקוט אמצעים סבירים הנדרשים למניעת מטרד או מפגע סביבתי או תברואי העלולים להיגרם מכלי הפסולת.

(ד)   המפקח רשאי ליתן לבעל נכס או למחזיק בו, לפי הענין, כל הוראה בדבר כלי אצירה לפסולת שיוצבו או המוצבים בנכס או בסמוך לו, ובכלל זה, להורות על סוגם, מספרם והמקומות שבהם יוצבו, על תיקונם או החלפתם, והכל על פי דרישת המפקח ובהתאם ללוח הזמנים שיקבע לכך.

(ה)   בחרה העיריה שלא להציב כלי אצירה לפסולת בנכס, כאמור בסעיף קטן (א), רשאית היא לחייב את בעל הנכס או המחזיק בו להציב, על חשבונו, בנכס או בסמוך לו, כלי אצירה לפסולת, ובכלל זה להורות על סוגם, מספרם והמקומות שבהם יוצבו, על תיקונם או על החלפתם, והכל על פי דרישת המפקח ובהתאם ללוח הזמנים שיקבע לכך; בעל הנכס או המחזיק בו, יציב כלי אצירה לפסולת כפי שתורה לו העיריה, ישמור על תקינותם, על ניקיונם ועל ניקיון סביבתם, וינקוט אמצעים סבירים לשם מניעת מטרד או מפגע סביבתי או תברואי העלולים להיגרם מכלי הפסולת.

(ו)    המפקח יקבע את סוג הפסולת שאותה מותר להשליך לכלי האצירה שבביתן הפסולת, ובהתאם לכך את סוגם וטיבם של כלי אצירה אלו.

התקנת ביתן פסולת

 1. (א) בעל נכס יתקין, לפי דרישת המפקח והוראותיו, ביתן פסולת, יחברו לרשת המים ולמערכת הביוב העירונית, ישמור על תקינותו, על ניקיונו וניקיון סביבתו, וינקוט אמצעים סבירים לשם מניעת מטרד.

(ב)   סוגו של ביתן הפסולת, המקום שבו הוא יותקן ומספר ביתני הפסולת הדרושים בנכס, ייקבעו בידי המפקח.

(ג)   המפקח רשאי להורות לבעל נכס לתקן ביתן פסולת, או להתקין אחר תחתיו, אם הדבר נחוץ לדעתו.

התקנת מיתקן לטיפול בפסולת

 1. (א) העיריה רשאית להתקין בתחומה מיתקנים לטיפול בפסולת ורשאית היא להורות על השימוש בהם ולגבות אגרות בעד שימוש זה, בכפוף לקביעת שיעורי האגרות בתוספת הראשונה.

(ב)   המפקח רשאי להורות לבעל נכס ולמחזיק להתקין ולהחזיק בנכס מיתקן לטיפול בפסולת, ורשאי הוא להורות לבעל נכס ולמחזיק בדבר סוג המיתקן, מספר המיתקנים, מקום הצבתם בנכס, תיקונם או החלפתם.

פינוי והובלה של פסולת

 1. העיריה תפנה פסולת לסוגיה לאתר, למעט פסולת בנין, פסולת מפעל, פסולת מכלאה, פסולת חומרים מסוכנים ופסולת רפואית, שמקורן בנכסים שבתחומה, זולת אם נקבע אחרת בחוק עזר זה.

היתר ודרישה לפינוי פסולת

 1. (א) לא יפנה אדם פסולת למקום ולאתר, שאינו כלי אצירה שהוצב לצורך פינוי הפסולת בנכס, בעצמו או בידי אחרים, אלא לפי היתר או דרישה שקיבל מראש מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר או הדרישה.

(ב)   בקשה להיתר לפינוי פסולת כאמור (להלן - היתר פינוי), תוגש לראש העיריה ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת השניה.

מתן היתר לפינוי פסולת ותשלום אגרה בעדו

 1. (א) ראש העיריה רשאי ליתן היתר פינוי, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

(ב)   ראש העיריה או המפקח רשאים להורות לבעל נכס או למחזיק בו לפנות פסולת מנכסו, ורשאים הם להורות שפינוי פסולת ייעשה על פי היתר פינוי.

(ג)   בהיתר פינוי ייקבעו אלה, כולם או מקצתם:

(1)   המועדים והשעות שבהם מותר להוציא או לפנות פסולת;

(2)   המקום שאליו תפונה הפסולת;

(3)   דרכי ההוצאה והפינוי, אמצעי הפינוי וסוגם;

(4)   תקופת ההיתר;

(5)   תנאים ופרטים אחרים שאותם יקבע המפקח.

(ד)   היתר פינוי יהיה ערוך לפי טופס 2 שבתוספת השניה, ויעמוד בתוקפו עד למועד הנקוב בו.

(ה)   בעד מתן היתר פינוי, ישלם מקבל ההיתר לעיריה אגרה, על פי השיעור הקבוע בפרט 1 לתוספת הראשונה.

(ו)    קבלת היתר פינוי לא תפטור אדם מתשלום אגרה לעיריה או לקבלן מטעמה, בעד שימוש באתר, בתחנת המעבר או במיתקנים לטיפול בפסולת, שבהם גובה העיריה אגרה או תשלום.

הובלת פסולת על פי היתר הפינוי

 1. (א) הובלת פסולת על פי היתר הפינוי תיעשה בכלי אצירה לפסולת, סגורים או מכוסים, באופן אשר ימנע את נפילת הפסולת או פיזורה.

(ב)   אין במתן היתר הפינוי כדי לפטור את המפנה או בעל הרכב או מי שהרכב היה בשליטתו באותה עת, מאחריות על פי דין לכל נזק שייגרם עקב הובלת הפסולת, ואין במתן ההיתר כדי להפחית מאחריותם זו.

פינוי בלא היתר או בניגוד לתנאי ההיתר

 1. (א) פינה אדם פסולת, בלא שניתן לו היתר פינוי מאת ראש העיריה ובלא שנמסרה לו דרישה לכך מאת ראש העיריה או המפקח, או בניגוד לתנאי ההיתר או הדרישה, רואים את המפנה, את בעל הרכב, ואת מי שהרכב היה בשליטתו באותה עת, כאילו הם אחראים לפינוי ולהובלה כאמור, זולת אם הוכיח בעל הרכב, או מי שהרכב היה בשליטתו כאמור, כי הרכב נלקח ממנו בלא הסכמתו.

(ב)   פינוי פסולת מסוג כלשהו, בלא היתר פינוי מאת ראש העיריה ובלא שנמסרה למפנה דרישה לכך מאת ראש העיריה או המפקח, אין בו כדי לגרוע מחובתו של המפנה לשלם לעיריה אגרה, בעד היתר פינוי, כקבוע בסעיף 10(ה), ואין בתשלום האגרה לעיריה, בידי המפנה בלא היתר, כדי לגרוע מכל סמכות המוקנית לעיריה לפעול כנגד המפנה בלא היתר.

פינוי פסולת בנין

 1. (א) אם צפויה להיווצר פסולת בעת ביצוע עבודות בניה, הריסה או שיפוצים, יפנה, האחראי לביצוע עבודות אלו, לפני תחילת העבודות, אל ראש העיריה לקבלת היתר כקבוע בסעיף 9.

(ב)   האחראי לביצוע עבודות בניה, הריסה או שיפוצים, יפנה, בכלי אצירה לפסולת, המיועדים לכך, את פסולת הבנין, שנוצרה עקב העבודות, לאתר, ויחולו לענין זה הוראות סעיפים 10 עד 12, בשינויים המחויבים לפי הענין.

(ג)   פסולת בנין כאמור תפונה במהלך תקופת ביצוע העבודות, במועדים ובתדירות שיקבע המפקח ובהתאם להנחיותיו.

(ד)   האחראי לביצוע העבודות יסיים את פינוי פסולת הבנין ויותיר את אתר הבניה וסביבתו נקיים מפסולת, לא יאוחר ממועד הגשת בקשה לתעודת גמר כאמור בתקנה 21(ג) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

(ה)   בסעיף זה, "אחראי לביצוע עבודות" - אחד או יותר מאלה:

(1)   בעל הנכס שבו בוצעו העבודות, או המחזיק בו, או המקבל היתר בניה לביצוע העבודות בנכס;

(2)   אדם אשר בעבורו או בעבור נכס שבבעלותו או בהחזקתו, בוצעה העבודה;

(3)   אדם אשר לפי הזמנתו בוצעה העבודה;

(4)   מבצע העבודות, בין בעצמו ובין בידי אחרים.

(ו)    בלי לגרוע מהאמור בכל דין, רשאית העיריה לגבות, במעמד מתן היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, פיקדון להבטחת פינוי פסולת בנין, על פי השיעור הקבוע בפרט 2 לתוספת הראשונה; לא מילא אחראי לביצוע עבודות, אחר הוראה מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), תהא העיריה רשאית לחלט את הפיקדון, כולו או מקצתו; מילא אחראי לביצוע עבודות, אחר הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד) במלואן, תשיב לו העיריה את הפיקדון, במועד הגשת בקשה לתעודת גמר, כמשמעה בסעיף קטן (ד), כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, מיום הפקדתו בידי העיריה ועד ליום השבתו בפועל.

(ז)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ו) ובסעיף 8, תהא העיריה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפנות בעצמה פסולת בנין, כולה או מקצתה, ולדרוש מן האחראי לביצוע העבודות, אגרה בעד הפינוי, לפי השיעור הקבוע בפרט 4(ב) לתוספת הראשונה.

פינוי פסולת מפעל

 1. (א) בעל נכס אחר יפנה, בכלי אצירה לפסולת המיועדים לכך, פסולת מפעל שמקורה בנכסו, לאתר, ויחולו לענין הוראות סעיפים 9 עד 12, בשינויים המחויבים לפי הענין.

(ב)   פסולת מפעל כאמור תפונה, במועדים ובתדירות שיקבע המפקח ובהתאם להנחיותיו.

(ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ובסעיף 8, תהא העיריה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפנות בעצמה פסולת מפעל, כולה או מקצתה, ולדרוש מבעל הנכס האחר, שממנו פינתה העיריה את אותה הפסולת, אגרה בעד הפינוי, לפי השיעור הקבוע בפרט 4(ב) לתוספת הראשונה.

פינוי פסולת מכלאה

 1. בעל מכלאה או המחזיק בה יפנה ממנה, בכלי אצירה לפסולת המיועדים לכך, פסולת מכלאה שנצברה בה לאתר שיקבע לכך המפקח, ויחולו לענין הוראות סעיפים 9 עד 12, בשינויים המחויבים לפי הענין.

פינוי פסולת חומרים מסוכנים ופסולת רפואית

 1. בעל נכס או המחזיק בו, יפנה מנכסו, בכלי אצירה לפסולת המיועדים לכך, פסולת חומרים מסוכנים ופסולת רפואית, לאתר שיקבע לכך המפקח, ויחולו לענין זה הוראות סעיפים 9 עד 12, בשינויים המחויבים לפי הענין.

הפרדה בין סוגי פסולת

 1. המפקח רשאי להורות לבעל נכס או למחזיק בו, להפריד בין סוגי פסולת שונים המפונים מנכסו.

קניין בפסולת

 1. פסולת, שפונתה ליעדה באמצעות העיריה או שלוחיה, היא רכוש העיריה מעת פינויה, אלא אם כן החליטה העיריה אחרת; העברת הבעלות על הפסולת לעיריה, לא תגרע מאחריותו של אדם על פי כל דין בשל השלכת פסולת חומרים מסוכנים.

שימוש באתר ובתחנת המעבר

 1. (א) המפקח רשאי לקבוע הסדרים ותנאים לשימוש באתר ובתחנת המעבר.

(ב)   בעד שימוש באתר ישלם אדם לעיריה, בין שניתן לו היתר פינוי ובין שלא ניתן לו היתר כאמור, אגרה קבועה לכל כניסה, לפי השיעור הקבוע בפרט 3 לתוספת הראשונה.

(ג)   בעד שימוש בתחנת מעבר ישלם אדם לעיריה, בין שניתן לו היתר פינוי ובין שלא ניתן לו היתר כאמור, אגרה קבועה לכל כניסה, לפי השיעור הקבוע בפרט 3 לתוספת הראשונה.

אגרת פינוי פסולת מנכס אחר

 1. (א) לענין פינוי פסולת מנכס אחר יחולו הוראות אלה:

(1)   בעל נכס אחר או מחזיק בו, שלא קיבל היתר פינוי או שאינו עושה שימוש בהיתר פינוי שניתן לו, ישלם לעיריה, בעבור פינוי פסולת שמקורה בנכסו, אגרת פינוי, לפי התעריף הקבוע בפרט 4 לתוספת הראשונה;

(2)   אגרת פינוי הפסולת תחושב בהתאם לסוג הפסולת המפונה ותדירות פינויה של הפסולת מכלי הפסולת, שהעיריה הציבה או חייבה להציב באותו הנכס או סמוך לו;

(3)   המפקח רשאי לקבוע, על פי שיקול דעתו, מהם כלי הפסולת שמהם תפונה הפסולת, מהו סוג הפסולת שיפונה ומהם מועדי הפינוי;

(4)   החייב באגרה על פי סעיף זה, פטור מתשלום לפי סעיף 19(ב) ו-(ג).

(ב)   על אף האמור בסעיף קטן (א), יהא בעל נכס אחר או המחזיק בו, המשלם לעיריה ארנונה כללית בשיעור מלא באותה שנה, בעד אותו נכס אחר, זכאי לפטור מתשלום אגרת פינוי פסולת, בשיעורים המפורטים בפרט 5 לתוספת הראשונה; לענין סעיף קטן זה, "ארנונה כללית בשיעור מלא" - על פי התעריפים המלאים הנקובים בצו הארנונה של העיריה, ובהתעלם מכל הפחתה, הנחה או פטור שלהם זכאי בעל הנכס או המחזיק בו, מכוח כל דין.

אגרת פינוי פסולת על פי בקשה

 1. (א) העיריה תפנה פסולת לפי בקשתו של אדם, על פי כללים שיקבע המפקח (להלן - פינוי על פי בקשה).

(ב)   בעד פינוי על פי בקשה, ישלם המבקש לעיריה אגרת פינוי פסולת לפי התעריף הקבוע בפרט 4 לתוספת הראשונה, ובהתאם לסוג הפסולת, כקבוע בהוראות חוק עזר זה.

אגרת פינוי פסולת חורגת

 1. (א) בעד פינוי פסולת חורגת ישלם המחזיק בנכס לעיריה, אגרת פינוי, על פי השיעור הקבוע בפרט 4(ב) לתוספת הראשונה.

(ב)   לענין סעיף קטן (א), "המחזיק בנכס" - אחד משני אלה:

(1)   המחזיק בנכס שמתוכו הושלכה הפסולת;

(2)   מי שגרם להשלכת פסולת חורגת.

גביית האגרות ושיעורן

 1. (א) דרישת תשלום מאת העיריה תישלח לכל אדם שחויב או נדרש לשלם אגרה לפי הוראות חוק עזר זה; אי משלוח דרישת תשלום כאמור אין בו כדי לגרוע מעצם החבות, ואולם לא ייווספו תשלומי פיגורים לחיוב כל עוד לא נשלחה דרישת תשלום כאמור ולא הסתיים המועד הנקוב בה לתשלום החיוב.

(ב)   האגרה תשולם עד המועד הקבוע בדרישת התשלום.

(ג)   סכום החיוב ייקבע לפי התעריף שבתוספת הראשונה, כשיעורו המעודכן ביום משלוח דרישת התשלום; עדכון שיעור החיוב ייעשה על פי סעיפים 27 ו-33.

(ד)   לא שולם החיוב עד התאריך הקבוע בדרישה, יחושב סכום החיוב לפי הסכום הנקוב בדרישת התשלום בתוספת תשלומי פיגורים לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.

(ה)   נפלה טעות בחישובי העיריה, שבעטיה שולמה לעיריה אגרה בסכום נמוך מהסכום המחושב לפי הוראות חוק עזר זה, רשאית העיריה לגבות את הפרש האגרה, לפי שיעורה המעודכן כאמור בסעיף קטן (ג).

הנחה או פטור מאגרת פינוי

 1. המועצה רשאית להעניק לאדם, החייב באגרת פינוי לפי חוק עזר זה, הנחה או פטור מתשלום אגרת פינוי, עקב מצבו החומרי של החייב או מסיבה אחרת שפורטה בהחלטתה.

רשות כניסה

 1. (א) עובדי העיריה או שלוחיה רשאים להיכנס לכל נכס, כדי לאסוף ולפנות ממנו פסולת, בשעות שיקבע לכך המפקח, וכן לאכוף כל הוראה מהוראות חוק עזר זה; לענין זה, "נכס"- למעט דירה בבית מגורים כמשמעה בחוק המקרקעין.

(ב)   בעל נכס או מחזיק יאפשרו לעובדי העיריה או שלוחיה גישה חופשית ותקינה, בלא הפרעה, לכלי אצירה לפסולת, לצורך איסוף ופינוי פסולת.

סמכויות המפקח

 1. (א) המפקח רשאי ליתן הוראות לבעל נכס ולמחזיק בדבר איסוף, הוצאה וטיפול בפסולת, לרבות בענינים אלה (להלן - הוראות ביצוע):

(1)   סיווג פסולת;

(2)   הפרדת פסולת לסוגיה לפי סעיף 1;

(3)   סוגי כלי אצירה לפסולת ושימוש בהם;

(4)   ריכוז פסולת או סוג של פסולת במקומות קבועים בנכס או בסביבתו, באופן, בכלים ובמועדים שיקבע המפקח;

(5)   הקצאת מקום לריכוז פסולת או סוג של פסולת ולפינויה.

(ב)   המפקח רשאי לקבוע הוראות ביצוע אשר יחולו על בעלי נכסים לפי אזור גאוגרפי, סוג הנכס או סיווג אחר.

(ג)   המפקח רשאי לתת הוראות ביצוע, בהודעה בכתב, בחוזרים, במודעות, או בכל אמצעי אחר שיקבע בכפוף להוראות כל דין.

הצמדה למדד

 1. (א) הוראות חוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2), התשמ"ח-1988 (להלן - חוק העזר להצמדה), יחולו על חוק עזר זה.

(ב)   על אף האמור בסעיף קטן (א) ובחוק העזר להצמדה, יהיה יום ההעלאה, כמשמעותו בסעיף 2 לחוק העזר להצמדה, ה-1 בכל חודש.

קיום הוראות חוק העזר

 1. (א) המפקח רשאי להיכנס בכל עת לכל נכס, כדי לבדוק אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה; לענין זה, "נכס"- למעט דירה בבית מגורים כמשמעה בחוק המקרקעין.

(ב)   המפקח רשאי להורות לבעל נכס או למחזיק לבצע עבודה או פעולה הדרושה לקיום הוראות חוק עזר זה, ורשאי הוא לקבוע את התנאים, המועדים, המקום וכל הוראה אחרת לביצועה.

(ג)   לא מילא בעל נכס או המחזיק אחר דרישת המפקח, רשאית העיריה לבצע, בעצמה או על ידי אחר, את העבודות או את הפעולות הנגזרות מהוראותיו של המפקח, ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.

שמירת דינים

 1. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של כל דין.

מסירת הודעות

 1. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או הוכנסה לתיבת הדואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת או פורסמה בשני עיתונים לפחות הנפוצים בתחום העיריה, ובלבד שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ביטול

 1. חוק עזר ללוד (הוצאת אשפה), התשכ"ה-1964 (להלן - חוק העזר הקודם) - בטל.

הוראת מעבר

 1. דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוק העזר הקודם, יראו אותן כאילו נמסרו כדין לפי חוק עזר זה.

הוראת שעה

 1. על אף האמור בסעיף 27 ובחוק העזר להצמדה, יעודכנו תעריפי האגרות והתשלומים שנקבעו בתוספת הראשונה, במועד פרסומו של חוק עזר זה ברשומות (להלן - יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - מדד), שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש מאי 1998.

תוספת ראשונה

 

(סעיפים 7, 10, 13, 14, 19 עד 23, 33)

 

 

 

 

 

 

 

בשקלים חדשים

1.

אגרה בעד היתר פינוי (סעיף 10(ה))

60

2.

פיקדון לפינוי פסולת בנין (סעיף 13(ו)), לכל 1 מ"ק פסולת בנין

10

3.

אגרה בעד שימוש באתר ובתחנת מעבר -

 

 

(א)

בעד כניסה לאתר (סעיף 19(ב)) -

 

 

 

לכל 1 טון פסולת המוכנסת לאתר

43.50

 

(ב)

בעד כניסה לתחנת המעבר (סעיף 19(ג)) -

 

 

 

לכל 1 טון פסולת המוכנסת לתחנת המעבר

109

4.

אגרת פינוי -

 

בעד פינוי פסולת, שאינה פסולת חומרים מסוכנים ופסולת רפואית, מנכס אחר, או בעד פינוי פסולת כאמור לפי בקשה, וכן בעד פינוי פסולת מפעל מנכס אחר ובעד פינוי פסולת בנין או פסולת חורגת מנכס, תשולם אגרת פינוי כדלקמן, בין שכלי הפסולת מלאים בעת פינוי הפסולת מהם ובין שאינם מלאים:

 

 

(א)

בעד פינוי בודד של כלי אצירה לפסולת בנפח של עד 8 מ"ק (סעיפים 20(א)(1), 21(ב))

191

 

(ב)

בעד פינוי בודד של פסולת, בכלי אצירה או בלא כלי אצירה, בנפח של מעל 8 מ"ק (סעיפים 13(ז), 14(ג), 20(א)(1), 21(ב), 22(א)) -

 

 

 

(1)        לטונה הראשונה

433

 

 

(2)        לכל 100 ק"ג נוספים או חלק מהם

12

 

(ג)

בעד פינוי בודד של דחסן (סעיפים 20(א)(1), 21(ב))

1,000

5.

 

שיעור הפטור מתשלום אגרת פינוי פסולת מנכס אחר (סעיף 20(ב)) -

 

 

(א)

לכלי אצירה לפסולת שנפחו עד 900 ליטר – 100%

 

 

(ב)

לכלי אצירה לפסולת שנפחו מ-1 מ"ק עד 30 מ"ק, ושמשקלו -

 

 

 

(1)        עד 3 טון – 20%;

 

 

 

(2)        מעל 3 טון – 10%.

 

 

תוספת שניה

(סעיפים 9(ב), 10(ד))

טופס 1

בקשה לקבל היתר פינוי

 

תאריך ....................

 

לכבוד

ראש עיריית לוד

 

א.ג.נ.,

 

 

הנדון: בקשה לקבלת היתר לפינוי והובלת מסולת לפי סעיף 9 לחוק עזר ללוד

(פינוי פסולת), התשס"ג-2003

 

 

אני/ו הח"מ ......................... בעל/י/מנהל/י עסק ......................... שכתובתו ......................... מס' חשבון ארנונה/מס' היתר בניה ......................... מס' טלפון ... ..................... מבקש/ים בזה לתת לי/לנו היתר לפנות, להעביר ולהוביל פסולת מסוג ........................ הנובעת מפעילות עסקי/עסקנו, ......................... (פרט סוג ונפח/משקל כלי אצירה לפסולת) על ידי ........................ (הגורם המפנה) לאתר סילוק פסולת או ל-*) ......................... באמצעות כלי רכב מסוג ......................... מס' רישוי ......................... בתדירות שבועית של ......................... פינויים בימים .. ...................... .

 

*           ידוע לי/לנו כי חוק העזר שבנדון אוסר פינוי, העברה והובלת פסולת מסוג כלשהו מעסקי/ מעסקנו בלא קבלת היתר מעיריית לוד.

 

*           אם יינתן לי/לנו ההיתר המבוקש הריני/נו מתחייב/ים לפעול לפי תנאיו ולפי דרישות והנחיות הגורמים המוסמכים לענין זה באגף איכות הסביבה והתברואה בתחנת המעבר ובאתר סילוק הפסולת. אם אפר/נפר את תנאי ההיתר או שלא אמלא/נמלא את דרישות הגורמים המוסמכים, יפקע תוקפו של ההיתר באופן מיידי.

 

                                                                 בכבוד רב,

                                                               שם מבקש ההיתר              חתימה וחותמת העסק          

..................

*           ציין מקום פינוי הפסולת.

 

 

טופס 2

 

עיריית לוד

היתר לפינוי, העברה והובלת פסולת

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק עזר ללוד (פינוי פסולת), התשס"ג-2003, הנני מתיר

 

ל: ............................. כתובת ................................... ..... ..... ..... ..... ..... .......................

            בעל ההיתר                          רחוב              מספר                 עיר

 

..................................... ..... ......                      ............................

מס' ח-ן ארנונה/מס' היתר בניה                           מס' טלפון

 

לפנות, להעביר ולהוביל פסולת באמצעות ....................... ................ בנפח של ...........מ"ק

                                                פרט סוג ונפח כלי הפסולת

 

מתוצרת ....................................... על ידי ........................................ לאתר סילוק

                                                            הגורם המפנה

 

הפסולת ב- .....................................באמצעות כלי רכב מסוג ..................................

 

מס' רישוי ......................... בתדירות שבועית של ......................... בימים .............................

 

היתר זה ניתן בתנאים האלה:

(א)         בעל ההיתר לא יעביר, יוביל או יפנה פסולת רעילה מסוג כלשהו, כמשמעותה בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990.

(ב)         מקבל ההיתר ימלא אחר הנחיות והוראות הגורמים המוסמכים במחלקת התברואה בתחנת המעבר ובאתר סילוק הפסולת.

(ג)         ...........................................................

(ד)         .................................................

 

תוקף ההיתר הוא לתקופה שמיום ......................... עד יום ..........................

                                                                                                              חתימה וחותמת ראש העיריה 

 

הצהרה

 

הנני מצהיר בזה, כי אמלא אחר כל תנאי מתנאי היתר זה, וכי אם אפר את התנאים הנ"ל, כולם או מקצתם, יפקע תוקפו של היתר זה לאלתר.

 

שם בעל ההיתר            מס' ת"ז/מס' תאגיד                      חתימת בעל ההיתר וחותמת                     תאריך   

 

העתק: מפעיל תחנת המעבר.

 

ו' בשבט התשס"ג (9 בינואר 2003)

בני רגב

ראש עיריית לוד