פורסם: חש"ם 382, תשמ"ח (30.8.1988), עמ' 747 

תיקונים: חש"ם 436, תשנ"א (27.9.1990), עמ' 9

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עירית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות  

  1. בחוק עזר זה -

"היתר" - לפי חוק עזר זה;

"העירייה" - עירית לוד;

"ראש העירייה" - לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"בעלי חיים" - בהמות עבודה למיניהן, בקר, צאן ובהמות אחרות לבשר או לחליבה, עופות, ובעלי חיים אחרים שמגדלים אותם למטרות חקלאיות, אילוף, ניסויים, או חובבות, למעט כלבים;

"מחזיק" - לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל או שותף, וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבעלי החיים או שהיה מקבלה אילו היו בעלי החיים נותנים הכנסה.

 

בקשת רשיון להחזקת בעלי חיים

 

2 (א) לא יחזיק אדם בעלי חיים בתחום העירייה, אלא אם כן קיבל לכך רישיון מאת ראש העירייה. 

(ב) אדם הרוצה ברישיון יגיש לראש העירייה בקשה על כך. ראש העירייה רשאי לאשר את בקשתו, בתנאים או ללא תנאים, או לדחותה; אישר ראש העירייה את הבקשה - ייתן למחזיק רישיון, לאחר תשלום האגרות הקבועות בתוספת.

 

(ג) רישיון שניתן לפי חוק עזר זה תקפו שנה אחת מתאריך הוצאתו.

 

 

החזקת בעלי חיים

3 (א) מי שברשותו בעלי-חיים בתחום העירייה יחזיקם בתוך חצר מגודרת, באופן שלא יהיה מפגע לציבור.

(ב) המחזיק בעלי-חיים ישמור על ניקיונם ועל ניקיון מקום החזקתם, וימנע הופעת מחלות ונגעים בהם והתפשטותם.

 

 

מניעת פגיעה ובריאות הציבור

 4 (א) העירייה רשאית לתת הוראות בדבר החזקת בעלי חיים, מרחק המקום האמור מבית מגורים, סידורים להבטחת הניקיון, הבריאות, ולמניעת ריחות רעים ושאר הסידורים הדרושים כדי למנוע פגיעה בבריאותו ובביטחונו של הציבור. 

(ב) כל מחזיק בעלי-חיים בתחום העירייה חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן (א).

(ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן (א) ועל כל שינוי בהן תוצג במשרדי העירייה.

 

 

איסור רעיית בעלי חיים והעברתם

5 (א) לא ירעה ולא יעביר אדם בעלי חיים בתחום העירייה אלא על-פי היתר מאת העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר. 

(ב) העירייה רשאית לתת היתר, לסרב לתתו, לתקנו, לשנותו, להתלותו או לבטלו, וכן להתנות בו תנאים.

 

 

(ג) בעד מתן היתר ישולמו האגרות הקבועות בתוספת.

 

(ד) תקפו של היתר הוא לשנה אחת מיום הוצאתו אם לא נקבעה בו תקופת תוקף קצרה יותר.

 

 

  

תנועת בעלי חיים

6 (א) העירייה רשאית לשם מניעת סכנת התפשטות מחלה או פגם, לתת הוראות בדבר איסור או הגבלת המרעה או תנועת בעלי חיים בתחום העירייה.

(ב) המחזיק בעלי-חיים חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן (א), אפילו ברשותו היתר כאמור בסעיף 5.

(ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן (א) וכן כל שינוי בהם תוצג במשרדי העירייה.

 

 

דרישה לסילוק המפגע

7 (א) ראש העירייה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת המחזיק בעלי חיים לבצע כל עבודה הדרושה לדעת ראש העירייה למניעת כל מפגע או סכנה לציבור ולבריאותו או לסילוקם. 

(ב) בהודעה יצוין הזמן שבו יש לבצע את העבודה כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) מחזיק בעלי-חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן (א) חייב למלא אחריה.

ביצוע עבודות על ידי העירייה

8 לא מילא מחזיק בעלי-חיים אחר דרישת ראש העירייה, רשאית העירייה לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות העבודה מאותו מחזיק.

 

דרישה לסילוק בעלי חיים

9 (א) ראש העירייה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת המחזיק בעלי חיים ללא היתר, או בניגוד לתנאי ההיתר, ומאת הרועה והמעביר בתחום העירייה בעלי-חיים ללא היתר, או בניגוד לתנאיו, לסלקם מתחום העירייה או להעבירם למקום מותר בהחזקתם, וזה באמצעים, דרך מסלול ותוך פרק זמן שייקבע בהודעה. 

(ב) המחזיק או הרועה בעלי-חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן (א), חייב למלא אחריה.

 

 

סילוק בעלי-חיים והעברתם על ידי העירייה תיקון: תשנ"א

10 (א) לא מילא המחזיק או הרועה או המעביר בעלי חיים אחרי דרישת ראש העירייה תוך הזמן שניתן לו בהודעה בכתב, רשאית העירייה לסלק את בעלי-החיים או להעבירם ולגבות את הוצאותיה ממחזיק בעלי-החיים או אותו רועה או מעביר. 

(ב) חזר המחזיק או הרועה או המעביר בעלי חיים ולא מילא אחר דרישת ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (א), תהא העירייה רשאית להחרים את בעלי החיים, למכרם או לשחטם, לפי העניין, ולהעביר למחזיק העדר את התמורה בניכוי הוצאות העירייה.

 

סמכויות ראש העירייה

11 (א) ראש העירייה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום העירייה שיש בו בעלי-חיים על מנת לערוך ביקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה. 

(ב) לא יפריע אדם לראש העירייה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 

מסירת הודעות

12 מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עיתונים הנפוצים בתחום העירייה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 

 

עונשין

13 העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו -קנס 600 שקלים חדשים, ואם עבר על הוראה מהוראות הסעיפים 7 או 9 והעירייה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף 8 או 10 והייתה העבירה נמשכת, דינו -קנס נוסף 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת ראש העירייה או אחרי שהורשע.

 

 

 

נתאשר.

 

י"ז באייר התשמ"ח (4 במאי 1988)

 

                                                           

 

                                                                                                מקסים לוי

                                                                                                ראש עירית לוד

                                    יצחק שמיר

                        ראש הממשלה ושר הפנים