פורסם: חש"ם 370, תשמ"ח (10.7.1988), עמ' 483

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עירית לוד חוק עזר זה

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"העירייה" - עיריית לוד.

 

הצמדה למדד

 

  1. סכומי האגרות והתשלומים האחרים, לפי הענין, שהוטלו בחוקי העזר של העירייה הנקובים בתוספת, יועלו ב-16 לכל חודש (להלן - יום העלאה), לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה.

 

ביטול

 

  1. חוק עזר ללוד (הצמדה למדד), התשמ"ח-1988 - בטל.

 

תוספת

 

(סעיף 2)

 

חוק עזר ללוד (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים), התשל"ו-1975.

חוק עזר ללוד (שווקים), התשכ"א-1961;

חוק עזר ללוד (שימור רחובות), התשל"ו-1976;

חוק עזר ללוד (תיעול), התשל"ג-1973;

חוק עזר ללוד (רחצה בבריכה), התשל"ב-1972;

חוק עזר ללוד (מודעות ושלטים), התשל"ו-1975;

חוק עזר ללוד (אגרת ביוב), התשל"ד-1974;

חוק עזר ללוד (ביוב), התשכ"ז-1967;

חוק עזר ללוד (אספקת מים), התשכ"ז-1967.

 

נתאשר.

 

ט"ו באייר התשמ"ח (2 במאי 1988)

 

                                                                                                                                                                                                                        מקסים לוי

                                                                                    ראש עירית לוד

                        יצחק שמיר

            ראש הממשלה ושר הפנים

 

 

חוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2) - התשנ"ה - 1994

 

בתוקף סמכותה לפי ס' 250 ו- 251 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית לוד חוק עזר זה;

 

  1. התוספת לחוק עזר ללוד (הצמדה למדד) התשמ"ח-1988 תוחלף ותהיה כדלקמן:

 

תוספת

(סעיף) 2

 

חוק עזר ללוד (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים) התשל"ו -1975

חוק עזר ללוד (שווקים), התשכ"א - 1961

חוק עזר ללוד (שימור רחובות), התשל"ו - 1976

חוק עזר ללוד (תיעול), התשל"ג - 1973

חוק עזר ללוד (מודעות ושלטים), התשל"ו - 1975

חוק עזר ללוד (אגרות ביוב) התשל"ד - 1974

חוק עזר ללוד (ביוב) התשכ"ז - 1967

חוק עזר ללוד (אספקת מים) התשכ"ז - 1967

 

מקסים לוי

ראש עירית לוד

 

יצחק רבין

ראש הממשלה ושר הפנים