פורסם: ק"ת 791, תשי"ח (8.5.1958), עמ' 1162

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934, וחוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי"ז-1956, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"העירייה" – עיריית לוד;

"המפקח" – אדם שראש העירייה מינהו להיות מפקח לעניין חוק עזר זה;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 

איסור גידול חזירים והחזקתם

 

  1. לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו, ולא יגרום או ירשה שחזיר יגודל או יוחזק.

 

איסור מכירת בשר חזיר ומוצריו הנועדים לאכילה

 

  1. לא ימכור אדם ולא יגרום או ירשה שימכרו בשר חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה.

 

סמכות עיקול והחרמה

 

  1. (א) מפקח רשאי לעקל ולהחרים –

(1) חזיר שהאיסור לפי סעיף 2 חל עליו;

(2) בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה שהאיסור לפי סעיף 3 חל עליהם, ובלבד שלא יחרים בשר חזיר או מוצריו כאמור שנמצאו בבית מגורים אלא אם עברו שלושה ימים מיום עיקולם.

(ב) במעוקל או במוחרם לפי סעיף קטן (א) ייעשה כפי שיורה ראש העירייה.

 

סמכות כניסה

 

  1. (א) מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל חנות, מסעדה, בית חרושת, דיר, רפת או מקום כיוצא באלה, וכן לכל מקום אחר שיש לו יסוד להניח שמגדלים או מחזיקים בו חזיר בניגוד לסעיף 2 או שמוכרים בו בשר חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה בניגוד לסעיף 3, ולעשות כל מעשה הדרוש לו, כדי לבדוק ולברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה, ובלבד שלא ייכנס כאמור לבית מגורים אלא על פי צו חיפוש כמשמעותו בפקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים).

(ב) צו חיפוש כאמור בסעיף קטן (א) יהא ערוך על שמו של שוטר, או על שמו של מפקח או אדם אחר ששר המשטרה מינהו, לפי המלצת ראש העירייה, להיות שוטר לעניין זה.

 

שימוש בסמכויות

 

  1. לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 או 5.

 

עונשין

 

  1. העובר על הסעיפים 2, 3 או 6, דינו – קנס 100 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת – קנס נוסף שתי לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העירייה.

 

הוראות מעבר

 

  1. לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נגדו עיקול או החרמה בשל עבירה שנעברה על חוק עזר זה תוך ארבעים ושנים יום מיום תחילתו, אם ערב תחילתו עסק אותו אדם בגידול חזיר או במכירת בשר חזיר ומוצריו על פי דין שהיה בתוקף אותה שעה.

 

השם

 

  1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (חזירים ובשר חזיר), תשי"ח-1958".

 

נתאשר.

 

ט"ז בניסן תשי"ח (6 באפריל 1958)

 

 

 

                                                                                                פסח לב

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

            ישראל בר-יהודה

                שר הפנים