בתוקף סמכותה לפי סעיפים 246 ו-250 לפקודת העיריות (להלן -הפקודה), מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

פרק ראשון: פרשנות

 

הגדרות

 

 1. בחוק עזר זה -

"אדם" - לרבות חברה או התאחדות או חבר בני אדם, בין שהם מואגדים ובין שאינם מואגדים;

"אזור שילוט מיוחד" -אזור שהמועצה הכריזה עליו כאזור שילוט מיוחד והמיועד להצגת שילוט מסוים;

"ארגז ראווה" -ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח שאפשר להציג בו סחורה;

"בנין" -מבנה, נכס, גדר או חלק ממנו וכל המחובר אליו חיבור של קבע, הבנוי מחומר כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, לרבות מיתקני תברואה ומיתקן אחר, וכן הקרקע שמשתמשים בה או מחזיקים בה יחד עם הבנין בגינה, כחצר או לצורך אחר;

"בעל" -אחד או יותר מאלה:

(1) הבעל הרשום של נכס בפנקסי המקרקעין;

(2) בעל נכס מכוח הסכם או מסמך אחר או מי שזכאי להירשם כבעל נכס;

(3) חוכר או חוכר משנה שחכר את הנכס;

(4) דייר מוכן כמשמעותו בחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972;

(5) שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס;

(6) אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;

(7) מי שמייצג בעל נכס לצורך תשלום מיסים או לענין ניצולו המסחרי של הנכס;

(8) לעניין בית משותף -נציגות הבית המשותף כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

"מועצה" -  מועצת עיריית לוד;

"עירייה" -עיריית לוד;

"הצגה" -הצגת שילוט בדרך או באמצעי כלשהם בתחום שיפוטה העירוני של העירייה, לרבות קביעה במקום כלשהו או התקנה והשארה לאחר קביעה או התקנה;

"ועדה מקצועית" -ועדה מייעצת לראש העירייה כאמור בסעיף 13;

"חודש" -לרבות חלק ממנו;

"יום" -לרבות חלק ממנו;

"רכב" או "כלי רכב" -רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או נגררים כאמור, לרבות אופניים, תלת אופן ועגלה, כמשמעותם בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ולמעט רכב של העירייה הנהוג בידי עובד העירייה במילוי תפקידו, בין אם הוא נע ובין אם הוא נייח;

"מודעה" -לרבות כרזה, כרוז, צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית, אות, העשויים מחומר כלשהו או הנמסרים בדרך כלשהי, לרבות הפצה, פרסום, הדבקה, הארה, הסרסה, צביעה או חריטה או באמצעות פטיפון, רשמקול, רמקול, מגרפון, שידור, כדור פורח, כלי טיס, עפיפון, מכשיר אלקטרוני או אופטי או חשמלי וכן ארגז ראווה;

"מחזיק" -כמשמעותו בסעיף 1 לפקודה;

 

"מציג השילוט" -אחד מאלה:

(1) אדם המציג שילוט, בין בעצמו ובין על ידי אחרים;

(2) אדם ששמו או כינויו או מקצועו או שם של עסקו או כינוי עסקו או מהות עסקו מופיעים בשילוט;

(3) בעל השילוט;

(4) אדם אחר המחזיק במקום שבו מוצב השילוט;

(5) בעלו של המקום שבו מוצב השילוט;

"מ"ר" -מ"ר או חלק ממנו;

"מיתקן פרסום עירוני" -מיתקן או נכס ברשות הרבים, המצוי בבעלות העירייה או בחזקתה והמשמש לפרסום, וכן מיתקן המוצב על נכס עירוני;

"נגרר" -מיתקן נייד המחובר לכלי רכב או המיועד להיות מחובר לכלי רכב, בין אם החיבור אל כלי הרכב קבוע ובין אם הוא זמני;

"נכס" -כהגדרתו בסעיף 269 לפקודה, לרבות עסק, בית מגורים ודרכי מעבר שאינן ציבוריות;

"פרסום" -הודעת דבר ברבים בדרך כלשהי, לרבות דרך מסירת תוכנו בכתב, בדפוס, בתמונה, בציור, בדרך הדבקה, הפצה, הארה, צביעה, חריטה, שידור הקלטה או באופן אחר, לרבות שילוט על רכב או שילוט הנגרר על ידי כלי רכב;

"פרסום חוצות" -שילוט המתפרסם ומתופעל בידי גוף שעיסוקו פרסום, לרבות שילוט על רכב או שילוט הנגרר על ידי כלי רכב;

"קצה בנין" -הקצה האופקי של קיר או מרפסת מסביב לבנין;

"ראש העירייה" -ראש עיריית לוד או מי שהוא הסמיך, בכתב, לענין חוק עזר זה או חלקו;

"רכב מסחרי" -רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב;

"רכב ציבורי" -רכב המשמש או מיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר;

"רשות הרבים" -מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבור משתמש בו או עובר בו למעשה;

"שטח שילוט" -שטחו לפי מידות השילוט, כולל שטח המסגרת המקיפה את השילוט, ולמעט שטח המסגרת של המיתקן שעליו מוצב השילוט; שטחו של שילוט המציג משני צדדיו הוא הסכום של כל צד בנפרד; שטחו של שילוט מתחלף הוא סכום שטחו של כל שילוט בנפרד;

"שילוט" -פרסום של שלט או מודעה;

"שלט" -מודעה העשויה מחומר כלשהו, המכילה את שמו, כינויו או מקצועו של אדם או את שמו, כתובתו כינויו או מהותו של עסק או של מוסד או של מצרך או של שירות וכיוצא בהם או צירוף שלהם או חלקם, המראים או כוללים, מילים או אותיות, מספרים, תמונות, ציורים או איורים וכיוצא בהם, בין אם אמצעי הפרסום מחוברים או נתמכים לנכס או לרכב נע או נייח ובין שאינם מחוברים או נתמכים אליו, בין מוארים ובין שאינם מוארים או שהם מוארים לסירוגין או שהם אלקטרוניים, לרבות האבזרים והמיתקנים הנלווים אליהם;

"שילוט אלקטרוני" -שילוט שתוכנו מועבר, משודר או מוקרן באמצעים אלקטרוניים, קרני לייזר או אמצעי טכנולוגי אחר;

"שילוט דגל" -שילוט שהותקן בניצב לקצה הבנין והבולט מעל 30 ס"מ ממנו;

"שילוט מואר" -שילוב המואר על ידי גוף תאורה המותקן בתוכו או על ידי גוף תוארה חיצוני לו, שהותקן לשם הארת השילוט והגורם לשילוט להאיר באופן קבוע או זמני או מתחלף;

"שילוט מתחלף" -שילוט שתוכנו מתחלף באמצעים מכניים, חשמליים או אחרים, להוציא שילוט אלקטרוני;

"שבוע" -שבוע או חלק ממנו;

"שנה" -שנה שתחילתה ב-1 בינואר וסיומה ב-31 בחודש דצמבר של אותה שנה או חלק ממנה.

 

פרק שני: שילוט

 

רישיון לשילוט

2 לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסמם ולא יגרום לפרסומם בתחום העירייה, אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש העירייה, בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרות הקבועות בתוספת (להלן –רישיון(.

 

 

 

בקשה לקבלת רישיון להצגת שילוט

3 (א) המבקש להציג שילוט, יגיש בקשה בכתב לראש העירייה; הבקשה תכלול -

(1) שמו המלא ומענו של המבקש;

(2) תרשים הכולל תכנית המפרטת את סוג השילוט, מידותיו, צורתו, החומרים שמהם הוא עשוי וכיוצא בהם;

(3) תמונה חזיתית של המקום שבו מבוקשת הצגת השילוט;

(4) מפרט טכני ותיאור הנדסי מפורט בנוגע לאופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת שעליה יוצב השילוט או המיתקן שישאהו;

(5) אם מבוקש שילוט מואר או הכרוך באספקת חשמל, יצורף לבקשה אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא בדק את תכנית השילוט המבוקש והיא נמצאה תקינה, בי השילוט או המיתקן הנושא אותו כולל על פי אותה תכנית מפסק פחת וחיבור הארקה לשילוט ולמסגרת החיזוק, בהתאם להוראות כל דין, וכי הצנרת המספקת חשמל לשילוט מוסתרת;

(6) מסמך המאשר את הסכמת בעל הנכס שבו יותקן השילוט; אם נתבקשה הצגת שילוט בשטח משותף בבית משותף - את הסכמת הדיירים, ברוב הדרוש לכך לפי דין; בפסקה זו, "בעל הנכס" - בעלו או חוכרו הרשום של הנכס או מי שזכאי להירשם כבעלו או כחוכרו.

 

 

(ב) הוראות סעיף קטן (א) אינן באות להתנות על הוראות חוץ התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בענין הצורך להיתר בניה כדין; נדרש היתר בניה לצורך הצגת השילוט, יהא תוקף הרישיון מותנה בקבלת היתר כאמור לשילוט, לרבות לעמודים ולמיתקנים נלווים לו.

 

 

(ג) בקשה לקבלת רישיון לפרסום מודעה בענין עינוג ציבורי או מודעה מסחרית או מודעה אחרת, תוגש לראש העירייה 48 שעות לפחות לפני מועד פרסומה.

 

רישיון להצגת שילוט

5  ראש העירייה רשאי לתת רישיון להצגת שילוט, לסרב לתיתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם ולשנותם, ובין היתר, לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו, אופן הצבתו, גודלו, צורתו וסוג החומר שממנו ייעשה השילוט, וכן בדבר מועדי הצגתו ותנאיו, בענין מניעת רעש ומטרדים ושמירת הסדר והניקיון סמוך לשילוט ובסביבתו.

 

  

תוקף הרישיון וחידושו

6 (א) תוקפו של רישיון הוא עד 31 בדצמבר של והשנה  שבה הוא ניתן, אלא אם כן נקבע לו מועד אחר. 

 

(ב) לא ישנה אדם שילוט, אלא על פי רישיון ובהתאם לתנאי הרישיון; שינה בעל רישיון להצגת שילוט, בתוך תקופת הרישיון, את תוכן השילוט, צורתו, מידותיו, סוגו, מיקומו או את החומר ממנו הוא עשוי, יפקע תוקפו של הרישיון שנין להצגת אותו שילוט, מיד עם ביצוע השינוי כאמור; שינוי בתוכן השילוט בלבד לא ייחשב לשינוי לפי הוראות סעיף זה.

 

 

ציון פרטים

7 (א) לא יציג אדם שילוט, אלא אם כן צוין בו שמו ומענו של המציג, מתקין השילוט, היצרן או בעל בית הדפוס שבו הודפס או נוצר השילוט.

 

 

(ב) פורסם שילוט בלי ציון שמו של המציג או מענו, רשאי ראש העירייה לדרוש את קבלת שמו ומענו של מזמין השילוט מבעל בית הדפוס שבו הוא הודפס, ממתקין השילוט, מיצרן השילוט או ממפרסם השילוט.

 

 

שילוט מואר

8 (א) לא יאיר אדם שילוט על ידי חשמל, אלא אם כן התקיימו בו אלה:

(1) השילוט מצויד במפסק פחת;

(2) יש בו חיבור הארקה לשילוט ולמסגרת החיזוק בהתאם להוראות כל דין;

(3) הצנרת המספקת חשמל לשילוט מוסתרת;

(4) חיבור השילוט לחשמל עבר ביקורת של חשמלאי מוסמך, שאישורו בכתב מצוי בידי מציג השילוט;

 

 

(ב) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב של 3 ימים מראש לפחות לאסור על אדם להאיר או לגרום להארת שילוט על ידי גופי תאורה הנמצאים בתוך בנין או חיצוניים לו.

 

 

אזור שילוט מיוחד

9 (א) העירייה רשאית להכריז על רחוב או על חלק ממנו כעל אזור שילוט מיוחד. 

(ב) הכריזה העירייה על אזור כאזור שילוט מיוחד, לא יינתן רישיון להצגת שילוט באזור זה, אלא מטעמים מיוחדים שאותם יקבע ראש העירייה; ורשאי הוא להתנות את החלטתו, בין היתר, בקביעת צורת השילוט, גודלו ותוכנו.

 

 

(ג) הוראות חוק עזר זה יחולו, בשינויים המחויבים, על אדם המציג שילוט באזור השילוט.

 

 

(ד) לענין סעיף זה, "הכרזת העירייה" – על פי החלטת ראש העירייה לאחר התייעצות עם הועדה המקצועית וקבלת המלצתה בנושא.

 

 

אגרת שילוט

10 (א) בעד מתן רישיון לשילוט תשולם לעירייה אגרת שילוט לתקופות ובתעריפים הנקובים בתוספת, כפי שיעורם המעודכן ביום התשלום בפועל. 

(ב) הוצג שילוט בלי רישיון או בניגוד לתנאיו, להוראות חוק עזר זה או להוראות כל דין, לא יגרע הדבר מחובת מציג השילוט לשלם את האגרות לפי חוק עזר זה במלואן.

 

(ג) (1) הוצג שלט אחרי ה-30 בחודש יוני בשנה פלונית, ישולם בעד רישיון להצגתו באותה שנה מחצית מסכום האגרה הנקובה בתוספת הראשונה, לפי שיעורה המעודכן ביום התשלום בפועל.

(2) הסיר בעל רישיון לפי דרישת העירייה, שלט לפני ה-1 בחודש יולי בשנה פלונית הוא יהיה חייב לשלם לעירייה מחצית האגרה הנקובה בתוספת; שולמה האגרה האמורה במלואה בידי בעל הרישיון, תשיב לו העירייה סכום בשיעור מחצית האגרה, לפי שיעורה המעודכן ביום התשלום בפועל.

 

(ד) שילוט המוצג על רכב מסחרי אשר אינו מספק מוצר או שירות כלשהו ליעד המצוי בתחום העירייה ואף אינו חונה בתחומה במשך זמן העולה על 180 דקות ביממה, יהא פטור מאגרת שילוט. נטל ההוכחה של העובדות המהוות תנאי לפטור האמור, הוא על מציג השילוט.

 

 

הדבקת מודעות

 

11 (א) לא ידביק אדם ולא יגרום להדבקת מודעה על ידי מי שאינו עובד העירייה או מי שהיא הסמיכה לכך.

(ב) לא תודבק מודעה אלא על מיתקן פרסום עירוני, על ידי העירייה ובאמצעות עובדיה או מי שהיא הסמיכה לכך.

(ג) ניתן רישיון לפרסום מודעה ושולמו האגרות אשר נקבעו בתוספת, תפרסם העירייה את המודעה.

 

 

 

פרק שלישי: שילוט אסור

 

שילוט אסור

 12 (א) לא יינתן רישיון להצגת שילוט, שנתקיים בו אחד מאלה:

(1) השילוט הוא שלט אלקטרוני או שלט מתחלף, למעט אם התיר ראש העירייה את הצגתו מטעמים עניניים ובהתחשב, בין היתר, בשיקולי בטיחות ותנועה;

(2) שילוט דגל, למעט אם נתקיימה אחת מחלופות אלה:

(א) השילוט צבוע או מותקן בדרך אחרת על גבי סוכך;

(ב) השילוט איני מחובר לבנין והוא ניצב בגבולות המקרקעין שלמפרסם זכות שימוש בהם;

(ג) ראש העירייה, בהתחשב בהמלצת הועדה המקצועית, התיר את הצגתו מטעמים מיוחדים;

(3) השילוט עשוי אריג, קרטון או חומרים כיוצא בהם, שאינם קשיחים, ולמעט דגל המדינה;

(4) השילוט צבוע על בנין, למעט אם התיר ראש העירייה את הצגתו מטעמים מיוחדים;

(5) השילוט מוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אוויר, צינור ביוב, צנרת אוויר, עמוד חשמל, מיתקן טלפון מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור או במקום המיועד לציוד או למיתקן לכיבוי אש; אולם רשאי ראש העירייה להתיר את הצגת השילוט במקומות האמורים מטעמים מיוחדים;

(6) השילוט מוצג על חזית בנין או בחצריו של בנין, שייעודו העיקרי לפי דין או תכנית בנין עיר, הוא מגורים, אלא אם כן השילוט הוא של אדם המנהל בבנין את עסקו או משרדו כדין והצבתו אושרה בידי ראש העירייה;

(7) השילוט מרעיש, מפיץ ריח או גורם למטרד כיוצא בהם, לרבות פגיעה באיכות הסביבה;

(8) השילוט חוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בהם;

(9) שילוט שהצגתו מהווה לכאורה עבירה על הוראות חוק עזר זה תו דין אחר, ובכלל זה שילוט המתייחס לעסק, למוסד, למשרד או לפעילות אחרת מסוג כלשהו, שאין להם רישיון הדרוש לפי דין או שהפעלתם נוגדת את דיני התכנון והבניה;

(10) השילוט פוגע בקו הרקיע או משנהו;

(11) השילוט מוצג על כלי רכב או על מיתקן הנגרר על ידו, בין אם הרכב בחניה ובין אם הוא בתנועה או שהוא מוצג על גרוטאת רכב, למעט שילוט המחובר או מודבק באופן קבוע על רכב מסחרי או ציבורי והרכב משמש למטרות עיקריות שאינן קשורות לשילוט, ולמעט שילוט שחובה להציגו לפי כל דין;

(12) שילוט המוצג על כלי רכב מסחרי או ציבורי וחורג מקצות הרכב או חוסם או מסתיר דלת או חלון ברכב או את שדה הראיה של הנוהג ברכב;

(13) שילוט המוצג באמצעות כלי טיס, כדור פורח, עפיפון או דבר אחר המתרומם באוויר באופן דומה, אלא אם כן התיר ראש העירייה את הצגתו מטעמים מיוחדים, בהתחשב בהמלצת הועדה המקצועית שעמה נועץ;

(14) השילוט מוקרן על מקום ציבורי על ידי הארה בחשמל או באמצעים אלקטרוניים או על ידי השמעת תוכן השילוט ברמקול, אלא אם כן ראש העירייה התיר לעשות כן מטעמים מיוחדים;

(15) השילוט מתפרסם דרך נשיאת לוח או סרט וכיוצא בהם, בין שהם נישאים בידי אדם ובין באמצעים אחרים, אלא אם כן ראש העירייה התיר לעשות כן מטעמים מיוחדים.

 

(ב) לא יינתן רישיון לשילוט אם, לדעת ראש העירייה, השלט -

(1) עלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל או לסכנם;

(2) עלול להגביל את שדה הראיה של הנוהגים ברכב;

(3) עלול להפריע לסביבה או לתושבי הסביבה שבה מבקשים להציגו;

(4) אינו הולם את הסביבה שבה מבקשים להציגו;

(5) עלול לפגוע במראה האסתטי של בנין או של סביבתו, לפי החלטתו של ראש העירייה לאחר שנועץ בועדה המקצועית וקיבל את המלצותיה בנושא;

(6) עלול להסתיר או להפריע או לפגוע בחלקי בנין בעלי ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי או בצורה האחידה של חזיתות הבתים או להוות מטרד;

(7) עלול להוות מפגע או סיכון בטיחותי;

(8) עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

 

 

 

  

פרק רביעי: ועדה מקצועית

 

הקמת ועדה מקצועית

13  תוקם ועדה מקצועית שתפקידה לייעץ לראש העירייה בקשר להפעלת סמכויותיו לפי חוק עזר זה; הועדה תורכב ממהנדס העירייה, מנהל האגף לשיפור פני העיר והיועץ המשפטי לעירייה או נציגיהם, וכן חברים נוספים שימנה ראש העירייה לפי שיקול דעתו.

 

 

גיבוש עקרונות ואמות מידה

14 (א) הועדה המקצועית תדון בגיבוש עקרונות, כללי מדיניות ואמות מידה לענין הצבת שילוט, ותביא את המלצותיה בפני ראש העירייה. 

(ב) ראש העירייה יבחן את המלצות הועדה המקצועית ועל יסודן יקבע ויעגן את העקרונות ואת אמות המידה שלפיהם יפעיל את סמכויותיו מכוח חוק עזר זה (להלן -עקרונות); לעניין זה, רשאי ראש העירייה לסטות מהמלצות הועדה.

 

 

(ג) אישר ראש העירייה את העקרונות, הם יירשמו במסמך שהעתק ממנו יימצא בלשכתם של ראש העירייה, היועץ המשפטי לעירייה, מהנדס העירייה וחבר מחברי הועדה המקצועית.

 

 

(ד) ראש העירייה יפעל לפי העקרונות בעת עשיית שימוש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 

 

(ה) ניתן לשנות את העקרונות, לפי הצורך; התבקש שינוי כאמור מאת ראש העירייה או מי מטעמו, יחולו לגבי גיבוש ואישור השינוי כאמור, הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), בשינויים המחויבים.

 

 

תפקידי הועדה ומעמדה

15 ((א) נוסף על תפקידה כאמור בסעיף קטן (ג), תעמוד הועדה המקצועית לרשות ראש העירייה ותייעץ לו בכל נושא ובקשה שיביא בפניה. 

(ב) הופנתה לועדה בקשה לקבלת רישיון להצגת שילוט או בקשה אחרת, תדון הועדה בבקשה ותגבש את המלצותיה לגביה; יכול שההמלצה תכלול סירוב ליתן רישיון או היענות לבקשה בתנאים או בהוספת תנאים לרישיון או ביטולו או שינויו, ובין היתר, מיקום השילוט ואופן הצבתו, גבולותיו, צורתו וסוג החומר שממנו הוא עשוי.

 

 

(ג) הובאה בקשה לדיון בפני הועדה המקצועית, רשאית היא להזמין לצורך דיוניה את נציג הגג של הגופים הציבוריים, שעניינם שמירת איכות הסביבה או אדם אחר שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה.

 

 

 

  

פרק חמישי: הוראות שונות

 

פטור והנחה

 

16 (א) ראש העירייה רשאי לפטור מתשלום אגרה לפי חוק עזר זה או להפחית את שיעורה, בהתקיים תנאים אלה:

(1) שילוט המוצג על ידי העירייה, הממשלה ובתי המשפט;

(2) דגל המשמש סמל של מדינה או של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, לרבות דגל המוצג באירוע ממלכתי, ובלבד שהצגת דגל כאמור תהא כדין ולא תשמש לפרסומת מסחרית;

(3) שילוט המוצג על דלת הכניסה לדירה;

(4) שילוט המורה על כך שעסק, שירות או פעילות שהועתק ממקום אחד למקום אחר, ובלבד שמידותיו לא יעלו על 35 ס"מ X 60 ס"מ והוא לא יוצג בתקופה העולה על 90 ימים ממועד העתקתו כאמור;

(5) שילוט שחובה להציגו לפי כל דין.

 

 

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש העירייה להורות על מקום הצגתו של השילוט האמור בסעיף קטן (א).

 

פרסום עינוג ציבורי

17 בקשה לפרסום של עינוג ציבורי יכול שתתייחס לתמונות או למודעות אחרות המשתנות מדי פעם, לפי ההצגות או המופעים; המבקש להציג מודעות להצגה או למופע כאמור לא יידרש להגיש את התמונות לראש העירייה, ובלבד שהן אושרו וסומנו בידי המועצה לביקורת לפי סעיף 5 לפקודת סרטי הראינוע.

 

 

אחזקת שילוט

 

 1. בעל רישיון להצגת שילוט יגרום לאחזקתו בתמידות באורח נקי, נאה, תקין ובטוח.

 

דרישה לאחזקת שילוט

19 (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב של 3 ימים מראש לפחות, לדרוש מאדם שהציג שילוט לתחזק את השילוט. 

(ב) לא ציית אדם להודעה האמורה בסעיף קטן (א), רשאי ראש העירייה לתחזק את השילוט באמצעות עובדי העירייה, ולחייב את מציג השילוט בהוצאות שהוציאה העירייה לצורך אחזקתו; לחלופין, רשאי ראש העירייה, לפי שיקול דעתו, לפעול בהתאם לסמכותו לפי סעיף 21.

 

 

 

חובת הסרת שילוט

20 בעל רישיון להצגת שילוט אחראי להסרתו בתוך 30 ימים מיום שהתקיים אחד מאלה, לפי המוקדם מביניהם

(1) תם השימוש שנעשה בשילוט;

(2) האירוע המוצג בשילוט חלף;

(3) העסק המפורסם בשילוט חדל להתקיים;

(4) הרישיון שניתן להצגת השילוט פקע;

(5) השילוט אינו ממלא עוד אחר ייעודו.

 

 

דרישה להסרת שילוט

21 (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב של 3 ימים מראש לפחות, לדרוש מאדם שהציג שילוט להסיר את השילוט שהציג בניגוד להוראות חוק עזר זה או הוראות כל דין.

 

 

(ב) (1) לא ציית אדם להודעה האמורה בסעיף קטן (א), רשאי ראש העירייה, באמצעות עובדי העירייה, להסיר את השילוט ולחייב את מציגו בהוצאות שהוציאה העירייה לצורך הסרתו;

(2) שילוט שהוסר בידי העירייה בהתאם לסמכותה לפי פסקה (1) יהא רכושה;

(3) רשאי אדם לדרוש שיקבל לרשותו שילוט שהוסר בידי העירייה כאמור בפסקה (2), אם הוכיח את בעלותו עליו בתוך 15 ימים מיום הסילוק ובתנאי שישלם לעירייה את הוצאות ההסרה והאחסנה, לפי חשבון שתגיש לו העירייה;

(4) העירייה לא תישא באחריות בשל נזק שנגרם לשילוט, לרכוש או לאדם כתוצאה מהסרתו של השילוט ואחסנתו.

 

(ג) ראש העירייה רשאי להורות שתינקט פעולה כאמור בסעיף קטן (ב), אף בלי מסירת הודעה כאמור בסעיף קטן (א), אם נוכח לדעת כי לא ניתן לגלות את שמו או מענו של מציג השילוט.

 

 

(ד) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפי חוק עזר זה.

 

 

שמירת שילוט

22 לא יסלק אדם, לא ירשה למי שפועל מטעמו ולא יגרום לאחר לסלק, להסיר, להרוס, לשבור, לקרוע, לטשטש, להסתיר, לקלקל, ללכלך, לכסות או לפגוע בצורה כלשהי בשילוט, במיתקן פרסום עירוני ובמקום אחר שנקבע לפי חוק עזר זה להצגת שילוט או בדבר הנלווה לשילוט או הקשור בו; לענין סעיף זה, "לסלק או להסיר שילוט" – למעט אם הותר בדין סילוקו או הסרתו.

 

 

 

החזקת אחריות

23 (א) הוצג שילוט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה, יראו את מי ששמו, כינויו, עיסוקו או ענינו מתפרסם בגוף השילוט או את מי שהזמין את ייצורו של השילוט או שילם בעדו או מי שהשילוט הותקן במקום עיסוקו, וכן את בעל בית הדפוס שבו הודפס השילוט, כמי שהציג את השילוט כאמור, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט אמצעים סבירים למניעתה. 

(ב) הוצג שילוט, שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה, רואים גם את בעל הנכס שבו הוצג השילוט ואת המחזיק בו כאילו הם הציגו את השילוט כאמור, זולת אם הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם וכי נקטו אמצעים סבירים למניעתה.

 

 

מסירת הודעה

24 (א) מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אדם מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או מועסק שם או אם נשלחה בדואר רשום ערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים הידועים לאחרונה. 

(ב) אם לא ניתן לבצע מסירה כאמור בסעיף קטן (א), תהא המסירה כדין, אם הוצגה ההודעה או הדרישה והודבקה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או אם הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת או אם פורסמה באחד העיתונים הנפוצים בתחום העירייה.

 

 

תיקון חוק עזר להצמדה

25 (א) בתוספת לחוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2), התשמ"ח-1988, בסופה יבוא "חוק עזר ללוד (שילוט), התש"ס-2000". 

(ב) על אף האמור בחוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2), התמ"ח-1988 (להלן – חוק עזר להצמדה), יהיה יום ההעלאה כמשמעו בסעיף 2 לחוק עזר להצמדה לגבי הסכומים הנקובים בתוספת לחוק עזר זה, ב-1 בכל חודש לאחר תחילתו של חוק עזר זה.

 

 

הוראת שעה

26  על אף האמור בחוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2), התשמ"ח-1988, יעלו תעריפי האגרה שנקבעו בתוספת ב-1 בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן – יום ההעלאה הראשון), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן (להלן – מדד) למן מדד חודש מאי 1998 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון.

 

 

שמירת דינים

 

 1. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של כל דין.

 

ביטול

 

 1. חוק עזר ללוד (מודעות ושלטים), התשל"ו-1975 (להלן – חוק העזר הקודם) – בטל.

 

הוראת מעבר

 

 1. דין רישיון שניתן לפי חוק העזר הקודם, שטרם פג תוקפו, כדין רישיון לפי חוק עזר זה.

 

 

 

 

תוספת

 

(סעיפים 2, 10 ו-11)

 

חלק א': אגרת שלטים

 

 1. בעד שלט רגיל או שלט דגל המותקן במקום העסק או שצויר על חלון ראווה תשולם אגרה -

 

                                                              שיעורי האגרה בשקלים חדשים

 

                                                                       שלט רגיל

 

                                                           שלט ראשון          שלט

 גודל השלט במ"ר                                      או יחיד             נוסף          שלט דגל

 

עד 10 מ"ר, לכל מ"ר, לשנה                         110                   170             250

עולה על 10 מ"ר, לכל מ"ר, לשנה                  170                   200             300

 

 1. בעד שלט המותקן על בנין והמוקרן באמצעות אלקטרוניים, קרני לייזר או בדרך אחרת, תשולם לכל מ"ר, לשנה, אגרה בשיעור שנקבע לגבי שלט דגל.

 

חלק ב': אגרה בעד פרסום והדבקה של מודעות על מיתקן פרסום עירוני

 

 1. (1) בעד מודעה המודבקת בידי העירייה על סדרה של 25 לוחות פרסום או חלק מהם, לשבוע, תשולם אגרת פרסום -

 

                                                                                    שיעורי האגרה

גודל המודעה                                                                    בשקלים חדשים

 

עד גיליון                                                                          220

עד חצי גיליון                                                                     150

עד רבע גיליון                                                                    120

 

(2) לכל 5 לוחות נוספים או חלק מהם – 20% משיעור האגרה שנקבע בפרט משנה (1).

(3) לכל יום נוסף – 20% משיעור האגרה שנקבע בפרט משנה (1).

 

 1. מודעות אבל פטורות מתשלום אגרה.

 

 

חלק ג': מודעות המתפרסמות על מיתקן או על נכס פרטי

 

 1. מודעות שאינן פרסום חוצות, המתפרסמות במקום פרטי, לשנה -

 

                                                                                                שיעורי האגרה

                                                                                                בשקלים חדשים

 

(1) מודעה רגילה, לכל מ"ר                                                             250

(2) מודעת דגל, לכל מ"ר                                                               500

(3) מודעה המתפרסמת באתר בניה, לכל מ"ר                                     200

(4) מודעה באמצעות מכשור אלקטרוני, קרני לייזר,

      אמצעי טכנולוגי אחר ומודעה מתחלפת, לכל מ"ר                            700

(5) מודעה על בנין קולנוע הנוגעת לאותו בית קולנוע -

            עד 20 מ"ר                                                                      400

            לכל מ"ר נוסף                                                                   25

 

 1. תשלום אגרה לפי חלק זה, לחודש יהא 10%

    משיעור האגרה השנתית.

 

 1. (1) בעד מודעה שאינה נשקפת לרחוב, במגרש,

          באולם או באצטדיון ספורט, לכל מ"ר, לחודש                              80

(2) בעד מודעות במקומות כאמור בפסקה (1),

      המתחלפות או המוקרנות באמצעות מכשיר אופטי

      או חשמלי, לכל מ"ר, לחודש                                                     140

 

 1. מודעה על רכב פרטי או מסחרי, בעד כל מ"ר, לשנה                         200

 

חלק ד': מודעות המתפרסמות בשטח ציבורי

 

שיעורי האגרה בעד מודעה בשטח ציבורי, שאינה מודעה של פרסום חוצות, יהא כפול מהשיעורים שנקבעו בחלק ג'.

 

חלק ה': פרסום חוצות

 

 1. בעד מודעה של פרסום חוצות, המתפרסמות במקום פרטי לשנה -

 

                                                                                    שיעורי האגרה בשקלים חדשים                                                                                   עד 100 מ"ר             מעל 100 מ"ר

בשטח הכולל של המודעות בתחום העיריה-

 

עד 10 מ"ר, לכל מ"ר                                                          200                             130

מעל 10 מ"ר ועד 75 מ"ר, לכל מ"ר                                        150                             100

מעל 75 מ"ר ועד 200 מ"ר, לכל מ"ר                                      100                             70

מעל 200 מ"ר, לכל מ"ר נוסף - 34 שקלים חדשים

 

 1. בעד מודעה כאמור בחלק זה המתפרסמת בשטח ציבורי או על מיתקן פרסום עירוני, ולא שולמו בעדה דמי שימוש לעירייה, ישלם המפרסם לעירייה, לשנה - 

(1) אגרה בשיעור או בסכום שייקבע במכרז, ובלבד שלא יפחת מן השיעורים שנקבעו בפרט 1 לחלק זה, לפי הענין;

(2) לא נקבע שיעור או סכום האגרה במכרז, ישלם המפרסם לעירייה דמי שימוש בסכום שהוא פי שניים משיעורי האגרה שנקבעו בפרט משנה (1), לפי הענין;

 

 1. שיעור האגרה לפי חלק זה, לחודש, יהיה בשיעור 10% משיעור האגרה השנתי;

 

 1. פרסום באמצעות כלי טיס או כדור פורח, ליום – 150 שקלים חדשים.

 

 

ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000)

 

 

                                                                                                פנחס עידן

                                                                                                ראש עיריית לוד