פורסם: ק"ת 439, תשי"ד (15.4.1941), עמ' 637

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"חוק עזר לטבריה" – חוק עזר לטבריה (ניקוי בורות שופכין), תשי"ב-1952;

"בור שופכין", "נכסים", "בעל נכסים", "ניקוי", "העירייה", "המועצה", "המפקח", "ראש העיר" – כמשמעותם בחוק עזר לטבריה, ובלבד שבכל מקום בו נאמר "טבריה" יראו כאילו נאמר "לוד".

"בור שופכין" – לרבות ביב וכל מקום קיבול המשמש למקוה שופכין או לזרימתם;

"נכסים" פירושו – בנינים וקרקעות שבאזור העירייה;

"בעל נכסים" פירושו – אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה או היה זכאי לקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק בהם ובין שאינו מחזיק בהם;

"ניקוי" – כולל הורקה, גריפה, תיקון, שמירה וטיפול בכל דרך אחרת;

"העירייה" פירושו – עיריית טבריה;

"המועצה" פירושו – מועצת העירייה;

"המפקח" פירושו – המפקח הסניטרי של העירייה או כל פקיד אחר שנתמנה על ידי המועצה למלא תפקיד של מפקח סניטרי לצורך חוק עזר זה, לרבות אדם שהורשה על ידי המפקח;

"ראש העיר" פירושו – ראש העירייה לרבות אדם שראש העירייה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 

תחולת הסעיפים 2 עד 6 לחוק עזר לטבריה

 

1א. הסעיפים 2 עד 6 לחוק עזר לטבריה כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפם 2 עד 6 גם לחוק עזר זה, ובלבד שהביטוי "תוספת" יתייחס לתוספת לחוק עזר זה.

 

פתיחת בורות שופכין וניקוים

 

  1. לא יפתח אדם, פרט למפקח, בור שופכין באזור העירייה ולא ינקהו, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיר.

 

סמכות המפקח

 

  1. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל מקום באזור העירייה שנמצא בו בור שופכין או חלק ממנו על מנת לערוך בקורת או לבצע את העבודות שהוא מוסמך לעשותן לפי חוק עזר זה.

(ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלבצע את סמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 

אגרה

 

  1. (א) בעד ניקוי בור שופכין ישלם בעל הנכסים, שבהם נמצא הבור, למועצה אגרה כמפורט בתוספת.

(ב) האגרה תשולם תוך 14 יום מיום שנמסרה לידי בעל הנכסים דרישה לכך מאת ראש העיר.

 

מסירת דרישה

 

  1. מסירת הדרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או נשלחה בדואר, במכתב רשום, הערוך אל אותו אדם לפי כתובתו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או שהוצגה במקום בולט על הנכס הנידון בדרישה.

 

עונשים

 

  1. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 או 3 (ב), דינו – קנס עד 50 ל"י.

 

השם

 

  1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (ניקוי בורות שופכין), תשי"ד-1954".

 

תוספת

 

(סעיף 4 (א))

                                                                               שיעור האגרה בל"י

                                                                       דרך צינורות שאורכם הכולל –

                                                     אינו עולה על 20 מטר                  עולה על 20 מטר

  1. בור סופג -

(א) בור המורכב מחבית או מחביות                 9,000                            11,000

(ב) בור סופג בנוי

(1) שקוטרו אינו עולה על 2 מטר

     ועמקו אינו עולה על 3 מטר                      13,000                          15,000

(2) שקוטרו אינו עולה על 2 מטר

     ועמקו עולה על 3 מטר

     אך אינו עולה על 4 מטר                         15,000                          17,000

(3) שקוטרו אינו עולה על 2 מטר

     ועמקו עולה על 4 מטר

     אך אינו עולה על 5 מטר                         18,000                          20,000

(4) כל בור סופג בנוי אחר –

      לפי כמות השופכין, בעד כל מיכל

      מכונית הניקוי או חלק ממנו                     5,500                            5,500

  1. בור רקב                                              12,000                          12,000

 

 

 

 

 

 

  1. (א) נמצאים באותו נכס יותר מבור

          אחד, תיגבה בעד כל בור שופכין

          נוסף מחצית האגרה.

     (ב) לצורך חישוב האגרה ייחשב בור

           סופג המורכב מחביות שמספרן

           עולה על 4, כשני בורות.

 

נתאשר.

 

ד' באדר ב' תשי"ד (9 במרס 1954)

 

 

 

                                                                                    פסח לב

                                                                                    ראש עיריית לוד

 

                        ישראל רוקח

                        שר הפנים