פורסם: חש"ם 51, תשמ"א (12.4.1981), עמ' 880

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"העירייה" – עיריית לוד;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה;

"עקירת עץ" – כריתת עץ, שבירתו, שריפתו או סילוקו.

 

איסור עקירת עץ

 

  1. (א) לא יעקור אדם עץ אלא לפי היתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עץ מוגן לפי סעיפים 14 ו-15 לפקודת היערות.

 

מתן היתר ותנאיו

 

  1. מתן היתר או סירוב לתיתו וקביעת תנאיו מסורים לשיקול דעתו של ראש העירייה.

 

אגרת היתר

 

  1. בעד היתר לעקירת עץ תשולם לעירייה אגרה בשיעור זה:

 

                                                                                                שקלים חדשים

כשגיל העץ הוא –

עד 5 שנים                                                                                   40

למעלה מ-5 שנים עד 15 שנה                                                           80

למעלה מ-15 שנה עד 20 שנה                                                          100

למעלה מ-20 שנה                                                                         140

 

פטור מאגרה

 

  1. על אף האמור בסעיף 4 רשאי ראש העירייה לתת היתר לעקירת עץ ללא תשלום אגרה במקרים אלה:

(1) העץ מהווה מטרד;

(2) העץ נמצא במצב קמילה.

 

רשות כניסה

 

  1. (א) ראש העירייה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום כדי לברר אם ממלאים אחר הוראות חוק עזר זה.

(ב) לא יפריע אדם לראש העירייה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 

עונשין

 

  1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 500 שקלים.

 

נתאשר.

 

ז' באדר א' תשמ"א (11 בפברואר 1981)

 

 

                                                                                    משה אפרת

                                                                                    ראש עיריית לוד

 

                        יוסף בורג

                        שר הפנים