חוק עזר ללוד (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשנ"ב-1991

 

פורסם: חש"ם 471, תשנ"ב (9.12.1991), עמ' 148

תיקונים: חש"ם 506, תשנ"ג (8.7.1993), עמ' 333

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 247, 250 ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

 1. בחוק עזר זה -

"העירייה" – עיריית לוד;

"המועצה" – מועצת העירייה;

"ראש העירייה" – לרבות עובד העירייה שראש העירייה הסמיכו בכתב לעניין חוק עזר זה;

"הרופא הוטרינר" – הרופא הוטרינר של העירייה, לרבות אדם שהרופא הוטרינר העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"בעל חיים" – בעל חיים כהגדרתו בפקודת הכלבת, 1934;

"בעל" – אדם שבעל חיים נמצא ברשותו או בפיקוחו;

"רישיון" – רישיון להחזקת כלב בתחום העירייה;

"לוחית-מספר" – לוחית-מספר שניתנה לבעל הכלב מאת הרופא הוטרינר;

"מאורות בידוד" – מאורות בידוד בהן משתמשת העירייה.

 

חובת רישיון ולוחית מספר

 

 1. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום העירייה, אלא אם כן ניתן לגביו רישיון מאת הרופא הוטרינר ובהתאם לתנאי הרישיון ועל צווארו לוחית-מספר.

(ב) אדם השוהה זמנית בתחום העירייה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המחזיק כלב לפיקוח זמני בתחום העירייה, לא יהיה חייב ברישיון ובלוחית-מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה לא תעלה על 15 ימים ושבמקום ציבורי יחזיק בכלב בהתאם להוראות סעיף 11.

(ג) הרופא הוטרינר רשאי לתת רישיון ולקבוע בו תנאים ורשאי הוא להורות בדבר אופן החזקת כלב, מקום החזקתו ובידי מי יוחזק, וכן רשאי הוא להורות בדבר בדיקת הכלב בידי רופא וטרינר ומתן טיפול לכלב בתנאים ובמועדים שיקבע.

(ד) לא ירשה, לא יאפשר ולא יתיר אדם לכלב שברשותו או בפיקוחו לעשות את צרכיו במקום ציבורי, למעט לצדי כביש ליד אבן השפה.

(ה) הרופא הוטרינר רשאי להורות על תפיסת כלב שלא קוימו לגביו תנאי הרישיון ועל הסגרתו למאורות בידוד.

(ו) כלב שהוסגר למאורות בידוד רשאי הרופא הוטרינר לאפשר שחרורו בתנאים שיקבע.

 

סיווג למתן רישיון

 

 1. לא יינתן רישיון להחזקת כלב אלא אחרי שהכלב קיבל חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון), התשל"ד-1974.

 

בקשת רישיון ותוקפו

 

 1. (א) אדם הרוצה ברישיון יגיש לרופא הוטרינר בקשה על כך; אישר הרופא הוטרינר את בקשתו, יתן לו, לאחר תשלום האגרה הקבועה בתוספת, רישיון ולוחית-מספר.

(ב) הרופא הוטרינר ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן לגביו רישיון; בעל כלב יביא את כלבו למשרדי העירייה ויציג בפני הרופא הוטרינר את הפרטים לפי דרישתו.

(ג) רישיון שניתן לפי חוק עזר זה, תוקפו שנה אחת מתאריך הוצאתו או עד תום מועד תוקפו של החיסון, לפי המוקדם ביניהם.

(ד) בעל כלב חייב להודיע לרופא הוטרינר על שינוי שחל בפרטים הכלולים ברישיון או על מותו, העדרו או העברתו של הכלב לבעלות אחרת, תוך 30 ימים מיום השינוי.

 

אגרה

 

 1. (א) המועצה תגבה בעד רישיון אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

(ב) עיוור יהיה פטור מתשלום אגרת רישיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

 

סירוב לתת רישיון או ביטולו

 

 1. (א) הרופא הוטרינר רשאי לסרב לתת רישיון והמועצה רשאית לבטל רישיון שניתן, אם התקיים אחד או יותר מאלה:

(1) הרישיון מבוקש או ניתן ליותר מכלב אחד;

(2) הכלב מהווה סכנה לביטחון הציבור או לבריאותו;

(3) הכלב בעל מזג פראי;

(4) הכלב מקים רעש המהווה מפגע לשכנים;

(5) בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 495 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;

(6) הכלב לא קיבל זריקת חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון), התשל"ד-1974;

(7) הכלב נשך אדם יותר מפעם אחת;

(8) אופן החזקת הכלב גורם או עלול לגרום למפגע תברואתי.

(ב) ביטלה המועצה רישיון לפי סעיף זה, לא תחזיר את האגרה ששולמה בעדו.

 

 1. (א) בעל כלב שסירבו לתת לו רישיון, או שהרישיון שניתן לו בוטל, ימסור את הכלב, תוך יומיים מיום הסירוב או מיום שנודע לו על הביטול, לפי הענין, למאורות בידוד אם הרופא הוטרינר הורה על כך.

(ב) סירב רופא וטרינר לתת רישיון או ביטלה המועצה את הרישיון ובעל הכלב הודיע לרופא הוטרינר עד תום 48 שעות מזמן מסירתו למאורות הבידוד על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת כלב או נגד החזקתו בבידוד, לא יושמד הכלב אלא אם כן ציווה בית המשפט על השמדתו, ובלבד שבעליו שילם אגרה לעירייה בתחילת כל תקופה של 21 ימים לפני מתן צו בית המשפט, בשיעור שנקבע בתוספת.

 

כלב שאין לגביו רישיון

 

 1. (א) כלב שאין לגביו רישיון או שאין על צווארו לוחית-מספר בשהותו במקום ציבורי, רשאי רופא וטרינר לתופסו ולמוסרו למאורת בידוד; אם אי אפשר לתפסו, רשאי הוא להשמידו.

(ב) כלב שנמסר למאורת בידוד לפי סעיף קטן (א) לא יושמד אלא אם כן לא נמצאו לו תובעים במשך 48 שעות לאחר שנמסר; הרופא הוטרינר רשאי להאריך את התקופה האמורה עד 7 ימים, אם הכלב נראה לו כבעל ערך.

(ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יהא בעלו רשאי לקבלו חזרה אלא לאחר שהמציא לגביו רישיון בתקופת החזקתו במאורת הבידוד ושילם לעירייה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 

חובה למסור בעל חיים שנשך למאורת בידוד

 

 1. (א) בעל חיים שנשך אדם או בעל חיים אחר, בתחום העירייה, חייב בעלו להביאו למאורות בידוד לא יאוחר מ-24 שעות לאחר שנודע לו הדבר או בהתאם לדרישת הרופא הוטרינר, לפי המוקדם יותר.

(ב) בעת מסירת בעל החיים למאורות הבידוד לפי סעיף קטן (א) ישלם בעלו מראש בעד החזקתו אגרת החזקה בשיעור שנקבע בתוספת; לא הוציאו בתום תקופת הבידוד, ישלם הבעל בעד כל יום נוסף אגרה שנקבעה בתוספת; הובא בעל החיים למאורות הבידוד באמצעות פקיד העירייה ישלם הבעל גם אגרת הובלה שנקבעה בתוספת.

(ג) לא ישוחרר כלב ממאורות בידוד ללא חיסון בר-תוקף.

 

החזקת בעל חיים במאורת בידוד

 

 1. (א) בעל חיים שהובא למאורות בידוד יוחזק עד 10 ימים (להלן – תקופת בידוד) מיום הבאתו אליהן.

(ב) בתום תקופת הבידוד על הבעל להוציא את בעל החיים ממאורות הבידוד.

(ג) בעל חיים שבעלו לא הוציאו ממאורות הבידוד 5 ימים לאחר תקופת הבידוד כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הרופא הוטרינר להשמידו, למוסרו למוסד מדעי לצורך מחקר או למוסד אחר או לאדם, לפי שיקול דעתו.

 

החזקת בעל חיים

 

 1. (א) לא יחזיק אדם בעל חיים במקום ציבורי ולא ירשה לאחר להחזיק בעל חיים במקום ציבורי, אלא אם כן בעל החיים קשור היטב ומחסום על פיו.

(ב) הרופא הוטרינר רשאי לקבוע תנאים בדבר אופן החזקת בעל חיים, מקום החזקתו או בידי מי יוחזק; לא הוחזק בעל חיים בהתאם לתנאים שקבע הרופא הוטרינר, רשאי הוא לתופסו או להשמידו.

 

תפיסת בעל חיים והשמדתו

 

 1. בעל חיים המוחזק במקום ציבורי כשאינו קשור ומחסום על פיו, רשאי הרופא הוטרינר לתופסו או להשמידו.

 

פיצויים

 

 1. לא ישולמו פיצויים בעד בעל חיים שנתפס או הושמד לפי חוק עזר זה.

 

רשות כניסה

 

 1. הרופא הוטרינר רשאי להיכנס בכל עת סבירה למקרקעין או לנכס כדי לוודא אם קוימו הורות חוק עזר זה.

 

ביטול

 

 1. חוק עזר ללוד (פיקוח על כלבים), התשל"ו-1976 – בטל.

 

הצמדה למדד תיקון: תשנ"ג

 

 1. האגרות והתשלומים האחרים שנקבעו בתוספת לחוק עזר זה יעלו ב-1 בדצמבר בכל שנה שלאחר פרסומו (להלן – יום ההעלאה) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו.

 

תוספת

 

(סעיפים 4, 5, 8 ו-9)

 

תחילה ביום 8.7.1993, חש"ם 506

 

                                                                                                שיעור האגרה

                                                                                                בשקלים חדשים

 

 1. בעד רישיון40
 2. בעד החזקה במאורות בידוד –

(א) עד 10 ימים                                                                            130

(ב) לכל יום מעל 10 הימים הראשונים                                                 15

 1. בעד הובלת כלב40

 

י"ט בחשוון התשנ"ב (27 באוקטובר 1991)

 

 

                                                                                    מקסים לוי

                                                                                    ראש עיריית לוד

 

 

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 247, 250 ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

תיקון סעיף 8

 

 1. בחוק עזר ללוד (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשנ"ב-1991, בסעיף 8(ג), במקום "אגרה בשיעור שנקבע בתוספת" יבוא "בעד הובלתו ובעד תקופת החזקתו במאורת בידוד, אגרות בשיעורים שנקבעו בתוספת".

 

 

ה' באדר א' התשנ"ה (5 בפברואר 1995)

 

 

                                                                                                מקסים לוי

                                                                                                ראש עיריית לוד