פורסם: ק"ת 542, תשט"ו (25.8.1955), עמ' 1350

ת"ט: ק"ת 544, תשט"ו (1.9.1955), עמ' 1384

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפרוקת העיריות, 1934, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

 1. בחוק עזר זה -

"עירייה" – עיריית לוד;

"מועצה" – מועצת העירייה;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"סבל" – אדם העוסק בשכר בהעברת משא ממקום למקום;

"עגלה" – כל אמצעי הובלה הנסחב או הנדחף בכוח מכני, בכוח אדם או בכוח בעל חי, למעט אוטו משא ואופניים;

"מפקח" – מי שראש העירייה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה;

"רישיון" – רישיון שניתן לפי חוק עזר זה;

"סרט נושא מספר" – סרט הנושא מספר שניתן לסבל על ידי ראש העירייה לפי חוק עזר זה.

 

רישיון לסבל

 

 1. לא יעסוק אדם בתחום העירייה כסבל אלא ברישיון מאת ראש העירייה ולפי תנאי הרישיון.

 

רישיון לשימוש בעגלה

 

 1. (א) לא ישתמש סבל לצורך עסקו ברכב שאינו עגלה.

(ב) לא ישתמש סבל בעגלה לצורך עסקו, אלא אם ניתן לו, נוסף על הרישיון לפי סעיף 2, רישיון לשימוש בעגלה מאת ראש העירייה.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) אינן חלות על סבל המשתמש בעגלה שלגביה נדרש רישיון על פי סעיף 3 לפקודת התעבורה.

 

בקשה לרישיון או לחידושו

 

 1. (א) המבקש רישיון יגיש לראש העירייה בקשה בטופס שיקבע ראש העירייה; כן ימציא כל מסמך וידיעה שראש העירייה ידרוש ממנו בקשר לרישיון.

(ב) סבל הרוצה לחדש את רישיונו, יגיש בקשה לכך חודשיים לפני תום תקפו של הרישיון.

 

מתן רישיונות ותנאיהם

 

 1. מתן רישיון או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, והפקעת תקפו לזמן מסוים או לחלוטין – מסורים לשיקול דעתו של ראש העירייה.

  

תוקף רישיון

 

 1. תקפו של רישיון יפקע ביום 31 במרס שלאחר תאריך נתינתו.

 

הצגת רישיון

 

 1. סבל ישא את רישיונו עמו בשעה שהוא עוסק בעסקו ויראהו לשוטר או למפקח בכל עת שיידרש לכך.

 

הצגת סרט נושא מספר

 

 1. (א) סבל ישא תמיד, בשעה שהוא עוסק בעסקו, מעל למרפקו השמאלי במקום נראה לעין, סרט נושא מספר.

(ב) סבל המשתמש בעגלה יצבע על צדה האחורי של עגלתו, במקום נראה לעין, מספר שנקבע לו על ידי ראש העירייה נוסף על סרט נושא מספר שישא איתו לפי סעיף קטן (א).

 

אגרות

 

 1. (א) בעד מתן רישיון או חידושו תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, ואם ניתן הרישיון לאחר ה-30 בספטמבר תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ב) בעד מתן סרט נושא מספר תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 

מקומות חניה תיקון: תשט"ו

 

 1. (א) ייחדה המועצה מקום חניה לעגלות, תקבע בהודעה המוצגת בו את מספר העגלות שמותר לחנות באותו מקום בזמן אחד.

(ב) לא יחנה סבל את עגלתו אלא במקום חניה שיוחד לכך, וכל עוד המקום אינו תפוס במלוא מספר העגלות שחנייתן מותרת בו.

 

סילוק עגלות

 

 1. (א) החונה סבל את עגלתו שלא בהתאם לסעיף 10, רשאי שוטר או מפקח לצוות על סילוק העגלה.

(ב) לא סילק סבל את עגלתו לאחר שנצטווה על כך בהתאם לסעיף קטן (א), רשאי שוטר או מפקח לסלק אותה עגלה, בין בעצמו ובין על ידי אחר, למקום החניה לעגלות הקרוב ביותר.

 

עונשים

 

 1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס מאה לירות.

 

השם

 

 1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (רישיונות לסבלים והפיקוח עליהם), תשט"ו-1955".

 

 

תוספת

 

(סעיף 9)

 

                                                                                    שיעור האגרה בלירות

 

רישיון לפי סעיף 2                                                                           1

רישיון לפי סעיף 3(ב)                                                                       1

סרט נושא מספר לפי סעיף 8 (א)                                                     0.350

 

נתאשר.

 

י' באב תשט"ו (29 ביולי 1955)

 

 

                                                                                    פסח לב

                                                                                    ראש עיריית לוד

 

                        משה שפירא

                        שר הפנים