פורסם: ק"ת 2938, תשל"ג (30.11.1972), עמ' 377

תיקונים: חש"ם 123, תשמ"ב (23.3.1982), עמ' 571

 

בהתאם לסעיף 262(א) לפקודת העיריות, אני מודיע כי מועצת עיריית לוד אימצה את חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות-מספר בבניינים), תשל"ב-1972.

 

הגדרות

 

 1. בחוק עזר זה -

"בעל בנין" – לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן הכנסה, או המשלם ארנונות עירייה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן, או כבא-כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר-משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשרים שנים;

"מספר מואר" – מספר מואר בחשמל;

"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר אילו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"תכנית" – תכנית למתן שמות או מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים, שאישרה אותה המועצה לפי תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971 (להלן – התקנות).

 

שלטים לציון שמות או מספרים לרחובות

 

 1. (א) ראש העירייה רשאי להתקין שלטים על כל בנין לציון שם או מספר לרחוב בהתאם לתכנית.

(ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש העירייה לתקנם, לשנותם, להסירם ולהחליפם בכפוף לאמור בתקנות.

 

דברים להתקין לוחיות-מספר ומספרים מוארים על בתים

 

 1. (א) ראש העירייה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע בהתאם לתכנית:

(1) להתקין לוחית-מספר על גבי בנין;

(2) להתקין מספר מואר על גבי בנין המחובר לרשת החשמל;

(3) לגבי בנין המרוחק מרשות הרבים יותר מעשרה מטרים – להתקין מיתקן הנושא עליו מספר מואר, במקום ובגובה שקבע ראש העירייה;

(4) לתקן, לשנות, להמיר או להחליף לוחית-מספר או מספר מואר או מיתקן כאמור.

(ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה שבה יש לבצעה.

(ג) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

(ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן (א) אלא בשני אלה:

(1) כשהוא ממלא אחר דרישת ראש העירייה;

(2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 

התקנת לוחיות-מספר ומספרים מוארים בידי ראש העירייה תיקון: תשמ"ב

 

 1. לא מילא בעל הבנין אחרי דרישת ראש העירייה לפי סעיף 3, רשאי ראש העירייה באמצעות שליחיו ופועליו לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 3, ולהיכנס לשם כך לכל מקום שיידרש; ביצע ראש העירייה עבודה כאמור, תגבה העירייה מאת בעל הבנין את הוצאות הביצוע.

 

מספרים מוארים

 

 1. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעלו מספר מואר לפי התנאים והפרטים שקבע ראש העירייה בהתאם לתכנית.

 

חובה להאיר

 

 1. בעל בנין שבבנינו הותקן מספר מואר, יאיר, באמצעות מפסק זרם או מכשיר מיכני, את המספר מדי ערב, משקיעת החמה עד זריחתה, במנורה שכוח תאורתה לא יפחת מ-15 ואט לשעה.

 

החזקה תקינה של שלטים, לוחיות-מספר ומספרים מוארים

 

 1. בעל בנין חייב –

(1) להחזיק כל שלט, לוחית-מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי לעין;

(2) למסור הודעה לראש העירייה על קלקול או טשטוש בכל שלט, לוחית-מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו.

 

איסור פגיעה בשלטים, לוחיות-מספר ומספרים מוארים

 

 1. לא יפגע אדם בשלט, בלוחית-מספר או במספר מואר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יסתירם מעין רואים ולא יגרום ולא ירשה ששלט, לוחית-מספר או מספר מואר ייפגעו, ייטשטשו או יוסתרו.

 

איסור הפרעה

 

 1. לא יפריע אדם לראש העירייה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק עזר זה.

 

מסירת הודעות

 

 1. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העירייה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 

עונשין

 

 1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה.

 

השם

 

 1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבניינים), תשל"ב-1972".

 

 

ג' בכסלו תשל"ג (9 בנובמבר 1972)

 

 

                                                                                    יוסף בורג

                                                                                    שר הפנים