פורסם: ק"ת 1163, תשכ"א (15.6.1961), עמ' 1981

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

 1. בחוק עזר זה -

"העירייה" – עיריית לוד;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"שוק" – מקום שהעירייה אישרה אותו כשוק ציבורי;

"סחורה" – כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל חיים;

"תוצרת חקלאית" – גידולי קרקע וגידולי עץ וכן עופות וביצים;

"מוכר" – לרבות אדם המציג סחורה למכירה, בין שמכרה ובין שלא מכרה;

"יום השוק" – היום שנקבע על ידי העירייה כיום השוק;

"מפקח" – אדם שראש העירייה מינהו בכתב להיות מפקח לצורך חוק עזר זה;

"ימי מנוחה" – הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש"ח-1948, כימי מנוחה – תחילתם עם שקיעת החמה בערב יום המנוחה וסופם עם צאת הכוכבים למחרתו.

 

היתר כניסה

 

 1. לא ייכנס מוכר לשוק, אלא לפי היתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 

מתן היתר

 

 1. ראש העירייה רשאי לתת היתר, לסרב לתתו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

 

תנאי היתר

 

 1. לא יינתן היתר למוכר, אלא אם התחייב להחזיק את המאזניים, המשקלות או המידות במקום פתוח וגלוי באופן שהשקילה או המדידה תהא נראית לעיני הלקוחות והמפקח.

 

ביטול היתר

 

 1. היתר שניתן, רשאי ראש העירייה לבטלו או להתלותו.

 

אגרת היתר

 

 1. בעד מתן היתר תשולם לעירייה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

 

מכירת סחורה

 

 1. לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק.

 

סייג

 

 1. הוראות סעיף 7 לא יחולו על מכירת סחורות בחנויות או על ידי רוכלים בעלי רישיון לפי חוק עזר ללוד (רישיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשט"ו-1955.

 

ימים ושעות לסגירת השוק

 

 1. שוק יהיה סגור –

(1) בימי מנוחה;

(2) בימים שאינם ימי מנוחה למעט יום השוק;

(3) ביום השוק בשעות שבין 17 לבין 4.30.

 

איסור כניסה

 

 1. לא ייכנס אדם לשוק ולא יימצא בו ולא ירשה לאחר להיכנס אליו או להימצא בו בימים ובשעות שבהם הוא סגור בהתאם לסעיף 9.

 

אנשים הסובלים ממחלה

 

 1. לא ייכנס לשוק אדם החולה במחלה מידבקת או החשוד על כך בעיני המפקח.

 

שמירה על ניקיון

 

 1. מוכר ינקה את המקום בשוק בו הוא מציג את סחורתו ויחזיקו נקי להנחת דעתו של המפקח.

 

העלאת אש

 

 1. לא יעלה אדם אש בשוק, בין לבישול ובין לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום ובתנאים שיקבע המפקח.

 

מריטת נוצות

 

 1. לא ימרוט אדם נוצות בשוק.

 

סמכויות המפקח

 

 1. מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.

 

שימוש בסמכויות

 

 1. לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 

ציות להוראות המפקח

 

 1. כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והניקיון או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.

 

עונשים

 

 1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים.

 

השם

 

 1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (שווקים), תשכ"א-1961".

 

 

חוק עזר ללוד (שווקים) (תיקון), התשמ"ה-1984

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

החלפת התוספת

 

 1. במקום התוספת לחוק עזר ללוד (שווקים), התשכ"א-1961, יבוא:

 

 

"תוספת

 

(סעיף 6)

 

                                                                                    האגרה בשקלים

 

על כל שטח שעליו מוצגת סחורה מכל סוג,

לכל יחידת שטח של 2 מ"ר או חלק ממנה                                    1200"

 

נתאשר.

 

ה' באלול התשמ"ד (2 בספטמבר 1984)

 

 

                                                                                    מקסים לוי

                                                                                    ראש עיריית לוד

 

 

                                                                                   יוסף בורג

                                                                                   שר הפנים

 

חוק עזר ללוד (שווקים) (תיקון), התשע"ט - 2019

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 , 251 254 ו– 259 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

ביטול

1. בחוק העזר ללוד (שווקים), התשכ"א - 1961, סעיף 18 - בטל.
י"ח בטבת התשע"ט (26 בדצמבר 2018).

יאיר רביבו
ראש עיריית לוד