הודעה מיום 23.02.2024 על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

עיריית לוד מודיעה בזאת על כוונתה להביא בפני ועדת המכרזים, בקשה לאישור התקשרות עם חברת חן המקום בע"מ כספק יחיד לפי תקנה 3(4) לתקנות העיריות מכרזים, להתקשרות המשך לקבלת שירותי פינוי וקליטת אשפה, וזאת לתקופה קצרת מועד וזמנית עד 9 חודשים בלבד, או עד השלמת הליכי התקשרות במכרז חדש שיפורסם, לפי המוקדם מביניהם. ניתן לעיין בחוות הדעת המקצועית, במחלקת המכרזים בעירייה. גורם הסבור כי קיים גוף אחר ו/או נוסף, המסוגל לספק לעירייה באופן מיידי ולכל משך התקופה הזמנית הנדרשת, את העבודות הנדרשות, הכוללות בין היתר: הצבת אלפי מיכלי אצירה ברחבי העיר, אספקת 13 משאיות פינוי שונות לפי צרכי העירייה שיוצבו בשטח העיר לוד בלבד, אספקת צוותי פינוי, אספקת 8 משמרות סיירת ניקיון, וכן מתן שירותי טיפול קליטה והטמנת אשפה, מוזמן לפנות בכתב למחלקת המכרזים בעירייה, באמצעות פניה לכתובת המייל ahuvaf@lod.muni.il , ולפרט את הפרטים המלאים של הגורם המדובר ולהוכיח את יכולתו לספק באופן מיידי את מלוא העבודות לעיל, וזאת בתוך 48 שעות ממועד פרסום הודעה זו.

 

הודעה מיום 09.01.2024 על כוונה להתקשר עם בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בבית דגן  ח.פ. 580368942, כספק יחיד לפי תקנה 3(4) לתקנות העיריות מכרזים לטיפולים רפואיים בחיות רחוב

עיריית לוד מודיעה בזאת על כוונתה להביא בפני ועדת המכרזים, בקשה לאישור התקשרות עם בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי ח.פ 580368942, כספק יחיד לפי תקנה 3(4) לתקנות העיריות מכרזים, לאספקת טיפולים רפואיים של בית חולים עבור חיות רחוב, וזאת בפטור ממכרז פומבי מכח תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987,  בהיותה לדעת הגורם המקצועי מטעם העירייה, הגוף היחיד בארץ המספק שירותים אלו בסמוך ללוד ובזמינות מלאה של 24 שעות, לפי הצרכים העירוניים.

לעיון בחוות הדעת המפורטת האמורה לעיל, ניתן לפנות למח' המכרזים של העירייה, באמצעות מייל שכתובתו ahuvaf@lod.muni.il, טלפון: 08-9279006.

גורם הסבור כי קיים גוף אחר ו/או נוסף, המסוגל לבצע את ההתקשרות לעיל ו/או מעוניין להגיש התנגדות להליך המתואר לעיל, מוזמן לפנות בכתב למחלקת המכרזים בעירייה, באמצעות פניה לכתובת המייל לעיל, ולפרט את הפרטים המלאים של הגורם המדובר ואת תחום מומחיותו והכשרתו בקשר עם השירותים הנדרשים, וזאת עד ליום 18.1.2024


הודעה מיום 10.8.2023 על כוונה להתקשר עם עמותת המפעל הלאומי לפתוח חברתי (ע"ר) מספר עמותה 580231546, כספק יחיד להפעלת פרויקט "מחשב לכל ילד" בעיר לוד

עיריית לוד מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם עמותת המפעל הלאומי לפתוח חברתי (ע"ר) מספר עמותה 580231546, כספק יחיד להפעלת פרויקט "מחשב לכל ילד" מטעם משרד ראש הממשלה, וזאת בפטור ממכרז פומבי מכח תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987.