לכבוד
מחלקת היטלי השבחה
הועדה המקומית לתכנון ובניה "לוד"
 


הנדון: בקשה לבירור ראשוני לחבות בהיטל השבחה טרם מימוש זכויות

 

פרטי בעלי הזכויות/המבקש

(חובה) שדה חובה
שמות המוכריםמס' ת.ז/.ח.פ.מס' טלפון נייד

 

פרטי הנכס

סוג הנכס (חובה) שדה חובה

 

צירוף קבצים

 


אני/אנו הח"מ שפרטי/נו וכתובתי/נו כמפורט לעיל במסמך זה, מצהיר בזאת ומסכים לאמור להלן:
  • אני/ו בעל/י הזכויות בנכס הנ"ל.
  • הריני מבקש לבדוק חבות בהיטל השבחה בקשר לנכס, בטרם מימוש זכויות ובהתאם לסעיף 4(4) לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965- (להלן: "התוספת השלישית").
  • נמסר לי כי הבדיקה הראשונית להיטל ההשבחה תיערך תוך 14 ימים ממועד קבלת בקשתי זו.
  • מוסכם בזאת, כי לצורך חישוב מניין הימים הקבועים בחוק, משלוח הודעות או מסמכים לכתובת למשלוח דואר ו/או לכתובת מייל המפורטים לעיל, יחשב כנתקבל על ידי כעבור 5 ימים מהיום שנשלחו.
ולראיה באתי על החתום:
 

Browser not supported


טלפון לפרטים נוספים: 08-6986262