לכבוד
מחלקת היטלי השבחה
הועדה המקומית לתכנון ובניה "לוד"
 


הנדון: בקשה להזמנת שומת היטל השבחה טרם מימוש זכויות

 

פרטי בעלי הזכויות/המבקש

(חובה) שדה חובה
שמות המוכריםמס' תעודת זהותמס' טלפון נייד

 

פרטי הנכס

סוג הנכס (חובה) שדה חובה

 

צירוף קבצים

 

 
 אני/אנו הח"מ שפרטי/נו וכתובתי/נו כמפורט לעיל במסמך זה, מצהיר בזאת ומסכים לאמור להלן:
  • אני/ו בעל/י הזכויות בנכס הנ"ל.
  • הריני מבקש להכין שומת היטל השבחה בקשר לנכס, בטרם מימוש זכויות ובהתאם לסעיף 4(4) לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965- (להלן: "התוספת השלישית").
  • נמסר לי כי שומת היטל ההשבחה תיערך תוך 90 ימים ממועד קבלת בקשתי זו.
  • ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 14 לתוספת השלישית, אם לא אגיש השגה או ערעור על שומת ההשבחה, בתוך 45 ימים מיום שהובאה לידיעתי, תהיה השומה סופית ותחייב אותי.
  • ידוע לי כי לאחר עריכת השומה ועד למועד תשלום ההיטל, יתווספו לחיוב הפרשי הצמדה כדין.
  • ידוע לי כי אהיה רשאי לשלם את ההיטל מיד לאחר עריכת השומה.
  • ידוע לי כי אהיה חייב לשלם את ההיטל בעת מימוש זכויות (כהגדרתו בתוספת השלישית), וכי כל איחור בתשלום יחוייב בתוספת ריבית פיגורים בהתאם לסעיף 15 לתוספת השלישית. 
  • מוסכם בזאת, כי לצורך חישוב מניין הימים הקבועים בחוק, משלוח הודעות או מסמכים לכתובת למשלוח דואר ו/או לכתובת מייל המפורטים לעיל, יחשב כנתקבל על ידי כעבור 5 ימים מהיום שנשלחו.
  • הריני מסכים כי בגין עריכת השומה כאמור בסעיף 2 לעיל וכתנאי לקבלתה אשלם לועדה המקומית לוד את שכר טרחת השמאי ותשלום זה ייחשב כמקדמה על חשבון ההיטל ויקוזז במועד תשלום ההיטל.
ולראיה באתי על החתום:
 

Browser not supported


טלפון לפרטים נוספים: 08-6986262