פרוטוקולים והחלטות ועדת ההתקשרויות

החלטת ועדת התקשרויות מיום 09.03.2023. (מפורסם מיום 19.03.2023)

בנושא התקשרות לקבלת שירות / יעוץ משפטי בתחום תכנון ובניה. לעיון בהחלטה לחץ כאן 

החלטת ועדת התקשרויות מיום 05.09.2022

בנושא: התקשרות לקבלת שירותים משפטיים בתחום יעוץ משפטי מנהלי – מוניציפאלי וליטיגציה בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לפי נוהל יועצים

חברי ועדת התקשרויות:

אהרון אטיאס – מנכ"ל

ציון הדר – גזבר,

עו"ד אבנר יוסף – יועמ"ש

 בהתאם לחוות דעת היועמ"ש לעירייה עו"ד אבנר יוסף, ובהתאם להחלטת ועדת ההתקשרויות מיום 23.05.2022, הוחלט שיש להעדיף לבצע את ההתקשרות לקבלת שירותים משפטיים בתחום מנהלי – מוניציפאלי וליטיגציה, בפטור ממכרז פומבי, לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים).

 נערכה פניה ל-5 משרדים שנמצאו רלוונטיים לביצוע העבודות בתחום הנדרש, מתוך מאגר היועצים, לצורך קבלת הצעות להתקשרות האמורה.

 במועד האחרון להגשת הצעות התקבלו 4 הצעות, מהמשרדים הבאים:

ויינברגר ברנטל משרד עו"ד

פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות' משרד עו"ד

משרד עו"ד שרקון, בן עמי ושות'

עופר שפיר ושות' משרד עו"ד

כל ההצעות שהתקבלו עמדו בתנאי הסף שנקבעו בהליך.

ההצעות נוקדו לפי תנאי ההליך כמפורט בדו"ח ניקוד ההצעות המפורט, המצורף להחלטה זו.

ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, לפי הפרמטרים שנקבעו בהליך דנן, הינה הצעת משרד עו"ד שרקון, בן עמי ושות'.

לאור האמור לעיל, ועדת ההתקשרויות מחליטה לאשר את ההתקשרות עם משרד עו"ד שרקון, בן עמי ושות', לאספקת שירותים משפטיים בתחום מוניציפאלי – מנהלי וליטיגציה, לפי התנאים המפורטים בהליך.

כמו כן, ועדת ההתקשרויות מחליטה לאשר כ"כשיר שני" את משרד פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות' משרד עו"ד, שנוקד הבא אחריו בניקוד המשוקלל. ההתקשרות תועבר לכשיר השני במקרה שההתקשרות עם משרד שרקון לא תצא אל הפועל או שתבוטל במהלך תקופת התקשרות.

 

מנכ"ל העירייה גזבר העירייה יועמ"ש העירייה

__________

______________

_____________

אהרון אטיאס

 

ציון הדר

 

אבנר יוסף

 

החלטה מיום 03.01.2022 להתקשרות עם יועץ משפטי בתחומים מיוחדים (מכרזים, נכסים, דיני עבודה ומשמעת, הסכמים מורכבים וכו', בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות מכרזים ונפי נוהל יועצים של מ. הפנים.

החלטה:

בהמשך לחוו"ד המשפטית מטעם היועמ"ש, ובהמשך להחלטת הוועדה שאין להעדיף את ההתקשרות באמצעות מכרז פומבי, אלא בנוהל יועצים לפי תקנה 3(8), לנוכח המומחיות ויחסי האמון המיוחדים הנדרשים בתחומים המשפטיים האמורים, ועדת ההתקשרויות מחליטה לבחור בהצעה של משרד פריש, שפרבר – עורכי דין, שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר מבין ההצעות שהתקבלו בהליך, ולהתקשר עימם לקבלת שירותים משפטיים בתחומים האמורים.

מנכ"ל

 גזבר

יועמ"ש 

החלטה מיום 26.10.21 לתכנון המרכז הרוחני ליהודי אתיופיה

פרוטוקול החלטת ועדת התקשרויות מיום 26.10.2021

בנושא: התקשרות לקבלת שירותי תכנון ופיקוח עליון להקמת המרכז הרוחני ליהודי אתיופיה בעיר לוד

חברי ועדת התקשרויות:  אהרון אטיאס – מנכ"ל, ציון הדר – גזבר, עו"ד אסנת אבן חן  – יועמ"ש.

  1. אגף ההנדסה ביקש התקשרות לאספקת שירותי תכנון ופיקוח עליון, להקמת המרכז הרוחני ליהודי אתיופיה בלוד, בפטור ממכרז לפי סעיף 3 (8) לתקנות העיריות מכרזים, בהתאם לנימוקים שפורטו ע"י אדר' גל גבריאל, מהנדסת העיר, בפנייה מיום 08.09.2020 המצ"ב.
  2. בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי לעירייה עו"ד אבנר יוסף, מיום 08.10.2021 המצ"ב, ניתן להתקשר בפטור ממכרז פומבי בהליך תחרותי לפי "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8)" (להלן: "נוהל היועצים").
  3. חברי וועדת ההתקשרויות, לאחר שקיבלו את עמדת מהנדסת העיר והיועמ"ש, סבורים שאין להעדיף ביצוע ההתקשרות במכרז פומבי הואיל ומדובר בעבודה שאינה שגרתית ולנוכח המומחיות המיוחדת ויחסי האמון המיוחדים הנדרשים בהתקשרות זו.
  4. ביום 06.10.2021 נעשתה פניה באמצעות מח' מכרזים ל-7 משרדי אדריכלים, מתוך רשימת המציעים של הרשות המקומית, בהתאם לנוהל היועצים.
  5. עד למועד האחרון שנקבע להגשת הצעות בהליך האמור (24.10.2021), התקבלו 5 הצעות במערכת המקוונת לקבלת הצעות מחיר, כמפורט להלן:

מס'

שם המציע

הצעת המחיר - אחוז שכ"ט מהביצוע

1.       

ערן מבל- ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ   

--

2.       

דניאל יוסף י.ד אדריכלות ועיצוב   

--

3.       

יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ    

--

4.       

סטודיו מיא- מיכל יוקלה אדריכלים

--

5.       

אורן בן ארי אדריכלים 2014 בע"מ

6.79%

  1. הפרמטר שנקבע לבחירת ההצעה הזוכה בהליך, הינו הצעת המחיר.
  2. בהתאם לאמור לעיל, ועדת ההתקשרויות מחליטה לאשר התקשרות עם משרד אורן בן ארי אדריכלים 2014 בע"מ, לתכנון ופיקוח עליון להקמת מרכז רוחני ליהודי אתיופיה בעיר לוד, שהינה ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות, בשכ"ט של 6.79% מהיקף הביצוע בפועל, בהתאם לכל תנאי ההתקשרות והחוזה שצורף להליך הצעות המחיר.
  3. ההתקשרות מותנית בקבלת אישור תקציבי.
מנכ"ל העירייה גזבר העירייה יועמ"ש העירייה

__________

______________

_____________

אהרון אטיאס

 

ציון הדר

 

אבנר יוסף