ויתור על סודיות להעברת מידע לוועדת זכאות ואפיון

ויתור סודיות

תלמיד/ה
תלמיד/ה
תלמיד/ה
אנו הורי/אפוטרופסי התלמיד/ה מאשרים למנהל/ת המסגרת החינוכית בה לומד/ת בני/בתי למסור את המידע שהועבר על ידנו למוסד החינוכי, לרבות מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של בני/בתי, בדיקת שמיעהוראיה עדכניות, שאלון הורים(ככל שקיים), שאלון תלמיד(ככל שקיים), מסמכים שהועברו למוסד החינוך לצורך דיון בוועדה וכל מידע חינוכי או/ו טיפולישעומד לרשות המוסדביחס לתפקודו של בני/בתי במסגרת החינוכית.
אנו מאשרים כי המידע יועבר ליו"ר ועדת זכאות ואפיון ולחברה לצורך דיון בבקשה לבחון את זכאות בני/בתי לקבל שירותי חינוך מיוחדים.
הורה/אפוטרופוס 1
הורה/אפוטרופוס 1
הורה/אפוטרופוס 1
Browser not supported
הורה/אפוטרופוס 2
הורה/אפוטרופוס 2
הורה/אפוטרופוס 2
Browser not supported